Martina
ANDERSON

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca - Ósma kadencja Parlamentu Martina ANDERSON

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii

20-12-2018 REGI_AD(2018)632116 PE632.116v02-00 REGI
John HOWARTH

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” i uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014

19-11-2018 REGI_AD(2018)626678 PE626.678v02-00 REGI
Mirosław PIOTROWSKI

OPINIA w sprawie przeglądu wdrażania programu „Horyzont 2020” w celu dokonania jego okresowej oceny oraz przygotowania wniosku dotyczącego 9. programu ramowego

30-03-2017 REGI_AD(2017)594064 PE594.064v03-00 REGI
Matthijs van MILTENBURG

OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania z kontroli działalności finansowej EBI za 2015 r.

07-02-2017 REGI_AD(2017)593948 PE593.948v02-00 REGI
Ivan JAKOVČIĆ

OPINIA na temat sytuacji na Morzu Śródziemnym i potrzeby całościowego podejścia UE do problematyki migracji

17-02-2016 REGI_AD(2016)573159 PE573.159v02-00 REGI
Andrea COZZOLINO

OPINIA w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2016

17-02-2016 REGI_AD(2016)573188 PE573.188v02-00 REGI
Iskra MIHAYLOVA

OPINIA w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2014 dotyczącego ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – Zwalczanie nadużyć finansowych

02-12-2015 LIBE_AD(2015)567819 PE567.819v02-00 LIBE
Petr JEŽEK

OPINIA w sprawie przestrzegania praw podstawowych w Unii Europejskiej (2013–2014)

13-05-2015 AFCO_AD(2015)552052 PE552.052v03-00 AFCO
Ramón JÁUREGUI ATONDO