Please fill this field
Sunčana GLAVAK Sunčana GLAVAK
Sunčana GLAVAK

Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos)

Membro

Croácia - Hrvatska demokratska zajednica (Croácia)

Data de nascimento : , Čakovec

Declarações de voto escritas Sunčana GLAVAK

Os deputados podem fazer uma declaração de voto escrita relativa à sua votação em sessão plenária. Artigo 194.º

Orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros (A9-0124/2020 - José Gusmão) HR

10-07-2020

Države članice i Unija trebaju raditi na razradi usklađene strategije zapošljavanja te tržišta rada koja mogu odgovoriti na gospodarske promjene kako bi se ostvarili ciljevi pune zaposlenosti i društvenog napretka i visoke razine zaštite i poboljšanja kvalitete okoliša. Države članice smatraju promicanje zapošljavanja pitanjem od zajedničkog interesa te u tom pogledu usklađuju svoje djelovanje u okviru Vijeća, uzimajući u obzir nacionalne prakse povezane s odgovornostima socijalnih partnera. U tom kontekstu, trenutačna kriza vezana uz bolest COVID-19, koja će imati ozbiljan i dugotrajan učinak na tržišta rada u Uniji, poziva na promjenu paradigme, uključujući političke napore velikih razmjera i koordinirane politike, kako bi se osigurala radna mjesta i potpora dohotku te potaknuli gospodarstvo i potražnja za radom. Te mjere ne samo da štite poduzeća i radnike od trenutačnog gubitka posla i prihoda, već i pomažu u sprečavanju potresa u lancima ponude i potražnje koji bi mogli dovesti do dugotrajne gospodarske recesije.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Projeto de orçamento retificativo n° 5 do orçamento geral para 2020: Manutenção do apoio aos refugiados e às comunidades de acolhimento em resposta à crise síria na Jordânia, no Líbano e na Turquia (A9-0127/2020 - Monika Hohlmeier) HR

10-07-2020

Svrha nacrta izmjene proračuna br. 5/2020 nastava je pružanja potpore izbjeglicama i zajednicama domaćinima kao odgovor na krizu u Siriji. Cilj je osigurati 100 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanja za potporu izgradnji otpornosti izbjeglica i zajednica domaćina u Jordanu i Libanonu, te 485 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i 68 milijuna EUR odobrenih sredstava za plaćanja za nastavak pružanja hitne humanitarne pomoći izbjeglicama u Turskoj.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Mobilização da margem para imprevistos em 2020: continuidade do apoio humanitário aos refugiados na Turquia (A9-0125/2020 - Monika Hohlmeier) HR

10-07-2020

Člankom 13. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 utvrđena je pričuva za nepredviđene izdatke od maksimalno 0,03 % bruto nacionalnog dohotka Unije.
Nakon što su ispitane sve druge financijske mogućnosti za odgovor na nepredviđene okolnosti u okviru gornje granice rashoda za 2020. u naslovu 4. (Globalna Europa) utvrđene u Višegodišnjem financijskom okviru (VFO) te s obzirom na to da u 2020. nisu dostupni drugi posebni instrumenti za odgovor na takve okolnosti, potrebno je mobilizirati pričuvu za nepredviđene izdatke kako bi se na hitnu potrebu za pružanjem humanitarne pomoći izbjeglicama u Turskoj odgovorilo povećanjem odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u naslovu 4. VFO-a u općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2020. iznad gornje granice tog naslova. Za opći proračun Unije za financijsku godinu 2020. mobilizira se pričuva za nepredviđene izdatke kako bi se osigurao iznos od 481 572 239 EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza iznad gornje granice za preuzete obveze naslova 4. (Globalna Europa) Višegodišnjeg financijskog okvira.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Abordagem global europeia ao armazenamento de energia (A9-0130/2020 - Claudia Gamon) HR

10-07-2020

EU se Europskim zelenim planom obvezao da će dekarbonizirati europsko gospodarstvo i postati ugljično neutralan do 2050. godine. Za to je potrebna ubrzana tranzicija s fosilnih goriva kao primarnog izvora energije na obnovljive izvore energije. Veći udio obnovljivih izvora energije dovest će do daljnje decentralizirane proizvodnje energije. U svim se scenarijima očekuje da će se dekarbonizacija uglavnom postići elektrifikacijom najvećih sektora (energetika, promet, grijanje i hlađenje), što će dovesti do golemog povećanja potražnje za električnom energijom: prema podacima Komisije, do 2050. godine potražnja za električnom energijom više će se nego udvostručiti (+ 55 %). Budući da smo se obvezali na dekarbonizaciju energetskog sektora, povećat će se udio električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora. Komisija očekuje da će do 2030. udio obnovljivih izvora energije iznositi 55 % , odnosno 80 % do 2050. Veći udio obnovljivih izvora energije neizbježno dovodi do veće volatilnosti elektroenergetske mreže. Stoga je zbog obveze Europske unije da do 2050. postane ugljično neutralna potrebno uvelike povećati skladišni kapacitet kako bi se zajamčila sigurnost opskrbe energijom.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Revisão das orientações relativas às infraestruturas energéticas transeuropeias (B9-0122/2020) HR

10-07-2020

Uredbom (EU) br. 347/2013 o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu („Uredba TEN-E”) utvrđuju se pravila za pravovremeni razvoj i interoperabilnost mreža TEN-E kako bi se ostvarili ciljevi energetske politike Unije. U Uredbi TEN-E utvrđeni su prioritetni koridori i tematska područja transeuropske energetske infrastrukture te smjernice za odabir projekata od zajedničkog interesa. Uredbom TEN-E utvrđuje se da projekti od zajedničkog interesa mogu dobiti financijsku potporu iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) te bi im koristila primjena pojednostavnjenih postupaka izdavanja dozvola, kao i poseban regulatorni tretman kojim bi se omogućio pristup prekograničnim mehanizmima i poticajima za raspodjelu troškova, kao i veća transparentnost. Kriteriji za dodjelu statusa projekta od zajedničkog interesa utvrđeni u smjernicama TEN-E moraju biti u skladu s klimatskim i energetskim ciljevima Unije, što uključuje cilj klimatske neutralnosti do 2050., kako je navedeno u zaključcima Europskog vijeća iz prosinca 2019., i u skladu sa svih pet dimenzija energetske unije, uključujući cilj pristupačnosti.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Celebração de um acordo entre a UE e a Nova Zelândia, com negociações em curso, sobre o intercâmbio de dados pessoais para a luta contra a criminalidade grave e o terrorismo (A9-0131/2020 - Annalisa Tardino) HR

10-07-2020

Suradnja s Novim Zelandom u području kaznenog progona mogla bi pomoći Europskoj uniji da još bolje zaštiti svoje sigurnosne interese te potiče na brzo djelovanje radi utvrđivanja pregovaračkog mandata za sklapanje sporazuma između Europske unije i Novog Zelanda o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i tijela Novog Zelanda nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma. Razina zaštite predviđena sporazumom trebala bi u osnovi biti jednaka razini zaštite predviđenoj pravom EU-a.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Estratégia para os produtos químicos num contexto de sustentabilidade (B9-0222/2020) HR

10-07-2020

Strategija za održivost kemikalija bi trebala pridonijeti pravilnoj provedbi načela politike EU o okolišu. Zdravo upravljanje kemikalijama i svim otpadom tijekom njihovog životnog ciklusa mora voditi ka smanjenju ispuštanja u zrak, vodu i tlo s ciljem smanjenja utjecaja na zdravlje i okoliš. Strategija je važna za smanjenje broja smrtnih slučajeva i bolesti uzrokovanih izloženosti kemikalija. Budući da su brojke od 120 000 malignih oboljenja te 80 000 smrtnih slučajeva povezanih sa izloženostima karcinogenima na radnom mjestu zabrinjavajuće, strategija mora smanjiti izloženost opasnim kemikalijama. Strategija vodi ka zaštiti bioraznolikosti, alat je za postizanje klimatski neutralnog održivog gospodarstva te osigurava da sve uporabe kemikalija ne predstavljaju rizik za okoliš i zdravlje.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Disposições transitórias, a fim de fazer face ao impacto da crise do COVID-19 (alteração doRegulamento (UE) 2016/1628 (C9-0161/2020) HR

10-07-2020

Uredba (EU) 2016/1628 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđuje zahtjeve koji se odnose na ograničenja emisija i postupke EU homologacije za motore za necestovne pokretne strojeve. Postavlja nove granice emisije, nazvane "Stage V", koje su dizajnirane da smanje trenutne emisije onečišćujućih tvari u zrak iz motora za necestovne pokretne strojeve.
S obzirom na strukturalni izazov da se pojedini proizvođači preusmjere prema ograničenjima emisije u fazi V, Uredba predviđa određeno vrijeme za ovaj prijelaz.
Izbijanje COVID-19 uzrokovalo je prekid lanca opskrbe kritičnim dijelovima i komponentama, što je dovelo do kašnjenja za motore i strojeve opremljene onim motorima koji udovoljavaju manje strogim ograničenjima emisija od onih iz stupnja V i koji trebaju staviti na tržište prije datuma utvrđenih u Uredbi (EU) 2016/1628.
S obzirom na ovu izvanrednu situaciju, vjerojatno je da proizvođači necestovnih pokretnih strojeva neće biti u mogućnosti osigurati da motori i strojevi opremljeni motorom koji imaju koristi od prijelaznog razdoblja ispunjavaju zadane rokove bez pretrpljenog ozbiljnog gospodarskog oštećenja. Stoga je potrebno izmijeniti datume primjene pojedinih prijelaznih odredbi Uredbe (EU) 2016/1628.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Uma política global da União em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo - o plano de ação da Comissão e outros desenvolvimentos recentes (B9-0207/2020) HR

10-07-2020

Namjera Komisije je da donese jedinstvena pravila u području borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma, među ostalim pretvaranjem relevantnih dijelova Direktive o sprečavanju pranja novca u uredbu kojom bi se osigurao usklađeniji skup pravila za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. Komisija bi trebala razmotriti o tome da sljedeća područja obuhvati tom Uredbom: utvrđivanje stvarnih vlasnika; popis obveznika i njihove obveze izvješćivanja; zahtjeve za dubinske analize stranaka, uključujući one koji se odnose na politički izložene osobe; odredbe o registrima stvarnog vlasništva i centraliziranim mehanizmima o računima za plaćanje i bankovnim računima; okvir za suradnju između nadležnih tijela i financijsko-obavještajnih jedinica; standarde za nadzor financijskih i nefinancijskih obveznika te zaštitu pojedinaca koji prijave sumnje na pranje novca ili financiranje terorizma. Možda će biti potrebno donijeti dodatne tehničke standarde, ali bi u Uredbi trebalo razmotriti ključne mjere usklađivanja kako bi se zajamčila odgovarajuća uloga Parlamenta i Vijeća kao suzakonodavaca u tom vrlo osjetljivom području.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Iniciativa de cidadania europeia: medidas temporárias respeitantes aos prazos para os períodos de recolha, verificação e exame tendo em conta o surto de COVID-19 (C9-0142/2020 - Loránt Vincze) HR

09-07-2020

Države članice najavile su da će tek postupno smanjivati razine ograničenja koja su uvedena mjerama za suzbijanje pandemije bolesti COVID-19 kako bi pratile i kontrolirale stanje u javnom zdravstvu. Stoga je primjereno razdoblje predviđeno za prikupljanje izjava o potpori produljiti za šest mjeseci, počevši od 11. ožujka 2020., dana kada je Svjetska zdravstvena organizacija objavila da je bolest dosegnula razinu pandemije. To se produljenje temelji na pretpostavci da će najmanje prvih šest mjeseci od 11. ožujka 2020. u najmanje četvrtini država članica ili određenom broju država članica koje čine više od 35% stanovništva Unije na snazi biti mjere koje će znatno ograničiti mogućnosti organizatora da provode lokalne kampanje i prikupljaju izjave o potpori u papirnatom obliku. Razdoblje prikupljanja za inicijative za koje je prikupljanje bilo u tijeku 11. ožujka 2020. stoga bi trebalo produljiti za šest mjeseci. Ako je razdoblje prikupljanja za inicijativu započelo nakon 11. ožujka, to bi razdoblje trebalo razmjerno produljiti.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Contacto

Bruxelles

Strasbourg