Emmanouil
ANGELAKAS

Opinia(-e) jako sprawozdawca - Szósta kadencja Parlamentu Emmanouil ANGELAKAS

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie aktywnego dialogu z obywatelami na temat Europy

13-02-2009 REGI_AD(2009)416667 PE 416.667v02-00 REGI
Emmanouil ANGELAKAS

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/116/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych

12-12-2008 IMCO_AD(2008)415148 PE 415.148v04-00 IMCO
Emmanouil ANGELAKAS

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego

09-04-2008 IMCO_AD(2008)400706 PE 400.706v02-00 IMCO
Emmanouil ANGELAKAS