Martina ANDERSON Martina ANDERSON
Martina ANDERSON
Wielka Brytania

Data urodzenia : ,

Ósma kadencja Parlamentu Martina ANDERSON

Grupy polityczne

 • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Członkini
 • 15-12-2015 / 01-07-2019 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Członkini prezydium

Partie krajowe

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sinn Fein (Wielka Brytania)

Przewodnicząca

 • 13-10-2014 / 29-01-2017 : Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną

Deputowani

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną
 • 13-10-2014 / 29-01-2017 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 30-01-2017 / 09-03-2017 : Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną

Zastępstwo

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Spraw Konstytucyjnych

Główne działania parlamentarne

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie stosowania postanowień Traktatu dotyczących obywatelstwa UE

11-01-2019 LIBE_AD(2019)628589 PE628.589v02-00 LIBE
Martina ANDERSON

OPINIA w sprawie wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem uwag podsumowujących Komitetu ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych

25-05-2016 LIBE_AD(2016)578546 PE578.546v02-00 LIBE
Martina ANDERSON

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii

20-12-2018 REGI_AD(2018)632116 PE632.116v02-00 REGI
John HOWARTH

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” i uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014

19-11-2018 REGI_AD(2018)626678 PE626.678v02-00 REGI
Mirosław PIOTROWSKI

OPINIA w sprawie przeglądu wdrażania programu „Horyzont 2020” w celu dokonania jego okresowej oceny oraz przygotowania wniosku dotyczącego 9. programu ramowego

30-03-2017 REGI_AD(2017)594064 PE594.064v03-00 REGI
Matthijs van MILTENBURG

Pytania ustne

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Interpelacje dotyczące kwestii drugorzędnych

Interpelacje dotyczące kwestii drugorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 130a Regulaminu, załącznik III

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 139 Regulaminu, załącznik III

Inne działania parlamentarne

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Porozumienie o współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych między Eurojustem a Danią (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EN

18-04-2019

. – Denmark is a member of Eurojust but enjoys an opt-out from the Justice and Home Affairs pillar under Protocol 22 to the Treaties. Because of this, when the new Eurojust Regulation 2018/1727 enters into force on 12 December 2019, the country will be considered as a third country with respect to Eurojust.
The Danish authorities have expressed the wish to continue to take part in Eurojust, but waiting for the new Regulation to come into force before making a new agreement could risk an ‘operational gap’. This report endorses an agreement made under the current legal framework that will avoid this. I therefore voted in favour.

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) EN

18-04-2019

. – This file is an update on the existing regulation 883/2004, which deals with the coordination of social security systems across the EU. However, when workers or individuals move between Member States there are a complicated series of effects on social security systems which this regulation tries to deal with. For example, when someone is injured on holiday and gets medical treatment in another Member State, or when they move between Member States for work, paying insurance in several countries, and then become unemployed.
The outcome at Committee level was quite progressive, including better rules to protect workers at all levels. In general, respect has been maintained for the subsidiarity principle and the establishment of, and rules around, individual social security systems remain the competence of individual Member States, and some loopholes around social fraud have been closed.
Unfortunately negotiations with the Council and Commission reached an impasse. Rather than leaving things dangling, with this vote the Parliament reconfirmed its support for the text adopted in Plenary last November. I voted in favour.

Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) EN

18-04-2019

. – I voted in favour of this report. Sinn Féin supported the Parliament’s position in the November 2018 vote and welcomes the agreed position between Parliament and Council after negotiations. Ambitious CO2 emissions reduction targets of new heavy-duty vehicles will be set for 2025 and for 2030, and a just transition towards zero-emission mobility is to be ensured, taking into account the social effects of the transition throughout the whole automotive value chain.

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Pytania do EBC oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Posłowie mogą kierować do EBC pytania wymagające odpowiedzi na piśmie oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Pytania takie przekazuje się najpierw przewodniczącemu właściwej komisji. Artykuł 140 i 141, załącznik III

Indywidualne projekty rezolucji

Każdy poseł może złożyć projekt rezolucji w sprawie objętej zakresem działalności UE. Dopuszczalne projekty są przekazywane komisji przedmiotowo właściwej, która podejmuje decyzję o tym, jaką procedurę należy zastosować. ( art. 143 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie gospodarki społecznej i solidarnej

30-11-2016 P8_DCL(2016)0124 Wygasła
Lynn BOYLAN Nessa CHILDERS Marian HARKIN Liadh NÍ RIADA Josu JUARISTI ABAUNZ Matt CARTHY Stelios KOULOGLOU Tania GONZÁLEZ PEÑAS Martina ANDERSON Marina ALBIOL GUZMÁN Estefanía TORRES MARTÍNEZ Miguel URBÁN CRESPO
Data otwarcia : 30-11-2016
Termin : 01-03-2017
Liczba sygnatariuszy : 35 - 02-03-2017

Oświadczenie pisemne w sprawie Leonarda Peltiera

24-10-2016 P8_DCL(2016)0113 Wygasła
Lynn BOYLAN Brian HAYES Michèle RIVASI Tania GONZÁLEZ PEÑAS Marina ALBIOL GUZMÁN Josu JUARISTI ABAUNZ Neoklis SYLIKIOTIS Nessa CHILDERS Paloma LÓPEZ BERMEJO Takis HADJIGEORGIOU Matt CARTHY Liadh NÍ RIADA Martina ANDERSON
Data otwarcia : 24-10-2016
Termin : 24-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 29 - 25-01-2017

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.