György HÖLVÉNYI György HÖLVÉNYI
György HÖLVÉNYI

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członek

Węgry - Kereszténydemokrata Néppárt (Węgry)

Data urodzenia : ,

Ósma kadencja Parlamentu György HÖLVÉNYI

Grupy polityczne

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe

 • 01-07-2014 / 25-08-2014 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Węgry)
 • 26-08-2014 / 01-07-2019 : Kereszténydemokrata Néppárt (Węgry)

Deputowani

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Albania
 • 13-04-2016 / 18-01-2017 : Komisja Rozwoju
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Rozwoju
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Zastępstwo

 • 01-07-2014 / 12-04-2016 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Petycji
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Macedonia Północna
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim
 • 23-09-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Petycji

Główne działania parlamentarne

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sytuacja w Syrii (debata) HU

12-02-2019 P8_CRE-REV(2019)02-12(2-492-0000)

Powodzie w Europie (debata) HU

12-11-2018 P8_CRE-REV(2018)11-12(1-143-0000)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie europejskiej strategii na rzecz promowania roślin wysokobiałkowych – zachęcania europejskiego sektora rolnego do produkcji roślin wysokobiałkowych i strączkowych

11-12-2017 ENVI_AD(2017)610801 PE610.801v02-00 ENVI
György HÖLVÉNYI

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie działań UE na rzecz zrównoważonego rozwoju

19-06-2017 DEVE_AD(2017)602902 PE602.902v03-00 DEVE
Elly SCHLEIN

OPINIA w sprawie oleju palmowego i wylesiania lasów deszczowych

02-03-2017 DEVE_AD(2017)594062 PE594.062v03-00 DEVE
Heidi HAUTALA

Projekt(-y) rezolucji

Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 139 Regulaminu, załącznik III

Inne działania parlamentarne

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Program „Wymiar sprawiedliwości” (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) HU

17-04-2019

Sor került a „Jogérvényesülési program” elfogadására is, amely eredeti célja a bírák továbbképzése, az európai igazságügyi együttműködés erősítése lett volna. A jelenlegi előterjesztés a programhoz azonban olyan új elemeket csatol, amelyek eltérnek az eredeti céltól. A program olyan civil szervezeteket erősítene, akik úgymond "védik" a jogállamiságot akár saját kormányuk ellen, és úgy finanszírozná ezen NGO-kat, mintha azok a tagállamok igazságügyi rendszereinek részét képeznék. Elfogadhatatlan számomra, hogy a politikai tevékenységet folytató civil szervezetek uniós forrásokból pénzeljék, ezért a FIDESZ néppárti delegáció tagjaként a szöveg ellen szavaztam.

Program „Prawa i Wartości” (A8-0468/2018 - Bodil Valero) HU

17-04-2019

Felháborító, hogy a ma elfogadott „Jogok és Értékek program” alapján mostantól az EU költségvetéséből - köztük a magyar adófizetők pénzéből - is finanszírozhatják az EU tagállamaiban a jogállamiság érvényesülését vizsgáló akár politikai szerepet játszó nem kormányzati szervezeteket. Magyarországon ezek az NGO-k köztudottan a Soros György nevéhez köthető szervezetek, amelyek az elmúlt évek során a jogállamiság köntösébe bújtatva hevesen támadták a magyar kormányt. Ellenzem a politikai tevékenységet folytató civil szervezetek uniós forrásokból való pénzelését, ezért a FIDESZ néppárti delegáció tagjaként a szöveg ellen szavaztam. Ehelyett az EU külső határait védő tagállamok - így a magyar határkerítés - költségeit kellene megtérítenie az Európai Uniónak.

Statystyki Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) HU

16-04-2019

Fontosnak tartom, hogy álljanak rendelkezésre hiteles, pontos és aktuális adatok az illegális bevándorlás súlyosságának megállapítása érdekében, viszont ezen adatok szolgáltatása nem róhat túl nagy terhet a tagállamokra. Ennél pedig még fontosabb, hogy az adatokat csak az illegális migráció megfékezése érdekében lehessen felhasználni, nehogy pedig egy esetleges állandó kötelező betelepítési kvóta tagállami részesedésének a kiszámításához járuljon hozzá. Szkeptikus maradtam az adatok végső felhasználására való tekintettel, ezért a FIDESZ néppárti delegáció tagjaként tartózkodtam a végszavazásnál.

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Wnioski dotyczące aktu prawnego Unii

Posłowie mogą zwracać się do Komisji Europejskiej z wnioskami o zaproponowanie aktu prawnego Unii (nowego aktu lub poprawki do już istniejącego aktu). Artykuł 47

Wniosek dotyczący aktu prawnego Unii WNIOSEK DOTYCZĄCY AKTU PRAWNEGO UNII w sprawie różnic w deklaracjach, składzie i smaku produktów na środkowo-wschodnich i zachodnich rynkach UE

26-04-2017 B8-0301/2017

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie propagowania wolności religii w Pakistanie oraz potępienia nieuzasadnionego pozbawienia wolności Asii Bibi

25-05-2016 P8_DCL(2016)0055 Wygasła
Antonio TAJANI Lars ADAKTUSSON György HÖLVÉNYI Mairead McGUINNESS Elisabeth MORIN-CHARTIER Jan OLBRYCHT Marijana PETIR Cristian Dan PREDA Massimiliano SALINI Silvia COSTA David Maria SASSOLI Patrizia TOIA Dennis de JONG Peter van DALEN
Data otwarcia : 25-05-2016
Termin : 25-08-2016
Liczba sygnatariuszy : 282 - 25-08-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie różnic w składzie i jakości produktów sprzedawanych na wschodnich i zachodnich rynkach w UE

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Wygasła
Dubravka ŠUICA Zigmantas BALČYTIS Zoltán BALCZÓ Franc BOGOVIČ Biljana BORZAN Daniel BUDA Nicola CAPUTO Pál CSÁKY Andor DELI Georgios EPITIDEIOS Norbert ERDŐS Tanja FAJON Anna FOTYGA Doru-Claudian FRUNZULICĂ Elena GENTILE György HÖLVÉNYI Cătălin Sorin IVAN Ivan JAKOVČIĆ Artis PABRIKS Emilian PAVEL Alojz PETERLE Marijana PETIR Georgi PIRINSKI Julia PITERA Jozo RADOŠ Liliana RODRIGUES Dariusz ROSATI Jacek SARYUSZ-WOLSKI Branislav ŠKRIPEK Monika SMOLKOVÁ Csaba SÓGOR Michaela ŠOJDROVÁ Renate SOMMER Ivan ŠTEFANEC Davor Ivo STIER Patricija ŠULIN Pavel SVOBODA Jana ŽITŇANSKÁ Miroslav MIKOLÁŠIK Marian-Jean MARINESCU Andrejs MAMIKINS Ivana MALETIĆ Eduard KUKAN Kateřina KONEČNÁ Krišjānis KARIŅŠ Olga SEHNALOVÁ Milan ZVER Tomáš ZDECHOVSKÝ Iuliu WINKLER Ivo VAJGL Inese VAIDERE Traian UNGUREANU Adam SZEJNFELD Tibor SZANYI Eleftherios SYNADINOS Ruža TOMAŠIĆ Merja KYLLÖNEN Czesław Adam SIEKIERSKI Monica MACOVEI
Data otwarcia : 09-05-2016
Termin : 09-08-2016
Liczba sygnatariuszy : 141 - 28-07-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie europejskiej inicjatywy dotyczącej miodu na śniadanie oraz Światowego Dnia Pszczół

11-04-2016 P8_DCL(2016)0033 Wygasła
Franc BOGOVIČ Alojz PETERLE Patricija ŠULIN Mairead McGUINNESS Marijana PETIR Sofia RIBEIRO James NICHOLSON Françoise GROSSETÊTE Ivan JAKOVČIĆ Elisabeth KÖSTINGER Albert DESS Paolo DE CASTRO Bronis ROPĖ Rosa D'AMATO Milan ZVER Romana TOMC Igor ŠOLTES Tanja FAJON Ivo VAJGL Jozo RADOŠ Frédérique RIES György HÖLVÉNYI Mark DEMESMAEKER Pavel POC Anneli JÄÄTTEENMÄKI Kateřina KONEČNÁ Giovanni LA VIA Benedek JÁVOR Karl-Heinz FLORENZ Bart STAES Jo LEINEN Sirpa PIETIKÄINEN Vladimir URUTCHEV Norbert ERDŐS Annie SCHREIJER-PIERIK Marc TARABELLA Nicola CAPUTO Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ Tomáš ZDECHOVSKÝ Dubravka ŠUICA Viorica DĂNCILĂ Renata BRIANO Mihai ŢURCANU Miroslav POCHE
Data otwarcia : 11-04-2016
Termin : 11-07-2016
Liczba sygnatariuszy : 224 - 12-07-2016

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg