Dario
TAMBURRANO

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca - Ósma kadencja Parlamentu Dario TAMBURRANO

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie jazdy autonomicznej w transporcie europejskim

21-11-2018 ITRE_AD(2018)623925 PE623.925v03-00 ITRE
Hans-Olaf HENKEL

OPINIA w sprawie technologii blockchain: przyszłościowej polityki handlowej

08-11-2018 ITRE_AD(2018)623833 PE623.833v02-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

OPINIA w sprawie edukacji w erze cyfrowej: wyzwania, szanse i wnioski dotyczące kształtowania polityki UE

10-10-2018 ITRE_AD(2018)623921 PE623.921v02-00 ITRE
Tamás DEUTSCH

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko

27-09-2018 ITRE_AD(2018)625401 PE625.401v02-00 ITRE
Barbara KAPPEL

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019

25-09-2018 ITRE_AD(2018)623785 PE623.785v02-00 ITRE
Jens GEIER

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do wsparcia reform strukturalnych w państwach członkowskich

11-07-2018 ITRE_AD(2018)622212 PE622.212v03-00 ITRE
Sofia SAKORAFA

OPINIA w sprawie uruchomienia infrastruktury paliw alternatywnych w Unii Europejskiej: czas na działanie!

10-07-2018 ITRE_AD(2018)622172 PE622.172v02-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej.

25-04-2018 ITRE_AD(2018)615451 PE615.451v02-00 ITRE
Reinhard BÜTIKOFER

OPINIA Wdrożenie dyrektywy w sprawie ekoprojektu (2009/125/WE)

22-03-2018 ITRE_AD(2018)615480 PE615.480v02-00 ITRE
Michèle RIVASI

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

10-10-2017 ITRE_AD(2017)606112 PE606.112v03-00 ITRE
Jerzy BUZEK

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2003/87/WE w celu kontynuowania obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowania do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r.

21-06-2017 ITRE_AD(2017)604549 PE604.549v02-00 ITRE
Werner LANGEN

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu

01-06-2017 ITRE_AD(2017)592164 PE592.164v03-00 ITRE
Marisa MATIAS

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rocznych wiążących ograniczeń emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie w latach 2021–2030 na rzecz stabilnej unii energetycznej i w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego, oraz zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu

23-03-2017 ITRE_AD(2017)592166 PE592.166v02-00 ITRE
Benedek JÁVOR

OPINIA zawierająca zalecenia dla Komisji odnoszące się do przepisów prawa cywilnego dotyczących robotyki

15-11-2016 ITRE_AD(2016)583918 PE583.918v03-00 ITRE
Kaja KALLAS

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia racjonalnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych

10-11-2016 ITRE_AD(2016)582103 PE582.103v04-00 ITRE
Fredrick FEDERLEY

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów

27-10-2016 ITRE_AD(2016)582196 PE582.196v02-00 ITRE
Miroslav POCHE

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

20-10-2016 ITRE_AD(2016)582211 PE582.211v02-00 ITRE
João FERREIRA

OPINIA w sprawie działań na rzecz zawarcia w Paryżu nowego międzynarodowego porozumienia w dziedzinie klimatu

10-09-2015 ITRE_AD(2015)557327 PE557.327v04-00 ITRE
Seán KELLY

OPINIA w sprawie oszczędnego gospodarowania zasobami: ku gospodarce o obiegu zamkniętym

30-05-2015 ITRE_AD(2015)549322 PE549.322v02-00 ITRE
Benedek JÁVOR

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego oraz zmiany dyrektywy 2003/35/WE

07-05-2015 ITRE_AD(2015)541321 PE541.321v03-00 ITRE
Adam GIEREK