Lena EK Lena EK
Lena EK
Szwecja

Data urodzenia : , Mönsterås

Szósta kadencja Parlamentu Lena EK

Grupy polityczne

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członkini prezydium

Partie krajowe

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Centerpartiet (Szwecja)

Wiceprzewodnicząca

 • 27-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chorwacja

Deputowani

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 15-09-2004 / 14-03-2007 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 15-03-2007 / 26-03-2007 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chorwacja
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Komisja tymczasowa do spraw zmian klimatycznych

Zastępstwo

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

all-activities

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych

15-09-2008 ITRE_AD(2008)404749 PE 404.749v02-00 ITRE
Lena EK

OPINIA w sprawie dążenia do wspólnej europejskiej polityki zagranicznej w dziedzinie energetyki

03-07-2007 ITRE_AD(2007)388391 PE 388.391v03-00 ITRE
Lena EK

OPINIA w sprawie planu działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006-2010

14-11-2006 ITRE_AD(2006)378679 PE 378.679v02-00 ITRE
Lena EK

Projekt(-y) rezolucji

Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Lista obecności

Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.