Pavel
TELIČKA

Opinia(-e) jako sprawozdawca - Ósma kadencja Parlamentu Pavel TELIČKA

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie mobilności wojskowej

12-10-2018 TRAN_AD(2018)626673 PE626.673v04-00 TRAN
Pavel TELIČKA

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019

30-08-2018 TRAN_AD(2018)622233 PE622.233v02-00 TRAN
Pavel TELIČKA

OPINIA w sprawie cyfryzacji europejskiego przemysłu

20-04-2017 TRAN_AD(2017)599589 PE599.589v03-00 TRAN
Pavel TELIČKA

OPINIA w sprawie norm europejskich – wdrożenie rozporządzenia (UE) nr 1025/2012

11-04-2017 TRAN_AD(2017)597623 PE597.623v02-00 TRAN
Pavel TELIČKA

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów

08-11-2016 ITRE_AD(2016)582213 PE582.213v03-00 ITRE
Pavel TELIČKA

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

20-10-2016 ITRE_AD(2016)582215 PE582.215v02-00 ITRE
Pavel TELIČKA