Fredrick FEDERLEY Fredrick FEDERLEY
Fredrick FEDERLEY

Grupa Renew Europe

Wiceprzewodniczący

Szwecja - Centerpartiet (Szwecja)

Data urodzenia : , Köping

Ósma kadencja Parlamentu Fredrick FEDERLEY

Grupy polityczne

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek

Partie krajowe

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Centerpartiet (Szwecja)

Wiceprzewodniczący

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim

Deputowani

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Komisja śledcza ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Zastępstwo

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 03-07-2015 / 18-01-2017 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Główne działania parlamentarne

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia racjonalnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych

10-11-2016 ITRE_AD(2016)582103 PE582.103v04-00 ITRE
Fredrick FEDERLEY

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania

23-04-2015 ITRE_AD(2015)546728 PE546.728v03-00 ITRE
Fredrick FEDERLEY

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu i uchylenia dyrektywy 2000/84/WE

19-02-2019 ITRE_AD(2019)632025 PE632.025v02-00 ITRE
Sven SCHULZE

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1293/2013

16-10-2018 AGRI_AD(2018)623976 PE623.976v02-00 AGRI
Czesław Adam SIEKIERSKI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostosowania obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony środowiska w drodze zmiany dyrektyw 86/278/EWG, 2002/49/WE, 2004/35/WE, 2007/2/WE, 2009/147/WE i 2010/63/UE, rozporządzeń (WE) nr 166/2006 i (UE) nr 995/2010 oraz rozporządzeń Rady (WE) nr 338/97 i (WE) nr 2173/2005

02-10-2018 AGRI_AD(2018)623917 PE623.917v02-00 AGRI
Nicola CAPUTO

Pytania ustne

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 139 Regulaminu, załącznik III

Inne działania parlamentarne

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) SV

18-04-2019

Det är viktigt att ha rimliga regler när arbetare i ett land under arbetslösheten väljer att söka jobb i ett annat land. Det ska så klart vara tillåtet att som ny på arbetsmarknaden i ett land få tillgång till socialförsäkringssystem, men det måste finnas en rimlig tid innan man får tillgång till hela systemet – detta för att motverka fusk och orimlig belastning på välfärdssystemen.

Lepsze egzekwowanie i unowocześnienie unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) SV

17-04-2019

För att EU ska hålla samman är det viktig att konsumenter kan känna förtroende för att produkter håller samma kvalitet i alla delar av unionen. Därför är det bra att reglerna för produktkvalitet förstärks, och jag har således röstat för betänkandet.

Dodatkowe świadectwo ochronne dla produktów leczniczych (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) SV

17-04-2019

Patentskydd för läkemedel är otroligt viktigt för att garantera fortsatt innovation, vilket blir särskilt viktigt för de forskande företag som söker forska fram ny antibiotika. Givetvis finns det fler läkemedel som behöver skydd och förutsägbarhet, eftersom detta är helt avgörande om vi ska kunna konkurrera globalt med läkemedelsinnovation.
Förslaget innebar en uppluckring av det immateriella skyddet för just läkemedel, vilket skulle skada svensk och europeisk forskning. Det är de forskande läkemedelsföretagen som drabbas hårdast i en redan benhård internationell konkurrens. Det finns här en risk för att Sverige liksom hela Europa förlorar på en försvagad immaterialrätt. Jag valde därför att rösta nej till utkomsten, som inte gav tillräckligt med skydd till de innovativa läkemedelsföretagen.

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony europejskich mórz przed bronią chemiczną i konwencjonalną

05-10-2015 P8_DCL(2015)0053 Wygasła
Ivan JAKOVČIĆ Jozo RADOŠ Ruža TOMAŠIĆ Antanas GUOGA Dario TAMBURRANO Rosa D'AMATO Fredrick FEDERLEY Isabella ADINOLFI Enrico GASBARRA Igor ŠOLTES Davor ŠKRLEC Kaja KALLAS Reinhard BÜTIKOFER Franc BOGOVIČ
Data otwarcia : 05-10-2015
Termin : 05-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 89 - 06-01-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie położenia kresu badaniom na zwierzętach

07-09-2015 P8_DCL(2015)0034 Wygasła
Dominique BILDE Sophie MONTEL Rikke-Louise KARLSSON Fredrick FEDERLEY Rolandas PAKSAS Petras AUŠTREVIČIUS Isabella ADINOLFI Emil RADEV
Data otwarcia : 07-09-2015
Termin : 07-12-2015
Liczba sygnatariuszy : 60 - 08-12-2015

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg