Fredrick FEDERLEY Fredrick FEDERLEY
Fredrick FEDERLEY

Grupa Renew Europe

Wiceprzewodniczący

Szwecja - Centerpartiet (Szwecja)

Data urodzenia : , Köping

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania Fredrick FEDERLEY

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Priorytety UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (B9-0093/2020, B9-0095/2020) SV

13-02-2020

Ojämställdheten finns med genom hela livet, i hela samhället. Kvinnor och män har inte samma rättigheter, skyldigheter eller möjligheter. Det är därför självklart för mig att stödja denna resolution, som inför FN:s kvinnokommissions nästa möte tydligt tar ställning för vad som bör prioriteras.
Vidare är det givet för mig att driva på för fler ledande kvinnor inom bolag och ett stärkt företagande för kvinnor. Stor försiktighet bör dock iakttas när det kommer till vad EU får reglera i privata aktörers verksamhet. Jag kan inte stödja offentligt sanktionerad kvotering i bolagsstyrelser, vare sig på nationell nivå eller på EU-nivå.

Zawarcie Umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) SV

12-02-2020

Vietnam är redan i dag Sveriges tolfte största handelspartner utanför EU. Eftersom EU-medlemsländerna redan i stor utsträckning handlar med Vietnam, är ett progressivt frihandelsavtal det bästa sättet för EU att verka för bättre förhållanden i Vietnam. EU har redan använt sig av handelsförhandlingarna för att påverka landet i en positiv riktning. Förra året ratificerade Vietnam, efter starka påtryckningar från EU, ILO:s konvention nr 98 om kollektivavtal. Åtaganden om miljö, klimat och arbetstagares rättigheter i avtalet kommer att leda till förbättringar, medan ett nej till avtalet cementerar status quo.

Zawarcie Umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem (rezolucja) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) SV

12-02-2020

Vietnam är redan i dag Sveriges tolfte största handelspartner utanför EU. Eftersom EU-medlemsländerna redan i stor utsträckning handlar med Vietnam, är ett progressivt frihandelsavtal det bästa sättet för EU att verka för bättre förhållanden i Vietnam. EU har redan använt sig av handelsförhandlingarna för att påverka landet i en positiv riktning. Förra året ratificerade Vietnam, efter starka påtryckningar från EU, ILO:s konvention nr 98 om kollektivavtal. Åtaganden om miljö, klimat och arbetstagares rättigheter i avtalet kommer att leda till förbättringar, medan ett nej till avtalet cementerar status quo.

Umowa o ochronie inwestycji między UE a Wietnamem (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois) SV

12-02-2020

Vietnam är redan i dag Sveriges tolfte största handelspartner utanför EU. Eftersom EU-medlemsländerna redan i stor utsträckning handlar med Vietnam, är ett progressivt frihandelsavtal det bästa sättet för EU att verka för bättre förhållanden i Vietnam. EU har redan använt sig av handelsförhandlingarna för att påverka landet i en positiv riktning. Förra året ratificerade Vietnam, efter starka påtryckningar från EU, ILO:s konvention nr 98 om kollektivavtal. Åtaganden om miljö, klimat och arbetstagares rättigheter i avtalet kommer att leda till förbättringar, medan ett nej till avtalet cementerar status quo.

Umowa o ochronie inwestycji między UE a Wietnamem (rezolucja) (A9-0014/2020 - Geert Bourgeois) SV

12-02-2020

Vietnam är redan i dag Sveriges tolfte största handelspartner utanför EU. Eftersom EU-medlemsländerna redan i stor utsträckning handlar med Vietnam, är ett progressivt frihandelsavtal det bästa sättet för EU att verka för bättre förhållanden i Vietnam. EU har redan använt sig av handelsförhandlingarna för att påverka landet i en positiv riktning. Förra året ratificerade Vietnam, efter starka påtryckningar från EU, ILO:s konvention nr 98 om kollektivavtal. Åtaganden om miljö, klimat och arbetstagares rättigheter i avtalet kommer att leda till förbättringar, medan ett nej till avtalet cementerar status quo.

Sprzeciw na podstawie art. 111 Regulaminu: unijna lista projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (B9-0091/2020) SV

12-02-2020

PCI-listan inkluderar infrastrukturprojekt som kommissionen har valt att definiera som av särskilt gemensamt intresse för Europeiska unionen. Jag är kritisk till flera delar av PCI-listan, eftersom den inte är uppdaterad att följa EU:s klimatmål och Parisavtalet. En ny PCI-lista skulle emellertid också innehålla fossila projekt, eftersom kriterierna som antogs 2013 tillåter det. Så i stället för att kasta ut barnet med badvattnet måste vi komma åt grundproblemet, nämligen att ändra kriterierna för vilka typer av projekt som får vara med på PCI-listan.
I fråga om detta har vi i den liberala gruppen en tydlig plan för att ändra kriterierna, så att vi på allvar kan sätta stopp för fler fossila projekt. PCI-listan ger inte automatisk finansiering av sådana projekt. Tvärtom har vi sökt och säkrat garantier från kommissionen att enbart projekt som går i linje med The Green Deal , det vill säga klimatvänliga projekt, kan finansieras av EU. Om denna PCI-lista inte hade gått igenom, så hade vi blivit sittande med det gamla systemet, som innehåller betydligt fler fossila projekt – och därmed högre fossila utsläpp. Vi hade också röstat emot en lång rad viktiga projekt som behövs för att klara klimatomställningen. Mot bakgrund av detta så röstade jag inte för invändningen.

Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: ołów i jego związki (B9-0089/2020) SV

12-02-2020

Jag röstade för denna invändning av den enkla anledningen att jag inte vill ha kvar bly i våra kretslopp. I omställningen till cirkulärekonomi vill jag fasa ut skadliga ämnen från loopen – och skapa mer hållbara system utan skadliga kemikalier. Att kommissionen vill ha kvar bly i dessa kretslopp 15 år till är för mig oförståeligt, eftersom det dessutom inte finns ett gränsvärde som är säkert för exponering. Detta innebär visserligen kortsiktiga negativa effekter för miljön – men långsiktigt är det betydligt bättre att fasa ut bly i PVC nu.

Strategia UE mająca położyć kres okaleczaniu żeńskich narządów płciowych na świecie (B9-0090/2020, B9-0092/2020) SV

12-02-2020

I EU lever 600 000 människor med de fysiska och psykiska konsekvenserna av könsstympning, som förekommer i alla kulturer och på alla kontinenter. Mycket arbete görs redan, men de starka sociala normerna och skamkänslorna kring ämnet gör forskning svårt och politiska åtgärder känsliga. Europa måste visa att den oerhörda kränkning och våldsutövning som könsstympning innebär inte accepteras på något plan. EU:s medlemsländer måste ha krav på sig att effektivisera sin lagstiftning och implementeringen av densamma. Vi måste stödja de organisationer som arbetar ute på fältet, och frågan måste beaktas i alla relevanta strategier och planer för kommissionens arbete. Det har därför varit en självklarhet att rösta för denna resolution.

Europejski Bank Centralny – raport roczny 2018 (A9-0016/2020 - Costas Mavrides) SV

12-02-2020

Jag har valt att rösta för detta betänkande, eftersom det berör viktiga delar av ECB:s monetära policy och vägen framåt mot en mer hållbar finanspolitisk inriktning. Betänkandet innehåller ett antal punkter som kräver att medlemsländerna som uppfyllt Maastrichtfördraget ska gå med i den gemensamma valutaunionen. Dessa förslag har jag röstat emot, eftersom att jag och Centerpartiet anser att Sverige fortsatt bör stå utanför den gemensamma valutan och bankunionen.

Nielegalny handel zwierzętami domowymi w UE (B9-0088/2020) SV

12-02-2020

Jag röstade för detta viktiga förslag som berör hur vi ska få bukt med den illegala handeln med husdjur i EU. Det är ett stort problem som orsakar stort lidande för djuren. I förslaget finns krav på obligatorisk registrering av katter och hundar i EU. Jag är helt för obligatorisk registrering av hundar men inte av katter eftersom det skapar en oproportionerlig börda för ägaren. Dessutom är problematiken störst när det kommer till hundvalpar av eftertraktade raser.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg