Jytte GUTELAND Jytte GUTELAND
Jytte GUTELAND

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Członkini

Szwecja - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Szwecja)

Data urodzenia : , Brännkyrka

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania Jytte GUTELAND

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Sytuacja w Rosji, otrucie Aleksieja Nawalnego SV

17-09-2020

Vi röstade för den gemensamma resolutionen om situationen i Ryssland, särskilt gällande förgiftningen av oppositionspolitikern, bloggaren och juristen Aleksej Navalnyj. Det är viktigt att EU starkt och gemensamt markerar mot att politiska mord och förgiftningar används som instrument av den ryska regimen för att tysta oppositionella.
Vi svenska socialdemokrater i Europaparlamentet fördömer mordförsöket på Navalnyj. Vi vill se ett omedelbart stopp på trakasserier, förföljelser och våld mot den politiska oppositionen, meningsmotståndare och civilsamhället i landet. Eftersom vi vill se en positiv utveckling i landet är vi skeptiska till den gemensamma resolutionens skrivning om att helt isolera Ryssland i internationella forum. Total isolering skulle omöjliggöra påverkan för förändring. Vi ser mervärdet av dialog också med länder vars statsskick och/eller värderingar vi inte delar.

Covid-19: Koordynacja przez UE ocen sytuacji zdrowotnej i klasyfikacji ryzyka oraz konsekwencje dla Schengen i jednolitego rynku (RC-B9-0257/2020) SV

17-09-2020

. – För oss socialdemokrater är det en självklarhet att alla medborgare i Europa ska ha tillgång till jämlik och ekonomiskt överkomlig hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Hälso- och sjukvårdspolitiken är politiken är nationellt ansvar, men den pågående COVID19-krisen har tydliggjort behovet av bättre samordning och starkare samarbete mellan EU-länderna på hälsoområdet. Vi ser att det idag finns ett behov att stärka hälso- och sjukvården i flera EU-länder. Därför har vi valt att ställa oss bakom Europaparlamentets uppmaning till Kommissionen att lägga fram ett förslag till direktiv om miniminormer för högkvalitativ hälso- och sjukvård. I enlighet med Europaparlamentets resolution om EU:s folkhälsostrategi från 8 juli 2020 är det för oss fundamentalt att EU:s medlemsstater behåller behörigheten i fråga om förvaltningen, organisationen och finansieringen av sina hälso- och sjukvårdssystem, samtidigt som patientsäkerhet, anständiga normer för arbete och anställning för vårdpersonal samt europeisk motståndskraft mot pandemier och andra folkhälsokriser garanteras.

Projekt decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (A9-0146/2020 - José Manuel Fernandes, Valerie Hayer) SV

16-09-2020

. – Vi svenska socialdemokrater valde att avstå i voteringen om Europaparlamentets betänkande om rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel.
Övergripande ställer vi oss bakom rådets föreslagna text om egna medel som förhandlats fram i förbindelse med rådsöverenskommelsen om EU:s nästa fleråriga budgetram för 2021-2027, samt återhämtningsinstrumentet.
Samtidigt som vi ställer oss bakom betänkandets målsättning om att successivt bredda unionens egna medel, främst när det gäller ett ökat uttag av miljö- och klimatavgifter – exempelvis inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem – så kan vi inte heller anta den samling förslag till nya egna medel som presenteras i betänkandet. När det gäller förslagen om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, samt förslaget om skatt på digitala tjänster, har dessa ännu inte antagits av rådet. Därför är det förhastat att redan nu föreslå att en del av den europeiska företagsbeskattningen ska slussas till EU:s budget.
Dagens system med medlemsavgifter baserade på medlemsstaternas bruttonationalinkomst torde verka återhållande på EU:s allmänna utgifter – ett relativt transparent budgetsystem som främjar nationellt ansvarsutkrävande och demokratisk legitimitet i medlemsstaterna. Således kan vi inte stödja den mycket ambitiösa ansatsen i betänkandet som föreslår en mängd nya skatter och avgifter, samtidigt som de samfällt innebär en relativt kraftig begränsning av medlemsstaternas beskattningsrätt.

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (A9-0135/2020 - Manolis Kefalogiannis) SV

16-09-2020

. – Vi svenska socialdemokrater anser att fonden för en rättvis omställning är ett viktigt steg i rätt riktning för främjandet av en social, ekologisk och ekonomisk hållbar omställning i EU. Detta för att nå unionens långsiktiga klimatstrategi och klimatneutralitet senast år 2050. Därför stödjer vi Europaparlamentets betänkande om fonden för en rättvis omställning. Vi motsätter oss dock inkludering av naturgas i förslaget. För oss är det självklart att EU måste främja en energipolitik som är både hållbar för miljön och klimatet och samtidigt består av förnybara energikällor. Vi valde därför att rösta nej till att inkludera fossila bränslen.

Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r. (B9-0229/2020) SV

23-07-2020

. – Vi står bakom uppgörelsen om långtidsbudgeten och återhämtningspaketet som kan bidra en gemensam europeisk återhämtning. Det är en uppgörelse mellan EU:s 27 medlemsstater där Sverige har spelat en viktig roll i förhandlingsarbetet. Det är en långtidsbudget som prioriterar klimat och miljöåtgärder och ett återhämtningspaket kopplat till den pågående pandemin med riktade investeringar i den gröna och digitala omställningen.
Vi välkomnar den nya mekanismen för rättsstatens principer och de grundläggande demokratiska värderingarna. Den ska dock implementeras omedelbart när den nya budgeten börjar gälla.
Vi vänder oss bestämt emot att bidragsdelen i återhämtningspaketet måste öka, samt att rabatterna föreslås att avskaffas.
Vi ser en risk med att Europaparlamentet säger nej till uppgörelsen och att det även finns en risk för att viktiga åtgärder försenas. Följaktligen kan vi inte stödja parlamentets resolution om den fleråriga budgetramen.
Vi valde därför vid den extra sessionen 23 juli i EU-parlamentet att avstå vid omröstningen om resolutionen om slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17–21 juli 2020.

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2021 – sekcja III (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) SV

19-06-2020

. – Vi svenska socialdemokrater, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Jytte Guteland och Evin Incir, valde att avstå vid omröstningen om riktlinjer för EU:s budget 2021.
Övergripande behandlar betänkandet Europaparlamentets prioriteringar för EU:s budget 2021, med fokus på de utmaningar som unionen står inför i samband med den globala covid-19-pandemin. I ett exceptionellt läge behöver unionen visa prov på solidaritet med de medlemsstater som drabbats hårdast av krisen. Därför står vi bakom resolutionens avsikt att inrätta en återhämtningsfond som kan bidra till återhämtning i en global hälsokris. Dock behöver fördelningen av lån och bidrag till medlemsstaterna ändras jämfört med kommissionens förslag.
I syfte att finansiera en återhämtningsplan som grundar sig på den gröna given och digitaliseringens utmaningar, bör systemet för egna medel breddas med intäkter från EU:s utsläppshandelssystem samt en avgift för icke-återvunnen plast. På så vis kan vi säkra en hållbar finansiering av EU:s budget.
En rättvis klimatomställning måste prioriteras under de kommande åren i EU:s budget. Som huvudregel anser vi emellertid att de satsningar som genomförs ska kompenseras genom lämpliga besparingar i lågprioriterade delar av EU:s budget. Europaparlamentets mycket expansiva budgetförslag för långtidsbudgeten frångår denna viktiga princip. Således kan vi inte heller ställa oss bakom Europaparlamentets riktlinjer för EU:s budget 2021.

Polityka konkurencji – sprawozdanie roczne za 2019 r. (A9-0022/2020 - Stéphanie Yon-Courtin) SV

18-06-2020

. – Vi svenska socialdemokrater valde att rösta för betänkandet om konkurrenspolitiken. Betänkandet behandlar ett flertal sektorer inom ramen för EU:s konkurrenspolitik, där åtskilliga utmaningar kvarstår. Bland annat understryker betänkandet att internationellt samarbete är av största vikt i en globaliserad värld för att säkerställa att konkurrensreglerna genomdrivs effektivt, samtidigt som kommissionen bör sträva efter att inkludera konkurrensregler i EU:s frihandelsavtal, samt inom ramen för Världshandelsorganisationens (WTO) arbete.
Gällande skrivningen om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, vill vi likväl betona att skattepolitiken fortsatt bör räknas till nationell kompetens. Vi står entydigt bakom rekommendationernas avsikt att bekämpa skatteflykt och skatteundandragande. De medlemsstater inom unionen som erbjuder fördelaktiga skattearrangemang för skatteminimering bör hamna på EU:s svarta lista över skatteparadis. Vi står även bakom OECD:s BEPS-regler mot internationell skatteflykt och skatteundandragande samt EU:s DAC-regler för obligatoriskt automatiskt informationsutbyte.
Vidare anser vi att kontaktspårningsappar kan användas i den pågående pandemin för att kartlägga och minska smittspridningen, samtidigt som det är av största vikt att användardata som samlas in hanteras i enlighet med gällande lagstiftning om integritet och dataskydd. Vid en översyn av EU:s konkurrensregler behöver en lämplig avvägning göras mellan främjandet av EU:s mål om klimatneutralitet senast 2050 och rättvisa konkurrensregler på den inre marknaden.

Zmiana eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między UE a Marokiem (przystąpienie Bułgarii i Rumunii do UE) (A9-0005/2020 - Sven Schulze) SV

17-06-2020

. – Vi svenska socialdemokrater anser att luftfartsavtal är viktiga för EU:s samarbete med tredje länder och är till fördel för både unionen och tredje länder. Vi anser också att alla EU:s medlemsländer ska behandlas lika och ingå i de avtal som union ingår, även de medlemsländer som anslutit sig till unionen efter att avtalen undertecknats. Dock accepterar vi inte länders olagliga ockupation av territorier. Därför har de svenska socialdemokraterna vid tidigare omröstningar under föregående mandatperiod valt att inte rösta för luftfartsavtalet med Marocko med anledning av ockupationen av Västsahara.

Nowe WRF, środki własne i plan naprawczy SV

15-05-2020

. – Vi svenska socialdemokrater, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Jytte Guteland, och Evin Incir, valde att avstå vid omröstningen om resolutionen om den fleråriga budgetramen, egna medel och återhämtningsplanen.
Vi står bakom resolutionens avsikt att inrätta en återhämtningsfond som i ett exceptionellt läge kan bidra till återhämtning i en global hälsokris. Resolutionen innehåller värdefulla tydliggöranden om vikten av att EU:s nästa långtidsbudget ska utgå från principerna om den europeiska pelaren för sociala rättigheter, den gröna given som ska bidra till en hållbar och socialt rättvis omställning, samt det faktum att krisen drabbar kvinnor och minoriteter hårdast.
Vi är positiva till en breddning av unionens egna medel – närmare bestämt en avgift på icke-återvunnen plast och intäkter från försäljning av utsläppsrätter – för ändamålsenlig finansiering av EU:s nästa långtidsbudget. Samtidigt vänder vi oss kraftigt emot ett avskaffande av Sveriges rabatter på medlemsavgiften. Vi är också kritiska till återhämtningsfondens betydande storlek, fördelningen mellan bidrag och lån, samt fondens finansiering via s.k. återhämtningsobligationer.
Sammanfattningsvis kan vi inte stödja resolutionens andemening om att EU:s budget ska växa kraftigt i omfattning. Som huvudregel anser vi att budgetrestriktivitet bör utgöra en vägledande princip i utformningen av nästa långtidsbudget. Följaktligen kan vi inte stödja parlamentets resolution om den fleråriga budgetramen.

Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Zjednoczonym Królestwie (A9-0100/2020 - Juan Fernando López Aguilar) SV

13-05-2020

. – Vi socialdemokrater valde att rösta med den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet och uppmana rådet att i dagsläget inte ingå ett nytt samarbete gällande fingeravtrycksuppgifter inom ramen för Prümbeslutet. Vi ser mycket positivt på fördjupat samarbete kring brottsbekämpning med Storbritannien, vilket inkluderar informationsutbyte i förebyggande syfte och utredning av brott. Det är viktigt att Storbritannien och EU tillsammans adresserar regionala och globala utmaningar. Avtal kräver ömsesidighet och respekt för de gemensamma reglerna och Storbritannien ingår sedan 2019 i Prümbeslutet rörande DNA. I nuläget ser vi dock med oro på att Storbritannien ännu inte uppfyller kraven om fullständig ömsesidighet och att man inte heller förklarat sig villig att uppfylla denna del av Prümbeslutet för det existerande samarbetet kring DNA. Skulle Storbritannien fram till den översyn som ska ske den 15 juni 2020 ha ändrat inställning är förutsättningarna för ett samarbete även kring fingeravtrycksuppgifter andra och avtal rörande fingeravtrycksuppgifter bör då ingås. Vi ser därutöver positivt på att frågor om brottsbekämpning och straffrättsligt samarbete hanteras inom ramen för det nya partnerskapsavtal (brexit) med Storbritannien som just nu förhandlas för att få ett så heltäckande avtal som möjligt.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg