Hans-Olaf
HENKEL

Opinia(-e) jako sprawozdawca - Ósma kadencja Parlamentu Hans-Olaf HENKEL

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie jazdy autonomicznej w transporcie europejskim

21-11-2018 ITRE_AD(2018)623925 PE623.925v03-00 ITRE
Hans-Olaf HENKEL

OPINIA w sprawie norm europejskich – wdrożenie rozporządzenia (UE) nr 1025/2012

29-03-2017 ITRE_AD(2017)595594 PE595.594v02-00 ITRE
Hans-Olaf HENKEL