Margrete AUKEN : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członkini

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Socialistisk Folkeparti (Dania)

Wiceprzewodnicząca 

 • 13-10-2014 / 09-03-2017 : Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Petycji
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Petycji

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego zmiany decyzji 94/262/EWWiS, WE, Euratom z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie przepisów i warunków ogólnych regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich  
- PETI_AD(2018)623941 -  
-
PETI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznej wymiany między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem  
- PETI_AD(2017)595392 -  
-
PETI 
OPINIA w sprawie dalszych działań w związku z europejską inicjatywą obywatelską Right2Water (Prawo do wody)  
- PETI_AD(2015)551864 -  
-
PETI 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wdrażania przepisów prawnych oraz wspólnego oświadczenia zapewniających parlamentarną kontrolę nad agencjami zdecentralizowanymi  
- ENVI_AD(2019)628575 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie kompleksowej europejskiej polityki przemysłowej w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki  
- ENVI_AD(2018)623609 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027  
- ENVI_AD(2018)629529 -  
-
ENVI 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość dla unijnych sektorów hodowli owiec i kóz (A8-0064/2018 - Esther Herranz García) DA  
 

Jeg anerkender fuldt ud vigtigheden af og fordelene ved en velfungerende sektor for opdræt af geder og får i EU, men det må aldrig ske på bekostning af biodiversitet, naturpleje og sund fornuft. Kommissionens undersøgelse viser, at der ikke er behov for at åbne de vigtige og underimplementerede fugle- og habitatdirektiver. Tværtimod skal disse vigtige direktiver bevares og beskyttes for ikke at underminere den naturforvaltning, som de foreskriver. Betænkningens støtte til at revidere habitatdirektivet for at tillade jagt på ulve er i direkte konflikt med denne konklusion. Behovet for at jage ulve er baseret på en myte, da der ikke er nogen studier, der viser, at de skulle være farlige for deres omgivelser. Tværtimod viser flere studier, at ulve i naturen bidrager til biodiversiteten og en sund natur. Derfor har jeg valgt at stemme imod rapporten sammen med flertallet i den grønne gruppe.

Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa (A8-0021/2017 - Pavel Telička) DA  
 

Jeg deler fuldt ud de Grønnes bedømmelse af betænkningen. Det er en skandale, at den nærmest er renset for initiativer til at gøre noget ved luftfartens voldsomme skadevirkning på miljøet og især klimaet. Det er strengt nødvendigt at tage hånd om den store CO2-udledning, støjforurening etc. fra flytrafikken. Hvis vi skal forhindre en klimakatastrofe, må der handles nu. Imidlertid er de alvorlige sociale problemer inden for luftfartsbranchen en anden grim side af udviklingen. De elendige forhold for såvel kabinepersonale som piloter er såvel sikkerhedsmæssigt som socialt uacceptable og skal løses. Den ekstreme priskonkurrence i luftfarten er et ræs mod bunden og medvirkende til, at de andre transportformer udkonkurreres – hvilket er en del af truslen mod klimaet. Da denne side af problemerne ved luftfarten håndteres rimeligt i luftfartsstrategien, har jeg valgt at stemme for betænkningen trods dens alvorlige mangler.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Indywidualne projekty rezolucji  
Każdy poseł może złożyć projekt rezolucji w sprawie objętej zakresem działalności UE. Dopuszczalne projekty są przekazywane komisji przedmiotowo właściwej, która podejmuje decyzję o tym, jaką procedurę należy zastosować. ( art. 143 Regulaminu)

Wnioski dotyczące aktu prawnego Unii  
Posłowie mogą zwracać się do Komisji Europejskiej z wnioskami o zaproponowanie aktu prawnego Unii (nowego aktu lub poprawki do już istniejącego aktu). Artykuł 47

Wniosek dotyczący aktu prawnego Unii w sprawie zwiększania skuteczności pozyskiwania osocza w Unii Europejskiej  
- B8-0591/2018  

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie zapobiegania stosowaniu ołowiu  
- P8_DCL(2016)0106 - Wygasła  
Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Sergei STANISHEV , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA  
Data otwarcia : 03-10-2016
Termin : 03-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 94 - 04-01-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie reprezentowania praw przyszłych pokoleń i międzypokoleniowej sprawiedliwości w unijnym procesie decyzyjnym i kształtowaniu polityki  
- P8_DCL(2016)0020 - Wygasła  
Benedek JÁVOR , Margrete AUKEN , Miriam DALLI , José Inácio FARIA , Enrico GASBARRA , Eva KAILI , Jean LAMBERT , Giovanni LA VIA , Jo LEINEN , Victor NEGRESCU , Sirpa PIETIKÄINEN , Pavel POC , Dario TAMBURRANO  
Data otwarcia : 07-03-2016
Termin : 07-06-2016
Liczba sygnatariuszy : 51 - 08-06-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie zanieczyszczenia mikroplastikiem  
- P8_DCL(2016)0006 - Wygasła  
Catherine BEARDER , Roberta METSOLA , Ricardo SERRÃO SANTOS , Margrete AUKEN , Brian HAYES , Gerben-Jan GERBRANDY , Marco AFFRONTE , Linnéa ENGSTRÖM , Françoise GROSSETÊTE , José Inácio FARIA , Kathleen VAN BREMPT  
Data otwarcia : 01-02-2016
Termin : 01-05-2016
Liczba sygnatariuszy : 340 - 02-05-2016

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. ALTIERO SPINELLI
  09G242
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. LOUISE WEISS
  T03095
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Adres pocztowy 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 09G242
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: