Jim
HIGGINS

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca - Siódma kadencja Parlamentu Jim HIGGINS

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2011

21-02-2013 PECH_AD(2013)502009 PE 502.009v02-00 PECH
Nikolaos SALAVRAKOS

OPINIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego UE za rok budżetowy 2011, sekcja 3 – Komisja

21-02-2013 PECH_AD(2013)501992 PE 501.992v02-00 PECH
Nils TORVALDS

OPINIA w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców

27-05-2011 TRAN_AD(2011)458815 PE 458.815v02-00 TRAN
Roberts ZĪLE