Jytte GUTELAND Jytte GUTELAND
Jytte GUTELAND

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Członkini

Szwecja - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Szwecja)

Data urodzenia : , Brännkyrka

Ósma kadencja Parlamentu Jytte GUTELAND

Grupy polityczne

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członkini

Partie krajowe

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Szwecja)

Deputowani

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Zastępstwo

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Prawna
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Prawna
  • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Komisja Specjalna ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu

Główne działania parlamentarne

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

SPRAWOZDANIE w sprawie stosowania dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (tzw. ELD)

11-10-2017 A8-0297/2017 PE599.856v02-00 JURI
Laura FERRARA

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej

20-09-2017 ENVI_AD(2017)604565 PE604.565v05-00 ENVI
Jytte GUTELAND

Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD))

20-06-2017 JURI_AL(2017)606153 PE606.153v01-00 JURI
Jytte GUTELAND

Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy w sprawie delegowania pracowników (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))

15-06-2017 JURI_AL(2017)604710 PE604.710v02-00 JURI
Jytte GUTELAND

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostosowania obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony środowiska w drodze zmiany dyrektyw 86/278/EWG, 2002/49/WE, 2004/35/WE, 2007/2/WE, 2009/147/WE i 2010/63/UE, rozporządzeń (WE) nr 166/2006 i (UE) nr 995/2010 oraz rozporządzeń Rady (WE) nr 338/97 i (WE) nr 2173/2005

27-09-2018 JURI_AD(2018)626921 PE626.921v02-00 JURI
Heidi HAUTALA

OPINIA w sprawie pluralizmu mediów i wolności mediów w Unii Europejskiej

01-03-2018 JURI_AD(2018)615361 PE615.361v02-00 JURI
Heidi HAUTALA

Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 230/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające Instrument na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju (COM(2016)447 - 2016/0207(COD))

22-08-2017 JURI_AL(2017)592377 PE592.377v04-00 JURI
Jean-Marie CAVADA

Pytania ustne

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Interpelacje dotyczące kwestii drugorzędnych

Interpelacje dotyczące kwestii drugorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 130a Regulaminu, załącznik III

Inne działania parlamentarne

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

„Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu (A8-0111/2019 - Milan Zver) SV

28-03-2019

. – Erasmus+ är en av EU:s mest positiva satsningar och vi anser att programmet bör ha en procentuellt större andel av budgeten. Men vi väljer att avstå, då vi anser att budgeten i sin helhet måste sänkas avsevärt med anledning av brexit. Parlamentets föreslagna ökning för Erasmus+ är för omfattande. Vi välkomnar dock särskilt att Erasmus föreslås bli mer tillgängligt.

Ustanowienie Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens) SV

27-03-2019

. – Vi valde att stödja betänkandet från Europaparlamentets utrikes- och utvecklingsutskott inför förhandlingarna om det nya instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI). Vi tycker att förslaget från utrikes- och utvecklingsutskotten bidrar till att förbättra kommissionens ursprungliga förslag, bland annat genom ett större fokus på att värna utvecklingssamarbete, satsa på miljö- och klimatarbete, främja ökad jämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och demokrati. Vi tycker det är bra att utskotten ställer krav på att en högre andel av finansieringen ska följa OECD/DAC:s kriterier för offentligt utvecklingsbistånd och att de tydligt lyfter upp vikten av FN:s hållbarhetsmål och Parisavtalet.
Vad gäller betänkandets önskemål om ökad finansiering anser vi emellertid att EU:s totala budget ska minska i och med Storbritanniens utträde ur unionen, tvärtemot vad som presenterats av kommissionen när det gäller EU:s flerårsbudget för 2021–2027. Därför vill vi åter betona vår budgetrestriktiva hållning och understryka att vi inte vill ta ställning gällande några specificerade belopp. Även om vi ser ett tydligt mervärde i att satsa på utrikes-, utvecklings- och grannskapsområdena håller vi fast vid att ökade satsningar i EU:s budget ska kompenseras genom lämpliga besparingar inom lågprioriterade delar av budgeten.

Ustanowienie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein) SV

27-03-2019

. – Vi socialdemokrater i Europaparlamentet valde att stödja betänkandet från utrikesutskottet inför förhandlingarna om utformningen av den nya perioden för instrumentet inför anslutningen, det så kallade IPA-instrumentet. Vi tycker att förslaget från utrikesutskottet bidrar till att förbättra kommissionens ursprungliga förslag, bland annat genom att arbetstagares rättigheter, miljö- och klimatarbetet, jämställdhet, barn, minoriteters rättigheter, personer med funktionsvariationer, vikten av den akademiska friheten och icke diskriminering lyfts tydligare in i förslaget. Vi ställer oss också mycket positiva till att instrumentet inför den nya programperioden har utformats med en högre grad av flexibilitet.
Vad det gäller budgetramen anser vi emellertid att EU:s totala budget ska minska i och med Storbritanniens utträde ur unionen, tvärtemot vad som presenteras av kommissionen när det gäller EU:s flerårsbudget för 2021–2027. Därför vill vi åter betona vår budgetrestriktiva hållning och understryka att vi inte vill ta ställning gällande några specificerade belopp. Även om vi ser ett tydligt mervärde i att satsa på utrikes-, utvecklings- och grannskapsområdena håller vi fast vid att ökade satsningar i EU:s budget ska kompenseras genom lämpliga besparingar inom lågprioriterade delar av budgeten.

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie wspólnej reakcji na wirus Zika

06-06-2016 P8_DCL(2016)0060 Wygasła
Csaba MOLNÁR Miriam DALLI Simona BONAFÈ Biljana BORZAN Carlos ZORRINHO Birgit COLLIN-LANGEN Frédérique RIES Karin KADENBACH Jytte GUTELAND Christel SCHALDEMOSE Angélique DELAHAYE
Data otwarcia : 06-06-2016
Termin : 06-09-2016
Liczba sygnatariuszy : 47 - 07-09-2016

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg