Zbigniew KUŹMIUK Zbigniew KUŹMIUK
Zbigniew KUŹMIUK

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Członek

Polska - Prawo i Sprawiedliwość (Polska)

Data urodzenia : , Komorowo

Ósma kadencja Parlamentu Zbigniew KUŹMIUK

Grupy polityczne

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek

Partie krajowe

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (Polska)

Wiceprzewodniczący

 • 24-05-2016 / 18-01-2017 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Deputowani

 • 01-07-2014 / 23-05-2016 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja
 • 18-09-2014 / 18-01-2017 : Komisja Budżetowa
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Budżetowa

Zastępstwo

 • 01-07-2014 / 17-09-2014 : Komisja Budżetowa
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Białorusią
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest

Główne działania parlamentarne

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1306/2013

23-11-2018 BUDG_AD(2018)625574 PE625.574v02-00 BUDG
Zbigniew KUŹMIUK

OPINIA w sprawie dostępu do finansowania dla MŚP i zwiększenia różnorodności finansowania MŚP w unii rynków kapitałowych

24-05-2016 BUDG_AD(2016)580545 PE580.545v02-00 BUDG
Zbigniew KUŹMIUK

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie sprawozdania okresowego dotyczącego wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia

10-10-2018 AGRI_AD(2018)625204 PE625.204v02-00 AGRI
Peter JAHR

OPINIA w sprawie następnych WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu w sprawie wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r.

26-01-2018 AGRI_AD(2018)612377 PE612.377v02-00 AGRI
Sofia RIBEIRO

OPINIA w sprawie reformy systemu zasobów własnych Unii Europejskiej

24-01-2018 AGRI_AD(2018)612244 PE612.244v02-00 AGRI
Nicola CAPUTO

Pytania ustne

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

14-03-2018

Poparłem w głosowaniu sprawozdanie dotyczące WRF po roku 2020, ponieważ opowiedziano się w nim za wypełnieniem luki po brexicie, a także za zapewnieniem dodatkowych środków na nowe priorytety UE.
Zgodnie z tym sprawozdaniem, w nowym budżecie środki na fundusz spójności i WPR mają zostać zapewnione przynajmniej na dotychczasowym poziomie, a co więcej – zawiera ono apel do Komisji o wyrównanie dopłat bezpośrednich pomiędzy „starymi” i „nowymi” krajami członkowskimi (kompromis 42).
Nawet zawarte w kompromisie 58 wezwanie Komisji „do zaproponowania mechanizmu, dzięki któremu państwa członkowskie nieprzestrzegające wartości określonych w artykule 2 Traktatu mogą podlegać konsekwencjom finansowym”, zapisano w taki sposób, że nie zagraża ono polskim interesom (w sprawie kompromisu 58 głosowałem przeciw).

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Wnioski dotyczące aktu prawnego Unii

Posłowie mogą zwracać się do Komisji Europejskiej z wnioskami o zaproponowanie aktu prawnego Unii (nowego aktu lub poprawki do już istniejącego aktu). Artykuł 47

Wniosek dotyczący aktu prawnego Unii WNIOSEK DOTYCZĄCY AKTU PRAWNEGO UNII w sprawie wzmocnienia pozycji rolników w łańcuchu dostaw żywności

01-06-2017 B8-0303/2017

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie promowania produktów ekologicznych w stołówkach

24-10-2016 P8_DCL(2016)0117 Wygasła
Eric ANDRIEU Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ Ivan JAKOVČIĆ Fabio Massimo CASTALDO Edouard MARTIN Marco ZULLO Martin HÄUSLING Viorica DĂNCILĂ Zbigniew KUŹMIUK Daniel BUDA
Data otwarcia : 24-10-2016
Termin : 24-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 75 - 25-01-2017

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg