Michael GAHLER Michael GAHLER
Michael GAHLER

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członek

Niemcy - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Niemcy)

Data urodzenia : , Frankfurt/Main

Siódma kadencja Parlamentu Michael GAHLER

Grupy polityczne

 • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek
 • 24-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek prezydium

Partie krajowe

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Niemcy)

Przewodniczący

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim

Wiceprzewodniczący

 • 04-07-2013 / 30-06-2014 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Deputowani

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim
 • 16-09-2009 / 03-07-2013 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

Zastępstwo

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Transportu i Turystyki

all-activities

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych

03-12-2013 AFET_AD(2013)519586 PE 519.586v03-00 AFET
Michael GAHLER

OPINIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2008, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze

24-02-2010 AFET_AD(2010)431034 PE 431.034v02-00 AFET
Michael GAHLER

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie kosmicznej polityki przemysłowej EU – uwolnienie potencjału wzrostu gospodarczego w sektorze kosmicznym

24-09-2013 AFET_AD(2013)514674 PE 514.674v02-00 AFET
Tarja CRONBERG

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

22-11-2012 AFET_AD(2012)496418 PE 496.418v02-00 AFET
Ioan Mircea PAŞCU

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie realizacji i eksploatacji europejskich systemów radionawigacji satelitarnej

10-07-2012 AFET_AD(2012)489360 PE 489.360v02-00 AFET
Sampo TERHO

Pytanie(-a) parlamentarne

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie edukacji dla rozwoju oraz czynnej postawy obywatelskiej w kwestiach globalnych

12-03-2012 P7_DCL(2012)0007 Przyjęta
Filip KACZMAREK Maria BADIA i CUTCHET Michael GAHLER Catherine GRÈZE Fiona HALL
Data otwarcia : 12-03-2012
Termin : 05-07-2012
Przyjęto : 05-07-2012
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P7_TA(2012)0302
Liczba sygnatariuszy : 398 - 05-07-2012

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg