Jim HIGGINS Jim HIGGINS
Jim HIGGINS
Irlandia

Data urodzenia : , Ballyhaunis

Siódma kadencja Parlamentu Jim HIGGINS

Grupy polityczne

 • 14-07-2009 / 24-02-2010 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek
 • 25-02-2010 / 30-06-2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek prezydium

Partie krajowe

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fine Gael Party (Irlandia)

Kwestor

 • 15-07-2009 / 16-01-2012 : Parlament Europejski
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Parlament Europejski

Deputowani

 • 15-07-2009 / 16-01-2012 : Prezydium
 • 15-07-2009 / 16-01-2012 : Kwestorzy
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 16-09-2009 / 12-09-2012 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile
 • 16-09-2009 / 12-09-2012 : Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Prezydium
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Kwestorzy
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 13-09-2012 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki
 • 13-09-2012 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim

Zastępstwo

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rybołówstwa
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Petycji
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rybołówstwa
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Petycji

all-activities

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2011

21-02-2013 PECH_AD(2013)502009 PE 502.009v02-00 PECH
Nikolaos SALAVRAKOS

OPINIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego UE za rok budżetowy 2011, sekcja 3 – Komisja

21-02-2013 PECH_AD(2013)501992 PE 501.992v02-00 PECH
Nils TORVALDS

OPINIA w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców

27-05-2011 TRAN_AD(2011)458815 PE 458.815v02-00 TRAN
Roberts ZĪLE

Projekt(-y) rezolucji

Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

State aid EN

31-03-2014 E-003949/2014 Komisja

Road charges in Northern Ireland EN

24-03-2014 E-003539/2014 Komisja

Pytania do EBC oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Posłowie mogą kierować do EBC pytania wymagające odpowiedzi na piśmie oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Pytania takie przekazuje się najpierw przewodniczącemu właściwej komisji. Artykuł 140 i 141, załącznik III

Odpowiedzi na pytania do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Odpowiedzi na pytania posłów skierowane do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Art. 140 i 141 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie prawa do kultury jako prawa podstawowego obywateli UE

16-01-2014 P7_DCL(2014)0010 Wygasła
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG Gianni PITTELLA Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ Isabelle DURANT Jim HIGGINS Jiří MAŠTÁLKA Hannu TAKKULA Sophocles SOPHOCLEOUS Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID Martina MICHELS Milan ZVER Richard FALBR Csaba Sándor TABAJDI
Data otwarcia : 16-01-2014
Termin : 16-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 133 - 17-04-2014

Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia europejskiego tygodnia podnoszenia stanu świadomości na temat zatrzymania akcji serca

12-03-2012 P7_DCL(2012)0011 Przyjęta
Antigoni PAPADOPOULOU João FERREIRA Jim HIGGINS Antonyia PARVANOVA Raül ROMEVA i RUEDA
Data otwarcia : 12-03-2012
Termin : 14-06-2012
Przyjęto : 14-06-2012
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P7_TA(2012)0266
Liczba sygnatariuszy : 395 - 14-06-2012

Oświadczenie pisemne w sprawie rozporządzenia ograniczającego zawartość produkowanych przemysłowo kwasów tłuszczowych z izomerami trans w produktach żywnościowych

19-04-2010 P7_DCL(2010)0030 Wygasła
Alyn SMITH Åsa WESTLUND Frieda BREPOELS Jim HIGGINS Marit PAULSEN
Data otwarcia : 19-04-2010
Termin : 09-09-2010
Liczba sygnatariuszy : 228 - 09-09-2010

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.