Hans-Olaf
HENKEL

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca - Ósma kadencja Parlamentu Hans-Olaf HENKEL

W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

SPRAWOZDANIE w sprawie dochodzenia dotyczącego pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym

02-03-2017 A8-0049/2017 PE595.427v02-00 EMIS
Pablo ZALBA BIDEGAIN Gerben-Jan GERBRANDY

SPRAWOZDANIE WSTĘPNE w sprawie dochodzenia w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym

20-07-2016 A8-0246/2016 PE583.942v03-00 EMIS
Pablo ZALBA BIDEGAIN Gerben-Jan GERBRANDY

SPRAWOZDANIE w sprawie „W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym”

21-12-2015 A8-0371/2015 PE567.714v02-00 IMCO ITRE
Kaja KALLAS Evelyne GEBHARDT