Dario
TAMBURRANO

Opinia(-e) jako sprawozdawca - Ósma kadencja Parlamentu Dario TAMBURRANO

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie europejskiego programu na rzecz gospodarki dzielenia się

24-03-2017 ITRE_AD(2017)595661 PE595.661v02-00 ITRE
Dario TAMBURRANO