Jadwiga WIŚNIEWSKA Jadwiga WIŚNIEWSKA
Jadwiga WIŚNIEWSKA

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Członkini

Polska - Prawo i Sprawiedliwość (Polska)

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania Jadwiga WIŚNIEWSKA

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Wspólne zasady przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty

26-03-2020

Głosowałam za przyjęciem wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych UE, dlatego że jest to racjonalne rozwiązanie w obliczu kryzysowej sytuacji pandemii COVID-19. Branża lotnicza została dotkliwie dotknięta skutkami pandemii. W obliczu ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 odwoływane są loty, nakładane są obostrzenia w przemieszczaniu się ludności. W tej nadzwyczajnej sytuacji nie mogą mieć zastosowania przepisy, które zmuszały linie lotnicze do utrzymywania pustych lotów. Jest to szkodliwe nie tylko z punktu widzenia ekonomii, ale i środowiska, dlatego głosowałam za przyjęciem wspólnych zasad, które pozwolą na zawieszenie takich praktyk.

Szczególne środki w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich i innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na wystąpienie epidemii COVID-19 [Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa]

26-03-2020

Głosowałam za przyjęciem szczególnych środków w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia i innych sektorach gospodarki w reakcji na pandemię COVID-19. Kryzys wywołany rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 dotknął państwa członkowskie UE w sposób nagły i dramatyczny. Wpływ tej epidemii na narodowe gospodarki i społeczeństwa może być bardzo poważny. Zanim to jednak nastąpi, państwa członkowskie zmagają się i będą się zmagać z ogromną presją na systemy służby zdrowia, która musi ratować życia w obliczu pandemii.
Zaproponowane środki mogą stanowić natychmiastową pomoc dla systemów ochrony zdrowia, a inwestycje poprzez mobilizację dostępnych rezerw gotówkowych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przyczynią się do ochrony miejsc pracy, zapobiegania bankructwom, zamykaniu zakładów pracy, zmniejszaniu obrotów i przychodów firm. W obliczu obecnego kryzysu, wszelkie działania, które mają na celu zapobieganie tego typu skutkom, są niezmiernie ważne.

Pomoc finansowa zapewniana państwom członkowskim i państwom prowadzącym negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii, które odczuły znaczące skutki poważnego stanu zagrożenia zdrowia publicznego

26-03-2020

Głosowałam za przyjęciem zmian do rozporządzenia. Obecnie interwencje FSUE są ściśle ograniczone do klęsk żywiołowych powodujących szkody materialne, takich jak powodzie, burze, trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów, pożary lasów lub susze. Zakres ten nie obejmuje niezwykle trudnej sytuacji pandemii, w której się znaleźliśmy, a która wymaga natychmiastowych działań.
Rozszerzenie obecnego zakresu pomocy finansowej z FSUE pozwoli na kompleksowe działanie Unii w odpowiedzi na poważny stan zagrożenia zdrowia publicznego, w którym niewątpliwie znaleźliśmy się ze względu na COVID-19. W celu zminimalizowania negatywnych skutków społecznych, gospodarczych i politycznych pandemii, należy działać w duchu europejskiej solidarności, dlatego głosowałam za przyjęciem rozporządzenia.

System FADO (fałszywe i autentyczne dokumenty on-line) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola)

13-02-2020

. – Głosowałam za przyjęciem sprawozdania o systemie FADO, ponieważ jest to narzędzie służące zwalczaniu oszustw związanych z dokumentami, przeciwdziałaniu nielegalnej migracji i zapewnieniu obywatelom większego bezpieczeństwa. System FADO umożliwi organom państw członkowskich wymianę informacji na temat autentycznych oraz fałszywych i podrobionych dokumentów tożsamości. Organy państw członkowskich, takie jak straż graniczna, policja i inne organy ścigania, będą miały dostęp do systemu archiwizacji obrazów, który umożliwi organom krajowym szybką identyfikację podrobionych dokumentów tożsamości.

Priorytety UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (B9-0093/2020, B9-0095/2020)

13-02-2020

Nie zgadzam się, żeby założenia treści wspólnej rezolucji były prezentowane jako rzekomy, wspólnie wypracowany konsensus podczas corocznej konferencji Komisji ds. Statusu Kobiet. Po pierwsze z tego powodu, że z udziału w delegacji zostali wykluczeni przedstawiciele mniejszych grup politycznych. Po drugie dlatego, że odzwierciedla ona jedynie ideologiczny program i lewicową perspektywę. Nie zgadzam się, żeby w ramach zewnętrznych działań UE źle mówić o jej państwach członkowskich. Tak, są w UE kraje, które szanują ludzkie życie i sprzeciwiają się aborcji czy uważają, że przystąpienie do konwencji stambulskiej przez UE jest po prostu nielegalne. Punkt widzenia, który nie jest zbieżny z lewicowym paradygmatem w rezolucji, nazywany jest regresem, a regres ten atakiem na samą demokrację. Ten punkt widzenia natomiast to nic innego jak przekraczanie kompetencji i prawa unijnego.

Sprzeciw na podstawie art. 111 Regulaminu: unijna lista projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (B9-0091/2020)

12-02-2020

Państwa członkowskie UE mają wspólne cele długoterminowe w zakresie klimatu i energii. Mają jednak różne punkty wyjściowe na drodze transformacji energetycznej. Region Europy Środkowo-Wschodniej jest w dużej mierze zależny od stałych paliw kopalnych w sektorze wytwarzania energii elektrycznej. W większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej udział węgla i węgla brunatnego wynosi co najmniej ok. 30%, z najwyższym udziałem widocznym w Niemczech (37%), Czechach (48%) i Polsce (77%). Projekty gazowe pomogą uwzględnić rosnące wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w tych krajach. Przyczyni się to do transformacji energii w sposób wydajny, niedrogi i zrównoważony.
Czwarta lista PWZ zawiera szereg projektów o strategicznym znaczeniu dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej, takich jak nowy korytarz dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski. Ich znaczenie wzrosło wraz z decyzją Polski o rozwiązaniu długoterminowej umowy gazowej z Gazpromem od 2022 r. Bezpieczeństwo energetyczne regionu wymaga, aby do tego czasu projekty te zostały zakończone.

Nielegalny handel zwierzętami domowymi w UE (B9-0088/2020)

12-02-2020

Jestem współautorem rezolucji o przeciwdziałaniu nielegalnemu handlowi zwierzętami domowymi i głosowałam za przyjęciem rezolucji, dlatego iż uważam, że uregulowanie tej kwestii jest wielce pożądane z wielu względów.
Po pierwsze, nielegalny handel zwierzętami domowymi wiąże się z cierpieniem zwierząt. Zwierzęta hodowane są w złych warunkach, najniższym możliwym kosztem, głównie w Europie Środkowej i Wschodniej, a następnie sprzedawane po długim i często okrutnym transporcie w innych krajach UE.
Po drugie, handel zwierzętami domowymi ma również negatywny wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE przez utracone podatki i tworzenie nieuczciwej konkurencji. W szczególności wraz ze wzrostem słabo regulowanej zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym internetowej sprzedaży zwierząt domowych. Handel szczeniętami jest szczególnie intratny, z małym ryzykiem wykrycia jako niezgodnego z prawem.
Po trzecie, nielegalny handel zwierzętami stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego w postaci wścieklizny czy tasiemców, gdyż często zwierzęta te nie są poddawane obowiązkowym kontrolom weterynaryjnym i szczepieniom.
Nielegalni hodowcy czerpią zyski z nieuregulowanego i kwitnącego rynku o wartości około 1 mld euro rocznie. Cierpienie zwierząt, ryzyko dla zdrowia zwierząt i ludzi, oszustwa, unikanie podatków i nieuczciwa konkurencja to elementy tego przemysłu. Mam nadzieję, że poprzez tę rezolucję uda nam się polepszyć sytuację.

Europejski Zielony Ład (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020)

15-01-2020

Komisja Europejska zaproponowała Europejski Zielony Ład zawierający tak daleko idące postulaty, jak neutralność klimatyczna do 2050 roku czy zwiększenie celów redukcji emisji CO2 do 2030 r., bez czekania na stanowisko Rady Europejskiej w tych strategicznych kwestiach. Tym samym pozbawiła państwa członkowskie ich wiodącej roli w określaniu dalekosiężnej strategii Unii.
Parlament Europejski w swojej rezolucji będącej odpowiedzią na Zielony Ład poszedł jeszcze dalej. Według Parlamentu nie tylko Unia, ale każde państwo członkowskie osobno ma być neutralne klimatycznie do 2050 roku (tym samym Parlament ignoruje postanowienia Rady Europejskiej z 12 grudnia wyłączające Polskę z tego celu), a cel redukcji emisji do roku 2030 określa w wysokości 55%, chociaż dopiero niedawno zakończyliśmy prace nad i tak wymagającym celem 40% ustanowionym w roku 2014. Poza tym rezolucja wnosi o przyjęcie wielu innych rozwiązań, które mogą negatywnie obciążyć rolników i konsumentów, a jednocześnie odmawia właściwej roli takim rozwiązaniom, jak energia nuklearna czy gaz naturalny, które mogłyby znacząco ograniczyć emisje.
Mimo pozytywnych zapisów dotyczących wspierania sprawiedliwej transformacji (choć rozmiar Funduszu w propozycji Komisji rozczarowuje) czy zaskakująco pozytywnego przyjęcia naszej poprawki o zniesieniu zbędnej siedziby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, nie mogliśmy poprzeć tekstu rezolucji, który nakłada na nas nieproporcjonalnie duże obciążenia.

Prawa dziecka w związku z 30. rocznicą uchwalenia Konwencji o prawach dziecka (B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019)

26-11-2019

Podczas głosowania nad ostatecznym tekstem rezolucji wstrzymałam się od głosu. W dokumencie znalazło się wiele ważnych postulatów, które zdecydowanie popieram, takie jak walka z ubóstwem wśród dzieci, z przemocą wobec nich i wszelkimi formami okaleczania czy wykluczeniem społecznym. Opowiadam się za prawem każdego dziecka do nauki, jednakże nie popieram postulowanego w rezolucji nacisku na państwa członkowskie, by szkoły gwarantowały dostęp do edukacji seksualnej bez zgody rodziców.
Biorąc pod uwagę te szkodliwe zapisy, Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów przedstawiła własny projekt rezolucji, a także poprawki do wspólnego tekstu rezolucji, w których zwracała uwagę nie tylko na wskazane wyżej problemy, ale także na kluczową rolę rodziny w życiu dziecka. Niestety wszystkie te zapisy odwołujące się do fundamentalnych wartości zostały w dzisiejszym głosowaniu odrzucone. Od początku tej kadencji PE widać, że dokonuje się bardzo negatywna zmiana, a pod pretekstem wzniosłych haseł do unijnych dokumentów coraz częściej trafiają postulaty radykalnych środowisk lewicowych. Delegacja PiS nie popierała i nie popiera ingerencji UE w kwestie światopoglądowe, gdyż uznaje je za wyłączną kompetencję państw członkowskich. Tym bardziej w sprawach, które dotyczą dzieci.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Adres pocztowy

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Wiertz 02U038
    1047 Brussels