Jadwiga
WIŚNIEWSKA

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca - Ósma kadencja Parlamentu Jadwiga WIŚNIEWSKA

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w ramach instytucjonalnych UE

28-11-2018 FEMM_AD(2018)630739 PE630.739v01-00 FEMM
Angelika MLINAR

OPINIA w sprawie sytuacji na Węgrzech (w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 17 maja 2017 r.)

17-05-2018 FEMM_AD(2018)619174 PE619.174v02-00 FEMM
Maria NOICHL

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona)

07-12-2017 ENVI_AD(2017)609648 PE609.648v05-00 ENVI
Ivo BELET

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy prawne Europejskiego Korpusu Solidarności i zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, (UE) nr 1293/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 oraz decyzję nr 1313/2013/UE

30-11-2017 ENVI_AD(2017)608053 PE608.053v02-00 ENVI
Eleonora FORENZA

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona)

24-11-2017 ENVI_AD(2017)604859 PE604.859v03-00 ENVI
Pavel POC

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona)

13-11-2017 ENVI_AD(2017)604700 PE604.700v04-00 ENVI
Bas EICKHOUT

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej

20-09-2017 ENVI_AD(2017)604565 PE604.565v05-00 ENVI
Jytte GUTELAND

OPINIA w sprawie warunków pracy i niepewnego zatrudnienia

09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615 PE595.615v02-00 FEMM
João PIMENTA LOPES

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych ze względu na zmianę sytuacji na rynku

01-02-2017 ENVI_AD(2017)592287 PE592.287v02-00 ENVI
Herbert DORFMANN

OPINIA w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych

30-11-2016 FEMM_AD(2016)589333 PE589.333v02-00 FEMM
Maria ARENA

OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2015 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie

10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216 PE589.216v02-00 FEMM
Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

OPINIA Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej

29-04-2016 ENVI_AD(2016)575374 PE575.374v02-00 ENVI
Marijana PETIR

OPINIA w sprawie osiągnięcia celu przeciwdziałania ubóstwu w świetle rosnących kosztów ponoszonych przez gospodarstwa domowe

29-01-2016 FEMM_AD(2016)571414 PE571.414v02-00 FEMM
Julie WARD

OPINIA w sprawie przygotowań do Światowego Szczytu Humanitarnego: wyzwania i szanse w zakresie pomocy humanitarnej

19-10-2015 FEMM_AD(2015)565156 PE565.156v02-00 FEMM
Anna HEDH

OPINIA Polityka spójności a społeczności marginalizowane

15-07-2015 FEMM_AD(2015)554696 PE554.696v02-00 FEMM
Ernest URTASUN

OPINIA w sprawie inicjatywy w zakresie zielonego zatrudnienia: pełne wykorzystanie potencjału zielonej gospodarki pod względem tworzenia miejsc pracy

08-05-2015 FEMM_AD(2015)549120 PE549.120v02-00 FEMM
Monika VANA

OPINIA w sprawie wzmocnienia pozycji dziewcząt przez edukację w UE

06-05-2015 CULT_AD(2015)549185 PE549.185v02-00 CULT
Ernest MARAGALL

OPINIA w sprawie europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego

30-03-2015 ENVI_AD(2015)544302 PE544.302v02-00 ENVI
Merja KYLLÖNEN

OPINIA w sprawie UE i globalnych ram rozwoju po roku 2015

06-11-2014 FEMM_AD(2014)539686 PE539.686v03-00 FEMM
Malin BJÖRK