Malik AZMANI Malik AZMANI
Malik AZMANI

Grupa Renew Europe

pierwszy wiceprzewodniczący

Holandia - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Holandia)

Data urodzenia : , Heerenveen

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania Malik AZMANI

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r. (B9-0229/2020) NL

23-07-2020

. – De VVD-delegatie in het Europees Parlement verwelkomt in deze resolutie, samen met een ruime meerderheid in het Europees Parlement, de uitkomst van de bijeenkomst van de Europese Raad (17-21 juli) en de overeenstemming die daar is bereikt over het Europees budget (2021-2027) en het herstelfonds. In het akkoord van de Raad is een juiste balans bereikt tussen solidair en verstandig beleid, waarbij landen die zwaar getroffen zijn door de uitbraak van COVID-19 de benodigde steun krijgen, op voorwaarde dat deze landen door middel van hervormingen toekomstige economische weerbaarheid bewerkstelligen.
De VVD-delegatie heeft echter tegen tekstonderdelen van de resolutie gestemd die oproepen tot een verdere uitbreiding van het pakket aan eigen middelen ten opzichte van de conclusies van de Europese Raad en kan ook de oproep tot afschaffing van kortingen voor lidstaten die netto meer afdragen aan de EU niet ondersteunen. De VVD ondersteunt wel de oproep in deze resolutie om de Europese begroting te moderniseren en geld te herschikken naar nieuwe prioriteiten als migratie, veiligheid, innovatie klimaat en de digitale transitie. Het is van belang dat Europa nu snel aan de slag kan om sterker uit deze crisis te komen.

Wznowienie postępowania przeciwko premierowi Republiki Czeskiej w związku ze sprzeniewierzeniem funduszy UE i możliwym konfliktem interesów (B9-0192/2020) NL

19-06-2020

De VVD-fractie hecht zeer veel waarde aan het voorkomen en tegengaan van belangenverstrengeling en misbruik van EU-gelden, en steunt daarom ook de oproep in de resolutie om wanpraktijken aan te pakken. Wij hechten ook aan het principe dat iemand onschuldig is tot het tegendeel is bewezen. In deze resolutie worden al conclusies getrokken over een nog lopend onderzoek. Zolang het onafhankelijke onderzoek nog loopt, is het voorbarig om als Europees Parlement een oordeel te vellen. Daarom heeft de VVD-fractie zich op de eindstemming onthouden van stemming. Mochten er uit het onderzoek wanpraktijken naar voren komen, zal de VVD-fractie deze ten strengste veroordelen.

Polityka konkurencji – sprawozdanie roczne za 2019 r. (A9-0022/2020 - Stéphanie Yon-Courtin) NL

18-06-2020

Betreft AM 027-027:
Voor oneerlijke concurrentie en vijandige overnames in Europa, vanuit vooral China, zijn stevige maatregelen nodig. Een eenzijdig verbod op alle overnames door bedrijven uit alle niet-EU-landen die banden hebben met een staat, waar dit amendement toe oproept, is daarvoor niet de oplossing en is bovendien onrealistisch. We hebben een juridisch houdbaar instrumentarium nodig dat complementair is aan onze open economie én ons bedrijfsleven beschermt tegen oneerlijke praktijken. Daar moeten we de aandacht op richten. Daarom heeft de VVD-fractie tegen dit amendement van de tekst gestemd.

Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków NL

17-04-2020

De VVD is groot voorstander van een gecoördineerde aanpak van deze crisis en steunt de overkoepelende boodschap van deze resolutie: samen uit deze crisis komen. Bijvoorbeeld als het gaat om het openhouden van grenzen voor medische goederen, voedsel en grenswerkers in vitale beroepen, de gezamenlijke aanpak van desinformatie en cybercrime als gevolg van de corona-uitbraak, of kennisuitwisseling tussen Europese onderzoekers in de zoektocht naar een vaccin tegen dit vreselijke virus.
Er zit echter ook een aantal inhoudelijke voorstellen in de tekst die de VVD niet kan steunen en waar we op precieze onderdelen derhalve tegengestemd hebben. Hier gaat het bijvoorbeeld om een oproep tot een verhoging van de Europese begroting, een permanent Europees werkeloosheidsinstrument, het vroegtijdig vrijlaten van gevangenen met korte straffen en een nieuw financieringsvoorstel, de zogenaamde herstelobligaties.
De VVD vindt het van groot belang dat we samen uit deze crisis komen, maar acht het niet verstandig om op te roepen tot nieuwe financiële instrumenten wanneer de noodzakelijke onderbouwing over de uitwerking daarvan en voorwaarden ontbreken. Solidariteit moet samengaan met verstandige beleidskeuzes. Omdat deze genoemde voorstellen wat de VVD betreft zwaar wegen, kon de VVD-delegatie de resolutie als geheel niet steunen en heeft ze zich daarom onthouden van stemming.

Zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020) NL

30-01-2020

De VVD heeft zich vandaag onthouden van stemming bij de resolutie over de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Hoewel de VVD het volledig eens is met het principe “gelijk loon voor gelijk werk” en tegen elke vorm van discriminatie is, zijn bindende en wetgevende maatregelen volgens ons niet het geëigende middel om de loonkloof te dichten. Lidstaten moeten er allereerst zelf voor zorgen dat vrouwen niet worden achtergesteld op de arbeidsmarkt. Hiervoor hoeft niet direct naar de Europese Commissie te worden gekeken.
Verder acht de VVD het niet de taak van de Europese Commissie om richtlijnen op te stellen over een genderneutrale evaluatie van banen alsmede het opzetten van een classificatiesysteem om de “waarde” van werk te bepalen.

Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2019 r. (COP25) (B9-0174/2019) NL

28-11-2019

De VVD heeft voor de resolutie over de COP25 gestemd. Bij de stemming over amendement 32 heeft de delegatie zich echter onthouden, en dit omdat zowel de originele tekst van paragraaf 64 als amendement 32 tegenstrijdigheden bevatten waar de VVD niet akkoord mee kan gaan.
In amendement 32 werd de doelstelling van de maritieme sector om tegen 2023 maatregelen op korte en middellange termijn te nemen, geschrapt. Het is noodzakelijk dat de maritieme sector zelf met maatregelen komt, en dit ten laatste in het jaar 2023. Toch kan de VVD niet akkoord gaan met de visie in paragraaf 64 dat de maritieme sector sowieso wordt opgenomen in het emissiehandelssysteem.
Wij geloven in een internationale aanpak die zou moeten vertrekken vanuit de Internationale Maritieme Organisatie. Mocht dit niet lukken tegen 2023, dan zien we wel een mogelijkheid om tot Europese maatregelen over te gaan. Een handelsemissiesysteem is een van de mogelijkheden die dan bekeken kunnen worden, mits er eerst een grondige effectbeoordeling wordt verricht.

Procedura budżetowa 2020: wspólny projekt (A9-0035/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) NL

27-11-2019

De Europese begroting voor 2020 legt meer nadruk op prioriteiten die voor de VVD belangrijk zijn, zoals digitalisering, ondersteuning van het MKB, investeringen in een betaalbaar en behapbaar klimaatbeleid en het migratie- en veiligheidsbeleid. De VVD betreurt het echter dat alle budgetten worden opgehoogd zonder dat er wordt gekeken waar er kan worden bespaard. Daarnaast worden marges en flexibiliteit zodanig benut dat er beperkte ruimte overblijft voor onvoorziene omstandigheden. Hierbij kan gedacht worden aan budget dat beschikbaar moet zijn in geval van een natuurramp, veiligheidsdreiging, een humanitaire of migratiecrisis. Daarom heeft de VVD deze begroting niet kunnen steunen.

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) NL

23-10-2019

De Europese begroting voor 2020 legt meer nadruk op prioriteiten die voor de VVD belangrijk zijn, zoals digitalisering, ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf, investeringen in een betaalbaar en behapbaar klimaatbeleid en het migratie- en veiligheidsbeleid. De VVD betreurt het echter dat alle budgetten worden verhoogd zonder dat er wordt gekeken waar er kan worden bespaard. Daarnaast worden marges en flexibiliteit zodanig benut dat er beperkte ruimte overblijft voor onvoorziene omstandigheden. Hierbij kan gedacht worden aan budget dat beschikbaar moet zijn in geval van een natuurramp, veiligheidsdreiging, humanitaire crisis of migratiecrisis. Daarom heeft de VVD deze resolutie niet kunnen steunen.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg