Hans-Olaf
HENKEL

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca - Ósma kadencja Parlamentu Hans-Olaf HENKEL

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie europejskiego programu na rzecz gospodarki dzielenia się

24-03-2017 ITRE_AD(2017)595661 PE595.661v02-00 ITRE
Dario TAMBURRANO

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia racjonalnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych

10-11-2016 ITRE_AD(2016)582103 PE582.103v04-00 ITRE
Fredrick FEDERLEY

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

20-10-2016 ITRE_AD(2016)582215 PE582.215v02-00 ITRE
Pavel TELIČKA

OPINIA w sprawie wdrażania zaleceń Parlamentu z 2010 r. w sprawie norm społecznych i środowiskowych, praw człowieka i odpowiedzialności biznesu

13-04-2016 AFET_AD(2016)571491 PE571.491v02-00 AFET
Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL

OPINIA w sprawie bilansu obecnej sytuacji i przyszłych wyzwań związanych z regulacją usług finansowych w UE: wpływ unijnych ram dotyczących regulacji finansowych i unii rynków kapitałowych oraz dalsze działania na rzecz ich usprawnienia

13-10-2015 ITRE_AD(2015)560837 PE560.837v02-00 ITRE
Janusz LEWANDOWSKI

OPINIA w sprawie wdrożenia dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym

20-04-2015 ITRE_AD(2015)549303 PE549.303v03-00 ITRE
José BLANCO LÓPEZ