Jeroen LENAERS Jeroen LENAERS
Jeroen LENAERS

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członek

Holandia - Christen Democratisch Appèl (Holandia)

Data urodzenia : , Stramproy

Ósma kadencja Parlamentu Jeroen LENAERS

Grupy polityczne

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christen Democratisch Appèl (Holandia)

Wiceprzewodniczący

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
 • 14-09-2017 / 14-11-2018 : Komisja Specjalna ds. Terroryzmu

Deputowani

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 12-09-2017 / 13-09-2017 : Komisja Specjalna ds. Terroryzmu

Zastępstwo

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan, UE-Uzbekistan i UE-Tadżykistan oraz do spraw Stosunków z Turkmenistanem i Mongolią
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Główne działania parlamentarne

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego (debata) NL

17-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-17(3-037-0000)

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego (debata) EN

17-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-17(3-046-0000)

Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna (debata) NL

17-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-17(3-375-0000)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrument wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej

22-11-2018 LIBE_AD(2018)627838 PE627.838v02-00 LIBE
Jeroen LENAERS

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027

09-11-2018 LIBE_AD(2018)627774 PE627.774v02-00 LIBE
Jeroen LENAERS

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (wersja przekształcona)

23-06-2015 EMPL_AD(2015)541293 PE541.293v02-00 EMPL
Jeroen LENAERS

Projekt(-y) rezolucji

Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie dostępu do zatrudnienia osób cierpiących na zaburzenia neurologiczne oraz przewlekły ból

24-10-2016 P8_DCL(2016)0112 Wygasła
Marian HARKIN Jeroen LENAERS Daciana Octavia SÂRBU Jean LAMBERT Ivo VAJGL Dame Glenis WILLMOTT Biljana BORZAN Jana ŽITŇANSKÁ José BLANCO LÓPEZ Eva KAILI Jutta STEINRUCK Elena GENTILE Heinz K. BECKER Brian HAYES Roberta METSOLA Miroslav MIKOLÁŠIK Sirpa PIETIKÄINEN Sofia RIBEIRO Bogdan Brunon WENTA Cristian-Silviu BUŞOI Karin KADENBACH Merja KYLLÖNEN
Data otwarcia : 24-10-2016
Termin : 24-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 179 - 25-01-2017

Oświadczenie pisemne w sprawie poprawy nadzwyczajnej współpracy przy odnajdywaniu zaginionych dzieci oraz usprawnienia mechanizmów powiadamiania o zaginięciu dziecka w państwach członkowskich UE

01-02-2016 P8_DCL(2016)0007 Zamknięta z podpisami większości posłów
Tomáš ZDECHOVSKÝ Eleonora EVI Jana ŽITŇANSKÁ Kinga GÁL Helga STEVENS Lefteris CHRISTOFOROU Roberta METSOLA Patricija ŠULIN Dubravka ŠUICA Theodoros ZAGORAKIS Catherine STIHLER Miriam DALLI Renate WEBER Philippe DE BACKER Anna Maria CORAZZA BILDT Jeroen LENAERS Indrek TARAND Sophia in 't VELD Caterina CHINNICI
Data otwarcia : 01-02-2016
Termin : 01-05-2016
Przyjęto : 02-05-2016
Lista sygnatariuszy : P8_PV(2016)05-09(ANN01)
Liczba sygnatariuszy : 465 - 02-05-2016

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg