Dario
TAMBURRANO

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca - Ósma kadencja Parlamentu Dario TAMBURRANO

W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (wersja przekształcona)

23-10-2017 A8-0318/2017 PE601.017v02-00 ITRE
Pilar del CASTILLO VERA