Milan HORÁČEK Milan HORÁČEK
Milan HORÁČEK
Niemcy

Data urodzenia : , Ullersdorf Velké Losiny

Szósta kadencja Parlamentu Milan HORÁČEK

Grupy polityczne

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członek

Partie krajowe

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Bündnis 90/Die Grünen (Niemcy)

Deputowani

 • 21-07-2004 / 25-01-2005 : Komisja Rozwoju
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chorwacja
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Podkomisja Praw Człowieka

Zastępstwo

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 28-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Bułgaria
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Białorusią

all-activities

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie większego nacisku na kwestię dzieci w działaniach zewnętrznych UE

20-01-2009 AFET_AD(2009)415364 PE 415.364v02-00 AFET
Milan HORÁČEK

OPINIA w sprawie projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA)

20-04-2005 AGRI_AD(2005)353718 PE 353.718v02-00 AGRI
Milan HORÁČEK

Projekt(-y) rezolucji

Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie zwalczania handlu dziećmi i dziecięcej prostytucji wzdłuż wewnętrznych granic UE między starymi i nowymi państwami członkowskimi

23-10-2006 P6_DCL(2006)0079 Wygasła
Milan HORÁČEK Simon COVENEY Christa PRETS
Data otwarcia : 23-10-2006
Termin : 01-02-2007
Liczba sygnatariuszy : 160 - 01-02-2007

Oświadczenie pisemne w sprawie zasadności kandydatury „Nowych Sąsiadów” Unii Europejskiej do UE

21-02-2005 P6_DCL(2005)0007 Wygasła
Marie Anne ISLER BÉGUIN Milan HORÁČEK
Data otwarcia : 21-02-2005
Termin : 21-05-2005
Liczba sygnatariuszy : 30 - 21-05-2005

Lista obecności

Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.