Isabella ADINOLFI Isabella ADINOLFI
Isabella ADINOLFI

Deputați neafiliați

Italia - Movimento 5 Stelle (Italia)

a 8-a legislatură Isabella ADINOLFI

Grupuri politice

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Grupul Europa Libertății și Democrației Directe - Membră
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Deputați neafiliați
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Grupul Europa Libertății și Democrației Directe - Membră

Partide naționale

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movimento 5 Stelle (Italia)

Membru

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru cultură și educație
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru cultură și educație
 • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Membru supleant

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru afaceri constituționale
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite ale Americii
 • 11-02-2015 / 07-06-2016 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
 • 08-06-2016 / 18-01-2017 : Comisia pentru afaceri juridice
 • 24-06-2016 / 24-01-2017 : Comisia de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru afaceri juridice

Principalele activități parlamentare

Contribuțiile la dezbaterile în plen

Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Avize în calitate de raportor pentru aviz

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la e-democrația în Uniunea Europeană: potențial și provocări

14-10-2016 CULT_AD(2016)582133 PE582.133v02-00 CULT
Isabella ADINOLFI

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist

13-03-2019 CULT_AD(2019)632087 PE632.087v02-00 CULT
Julie WARD

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea III – Comisia și agențiile executive

23-01-2019 CULT_AD(2019)628678 PE628.678v02-00 CULT
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017

23-01-2019 CULT_AD(2019)628679 PE628.679v02-00 CULT
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Propuneri de rezoluție

Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Întrebări orale

Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Interpelări majore

Interpelări majore cu solicitare de răspuns scris și dezbatere, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații care compun Parlamentul. Articolul 139, anexa III

Alte activități parlamentare

Explicații scrise ale votului

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Calitatea apei destinate consumului uman (A8-0288/2018 - Michel Dantin) IT

28-03-2019

Si trattava di un voto per fissare la posizione del Parlamento in vista dei futuri negoziati riguardanti questa assai importante direttiva. Poiché non si sono prese in considerazione in maniera soddisfacente le richieste dell'iniziativa dei cittadini europei Right2Water, né si è registrato alcun miglioramento sulle PFAS, ho votato contro.

Sporirea eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) IT

28-03-2019

Non avendo riscontrato particolari criticità in relazione a tale atto legislativo il mio voto è stato positivo.

Exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online și retransmisii ale programelor de televiziune și radio (A8-0378/2017 - Pavel Svoboda) IT

28-03-2019

Si trattava di un voto volto a confermare l'accordo raggiunto in trilogo. Pur non essendo totalmente soddisfatti dell'accordo, questo nondimeno rappresenta un piccolo miglioramento dello status quo e pertanto ho votato a favore.

Întrebări scrise

Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Întrebări adresate BCE, referitoare la MUS și MUR

Deputații pot să-i adreseze BCE întrebări cu solicitare de răspuns scris sau întrebări privind mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție. Aceste întrebări sunt transmise inițial președintelui comisiei competente. Articolul 140, articolul 141, anexa III

Răspunsuri le întrebările adresate BCE, referitoare la MUS și MUR

Răspunsul la întrebările deputaților adresate BCE sau privind mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție. Articolul 140, articolul 141, anexa III

Propuneri de rezoluție individuale

Orice deputat poate depune o propunere de rezoluție privind un subiect care se înscrie în sfera de activitate a UE. Propunerile admisibile se trimit spre examinare comisiei competente, care decide ce procedură trebuie urmată. Articolul 143

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017)

**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declarație scrisă referitoare la reanalizarea construirii sau nu a noii căi ferate de mare viteză Lyon-Torino

24-10-2016 P8_DCL(2016)0111 Caducă
Marco VALLI Daniela AIUTO Tiziana BEGHIN Eleonora EVI Curzio MALTESE Eleonora FORENZA Barbara SPINELLI Karima DELLI Michèle RIVASI Isabella ADINOLFI Marco AFFRONTE Laura AGEA David BORRELLI Fabio Massimo CASTALDO Ignazio CORRAO Rosa D'AMATO Laura FERRARA Giulia MOI Piernicola PEDICINI Dario TAMBURRANO Marco ZANNI Marco ZULLO
Data deschiderii : 24-10-2016
Data limită : 24-01-2017
Numărul de semnatari : 43 - 25-01-2017

Declarație scrisă referitoare la promovarea culturii europene

27-04-2016 P8_DCL(2016)0046 Caducă
Maite PAGAZAURTUNDÚA María Teresa GIMÉNEZ BARBAT Esteban GONZÁLEZ PONS José BLANCO LÓPEZ Iratxe GARCÍA PÉREZ Santiago FISAS AYXELÀ Yana TOOM Eider GARDIAZABAL RUBIAL Fabio Massimo CASTALDO Isabella ADINOLFI
Data deschiderii : 27-04-2016
Data limită : 27-07-2016
Numărul de semnatari : 86 - 28-07-2016

Declarație scrisă referitoare la protejarea mărilor europene împotriva armelor chimice și convenționale

05-10-2015 P8_DCL(2015)0053 Caducă
Ivan JAKOVČIĆ Jozo RADOŠ Ruža TOMAŠIĆ Antanas GUOGA Dario TAMBURRANO Rosa D'AMATO Fredrick FEDERLEY Isabella ADINOLFI Enrico GASBARRA Igor ŠOLTES Davor ŠKRLEC Kaja KALLAS Reinhard BÜTIKOFER Franc BOGOVIČ
Data deschiderii : 05-10-2015
Data limită : 05-01-2016
Numărul de semnatari : 89 - 06-01-2016

Declarații

Declarația în original, semnată/datată, arhivată de Parlamentul European.

Contact

Bruxelles

Strasbourg