Iuliu WINKLER Iuliu WINKLER
Iuliu WINKLER

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członek

Rumunia - Uniunea Democrată Maghiară din România (Rumunia)

Data urodzenia : , Hunedoara

Ósma kadencja Parlamentu Iuliu WINKLER

Grupy polityczne

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Uniunea Democrată Maghiară din România (Rumunia)

Wiceprzewodniczący

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Handlu Międzynarodowego

Deputowani

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Komisja Handlu Międzynarodowego

Zastępstwo

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Komisja śledcza do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Rozwoju Regionalnego

Główne działania parlamentarne

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie stanu stosunków między UE a Chinami

30-05-2018 INTA_AD(2018)619364 PE619.364v02-00 INTA
Iuliu WINKLER

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią

25-06-2018 INTA_AD(2018)619163 PE619.163v02-00 INTA
David MARTIN

OPINIA w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją

25-06-2018 INTA_AD(2018)619164 PE619.164v02-00 INTA
Elsi KATAINEN

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, umowy o kompleksowym i wzmocnionym partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony

22-03-2018 INTA_AD(2018)615404 PE615.404v02-00 INTA
Elsi KATAINEN

Projekt(-y) rezolucji

Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 139 Regulaminu, załącznik III

Inne działania parlamentarne

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Edukacja w erze cyfrowej: wyzwania, szanse i wnioski dotyczące kształtowania polityki UE (A8-0400/2018 - Yana Toom) RO

11-12-2018

Am votat raportul cu privire la educația în era digitală. Raportoarea subliniază că dobândirea de competențe digitale necesită o abordare coerentă, bazată pe învățarea pe tot parcursul vieții desfășurată în contexte formale, nonformale și informale, pe o reacție la nivel de politici și intervenții specifice adaptate nevoilor diferitelor grupuri de vârstă și cursanților.
De asemenea, în raport se solicită statelor membre, Comisiei și instituțiilor de învățământ să îmbunătățească siguranța online pentru copii și să ia măsuri în privința hărțuirii pe internet, a expunerii la conținut nociv și șocant și a altor amenințări la adresa securității informatice prin dezvoltarea și punerea în aplicare de programe de prevenire și campanii de sensibilizare, încurajând statele membre să promoveze în continuare campania „#SafeInternet4EU”.
Raportoarea consideră că instituțiile de învățământ nu își pot permite să neglijeze educarea integrală a cursanților lor, cultivând dezvoltarea spiritului critic și a unei viziuni globale care să le permită să se afirme ca cetățeni activi.

Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) RO

11-12-2018

Am votat raportul PE cu privire la instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE). Conform raportului, pentru a îndeplini obiectivele generale în materie de climă și mediu și angajamentele internaționale ale UE și ale statelor membre, este indispensabilă o punere în aplicare corespunzătoare a legislației și a politicii UE în domeniul mediului și al climei, combinată cu o finanțare adecvată.
Raportul consideră că pentru a compensa bugetul modest, LIFE ar trebui să faciliteze integrarea, în special în programele de finanțare mai ample ale UE. În raport se mai arată că flexibilitatea strategică și adaptabilitatea vor permite programului LIFE să îndeplinească cele mai presante priorități. LIFE este un motor important și un catalizator pentru conservarea naturii în UE, în special pentru punerea în aplicare a directivelor privind păsările și habitatele și prin gestionarea rețelei Natura 2000.

Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (A8-0142/2018 - Claude Rolin) RO

11-12-2018

Am votat raportul PE cu privire la propunerea de directivă a CE care vizează protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă. Scopul acesteia este de a îmbunătăți și a clarifica mediul juridic actual pentru a ameliora protecția sănătății lucrătorilor prin reducerea expunerii profesionale la agenți chimici cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, promovând în același timp condiții de concurență mai echitabile pentru operatorii economici.
Raportorul reamintește că prima cauză a mortalității profesionale în Uniunea Europeană este cancerul. Potrivit Institutului național pentru sănătate publică și mediu din Țările de Jos (RIVM) , între 91 500 și 150 500 de persoane au fost diagnosticate cu cancer nou-apărut în 2012 în Europa, cauzat de o expunere la substanțe nocive la locul de muncă. Potrivit statisticilor Comisiei Europene, între șapte și douăsprezece persoane mor de cancer de origine profesională în fiecare oră în Uniunea Europeană.

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Wnioski dotyczące aktu prawnego Unii

Posłowie mogą zwracać się do Komisji Europejskiej z wnioskami o zaproponowanie aktu prawnego Unii (nowego aktu lub poprawki do już istniejącego aktu). Artykuł 47

Wniosek dotyczący aktu prawnego Unii WNIOSEK DOTYCZĄCY AKTU PRAWNEGO UNII w sprawie monitorowania inwestycji zagranicznych w strategicznych sektorach

26-04-2017 B8-0302/2017

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie różnic w składzie i jakości produktów sprzedawanych na wschodnich i zachodnich rynkach w UE

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Wygasła
Dubravka ŠUICA Zigmantas BALČYTIS Zoltán BALCZÓ Franc BOGOVIČ Biljana BORZAN Daniel BUDA Nicola CAPUTO Pál CSÁKY Andor DELI Georgios EPITIDEIOS Norbert ERDŐS Tanja FAJON Anna FOTYGA Doru-Claudian FRUNZULICĂ Elena GENTILE György HÖLVÉNYI Cătălin Sorin IVAN Ivan JAKOVČIĆ Artis PABRIKS Emilian PAVEL Alojz PETERLE Marijana PETIR Georgi PIRINSKI Julia PITERA Jozo RADOŠ Liliana RODRIGUES Dariusz ROSATI Jacek SARYUSZ-WOLSKI Branislav ŠKRIPEK Monika SMOLKOVÁ Csaba SÓGOR Michaela ŠOJDROVÁ Renate SOMMER Ivan ŠTEFANEC Davor Ivo STIER Patricija ŠULIN Pavel SVOBODA Jana ŽITŇANSKÁ Miroslav MIKOLÁŠIK Marian-Jean MARINESCU Andrejs MAMIKINS Ivana MALETIĆ Eduard KUKAN Kateřina KONEČNÁ Krišjānis KARIŅŠ Olga SEHNALOVÁ Milan ZVER Tomáš ZDECHOVSKÝ Iuliu WINKLER Ivo VAJGL Inese VAIDERE Traian UNGUREANU Adam SZEJNFELD Tibor SZANYI Eleftherios SYNADINOS Ruža TOMAŠIĆ Merja KYLLÖNEN Czesław Adam SIEKIERSKI Monica MACOVEI
Data otwarcia : 09-05-2016
Termin : 09-08-2016
Liczba sygnatariuszy : 141 - 28-07-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie boreliozy

27-04-2016 P8_DCL(2016)0040 Wygasła
Dominique BILDE Ivan JAKOVČIĆ Mara BIZZOTTO Rolandas PAKSAS Milan ZVER Valentinas MAZURONIS Zigmantas BALČYTIS Filiz HYUSMENOVA Lefteris CHRISTOFOROU Andrey KOVATCHEV Iuliu WINKLER Norica NICOLAI Bronis ROPĖ Daciana Octavia SÂRBU Marie-Christine BOUTONNET
Data otwarcia : 27-04-2016
Termin : 27-07-2016
Liczba sygnatariuszy : 109 - 27-07-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony i popularyzacji języków regionalnych i mniejszościowych w UE

07-09-2015 P8_DCL(2015)0046 Wygasła
Ivan JAKOVČIĆ Filiz HYUSMENOVA Herbert DORFMANN Ramon TREMOSA i BALCELLS Nicola CAPUTO Igor ŠOLTES Alyn SMITH Biljana BORZAN Kaja KALLAS Ilhan KYUCHYUK Jozo RADOŠ Doru-Claudian FRUNZULICĂ Elly SCHLEIN Silvia COSTA Josep-Maria TERRICABRAS Angelika MLINAR Yana TOOM Ernest URTASUN Patricija ŠULIN Ivo VAJGL Milan ZVER Kinga GÁL Pál CSÁKY József NAGY Andor DELI Iuliu WINKLER Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Josu JUARISTI ABAUNZ Danuta JAZŁOWIECKA
Data otwarcia : 07-09-2015
Termin : 07-12-2015
Liczba sygnatariuszy : 127 - 08-12-2015

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg