Fredrick
FEDERLEY

Opinia(-e) jako sprawozdawca - Ósma kadencja Parlamentu Fredrick FEDERLEY

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia racjonalnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych

10-11-2016 ITRE_AD(2016)582103 PE582.103v04-00 ITRE
Fredrick FEDERLEY

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania

23-04-2015 ITRE_AD(2015)546728 PE546.728v03-00 ITRE
Fredrick FEDERLEY