Wyszukiwanie

Asystenci Rodzaj Deputowanych
Sean O SHEA
Asystenci krajowi
Mick WALLACE
Barbara Anne O'BRIEN
Asystenci krajowi
Billy KELLEHER
Edwin O'CONNELL
Asystenci akredytowani
Giuliano PISAPIA
Laura O'CONNOR
Asystenci akredytowani
Ciarán CUFFE
Elizabeth O'DEA
Asystenci krajowi
Grace O'SULLIVAN
Louis O'HARA
Asystenci krajowi
Chris MACMANUS
Eadaoin Brid O'SULLIVAN
Asystenci akredytowani
Clare DALY
Maxime OBE
Asystenci akredytowani (grupa)
Hildegard BENTELE
Stefan BERGER
Daniel CASPARY
Christian DOLESCHAL
Lena DÜPONT
Christian EHLER
Markus FERBER
Michael GAHLER
Jens GIESEKE
Niclas HERBST
Monika HOHLMEIER
Peter JAHR
Peter LIESE
Norbert LINS
David McALLISTER
Marlene MORTLER
Angelika NIEBLER
Markus PIEPER
Dennis RADTKE
Christine SCHNEIDER
Sven SCHULZE
Andreas SCHWAB
Ralf SEEKATZ
Sven SIMON
Sabine VERHEYEN
Axel VOSS
Marion WALSMANN
Manfred WEBER
Rainer WIELAND
Ondrej OBERGRUBER
Usługodawcy
Mikuláš PEKSA
Claudia OBERHAUSER
Asystenci krajowi
Angelika NIEBLER
Załaduj więcej
Asystenci wiceprzewodniczących/kwestorów
Osoby wykonujące funkcję asystentów wiceprzewodniczących i kwestorów są zatrudnione w Parlamencie Europejskim na czas określony i wspierają wiceprzewodniczących lub kwestorów w realizacji powierzonych im zadań, w szczególności tych związanych z posiedzeniami Prezydium, kwestorów lub ich grup roboczych, a także w wypełnianiu ich szczegółowego zakresu obowiązków. Pracują pod kierunkiem wiceprzewodniczącego lub kwestora oraz z ich upoważnienia i mogą również towarzyszyć im podczas wyjazdów służbowych, na warunkach określonych przez Prezydium.
Asystenci akredytowani
Akredytowani asystenci parlamentarni (AAP) to osoby wybrane przez posła do Parlamentu Europejskiego lub pewną liczbę takich posłów (w grupie), zatrudnione na podstawie umowy bezpośredniej z Parlamentem Europejskim (PE). Pracują w pomieszczeniach Parlamentu w jednym z jego trzech miejsc pracy (Bruksela, Strasburg lub Luksemburg), pomagając bezpośrednio posłom w pracy, pod ich kierunkiem i z ich upoważnienia, w oparciu o wzajemne zaufanie.
Asystenci krajowi
Asystenci krajowi to osoby fizyczne, które zawarły z posłami umowy o pracę, aby wspierać ich w państwach członkowskich, w których posłowie zostali wybrani. Umowy te podlegają przepisom krajowym danego państwa członkowskiego.
Usługodawcy
Dostawca usług to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła z posłem umowę o świadczenie usług, aby wspomagać go w państwie członkowskim, w którym poseł został wybrany. Świadczone usługi muszą być ukierunkowane, wyszczególnione i bezpośrednio związane z wykonywaniem mandatu posła. Umowa ta podlega przepisom krajowym danego państwa członkowskiego.
Upoważnieni płatnicy
Upoważnieni płatnicy to osoby fizyczne lub prawne należycie upoważnione w danym państwie członkowskim do zawodowego zarządzania aspektami podatkowymi i dotyczącymi zabezpieczenia społecznego (na mocy prawa krajowego danego państwa członkowskiego, a w stosownych przypadkach prawa Unii), związanymi z umowami o pracę lub umowami o świadczenie usług, zawartymi przez posła.
Stażyści
Stażyści to osoby, które zawarły z posłem umowę o staż. Staże te przyczyniają się do edukacji i europejskiego szkolenia zawodowego, a także promują lepsze zrozumienie funkcjonowania Parlamentu; mogą przebiegać zarówno w biurach Parlamentu, jak i w państwie członkowskim, w którym poseł został wybrany.
Dodatkowe informacje można znaleźć w części Przepisy dotyczące personelu.