Adam BIELAN Adam BIELAN
Adam BIELAN

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Członek

Polska - Prawo i Sprawiedliwość (Polska)

Data urodzenia : , Gdańsk

Siódma kadencja Parlamentu Adam BIELAN

Grupy polityczne

 • 14-07-2009 / 15-07-2009 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek
 • 16-07-2009 / 17-02-2010 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Wiceprzewodniczący
 • 18-02-2010 / 12-12-2011 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Wiceprzewodniczący
 • 13-12-2011 / 03-02-2014 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek
 • 04-02-2014 / 30-06-2014 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek prezydium

Partie krajowe

 • 14-07-2009 / 20-02-2011 : Prawo i Sprawiedliwość (Polska)
 • 21-02-2011 / 12-06-2012 : Polska Jest Najważniejsza (Polska)
 • 13-06-2012 / 20-01-2014 : Niezależny (Polska)
 • 21-01-2014 / 30-06-2014 : Polska Razem Jarosława Gowina (Polska)

Deputowani

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Zastępstwo

 • 07-09-2009 / 18-01-2012 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 16-09-2009 / 28-12-2011 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 01-02-2012 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią

all-activities

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie powierzenia Urzędowi Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) niektórych zadań związanych z ochroną praw własności intelektualnej, w tym zwoływania posiedzeń przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego w charakterze europejskiego obserwatorium zajmującego się zjawiskiem podrabiania i piractwa

23-11-2011 IMCO_AD(2011)470071 PE 470.071v02-00 IMCO
Adam BIELAN

OPINIA Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego i rola makroregionów w przyszłej polityce spójności

08-04-2010 AFET_AD(2010)439837 PE 439.837v02-00 AFET
Adam BIELAN

OPINIA w sprawie sprawozdania dotyczącego polityki konkurencji za rok 2008

09-02-2010 IMCO_AD(2010)431197 PE 431.197v02-00 IMCO
Adam BIELAN

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów oraz rozporządzenie (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego w odniesieniu do przewozu drogą powietrzną pasażerów i ich bagażu

08-11-2013 IMCO_AD(2013)516966 PE 516.966v03-00 IMCO
Hans-Peter MAYER

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja przekształcona)

07-11-2013 IMCO_AD(2013)516701 PE 516.701v02-00 IMCO
Regina BASTOS

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego

07-11-2013 IMCO_AD(2013)516700 PE 516.700v03-00 IMCO
Regina BASTOS

Pytanie(-a) parlamentarne

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg