Ernest URTASUN Ernest URTASUN
Ernest URTASUN

Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană

Vicepreședinte

Spania - Catalunya en Comú (Spania)

Data nașterii : , Barcelona

a 8-a legislatură Ernest URTASUN

Grupuri politice

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană - Membru

Partide naționale

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Iniciativa per Catalunya Verds (Spania)

Vicepreședinte

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană

Membru

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu țările din America Centrală
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Membru supleant

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru afaceri externe
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Comisia de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru afaceri externe
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Comisia specială privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale

Principalele activități parlamentare

Rapoarte în calitate de raportor

Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor pentru aviz

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

POZIȚIE SUB FORMĂ DE AMENDAMENTE referitoare la Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pe 2019

04-12-2018 FEMM_AD(2018)630515 PE630.515v01-00 FEMM
Ernest URTASUN

AVIZ referitor la semestru european pentru coordonarea politicilor economice: punerea în aplicare a priorităților pentru 2015

21-09-2015 FEMM_AD(2015)560862 PE560.862v03-00 FEMM
Ernest URTASUN

AVIZ referitor la politica de coeziune și comunitățile marginalizate

15-07-2015 FEMM_AD(2015)554696 PE554.696v02-00 FEMM
Ernest URTASUN

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

POZIȚIE SUB FORMĂ DE AMENDAMENTE referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale

02-10-2018 FEMM_AD(2018)628430 PE628.430v01-00 FEMM
Angelika MLINAR

AVIZ conținând recomandări adresate Comisiei privind vizele umanitare

10-09-2018 FEMM_AD(2018)622295 PE622.295v03-00 FEMM
Malin BJÖRK

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului

30-05-2018 FEMM_AD(2018)618327 PE618.327v02-00 FEMM
Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ

Propuneri de rezoluție

Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Întrebări orale

Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare

Explicații scrise ale votului

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Un mecanism de soluționare a obstacolelor juridice și administrative în context transfrontalier (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) EN

14-02-2019

. ‒ I voted in favour. One controversial part is the voluntary principle, which triggered some concerns among the Member States. Although strongly supporting the European added value of the mechanism and the way in which it should enhance cross-border cooperation between Member States, we are aware of the potential problems it could trigger within the Council regarding the principle of subsidiarity, giving that way more space to anti-EU governments and a possibility for not adopting this regulation after all. Thus, we supported the voluntary principle within the mechanism and, in general, we are happy with the rapporteur’s support for our amendments, especially concerning our amendment on including the reference to the Article 37 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union on environmental protection and sustainable development.

Proiect de acord de cooperare între Eurojust și Georgia (A8-0065/2019 - Sylvia-Yvone Kaufmann) EN

14-02-2019

Voted in favour. It is good that Eurojust enhances its judicial cooperation with third countries, especially in those regions in the EU neighbourhood that are post-conflict regions with a large amount of weapons circulating, and organised crime prevalent. The Data Protection Supervisory Authority of Eurojust gave a positive opinion on those provisions of the Agreement that concern data transfers and data protection. Georgia is a member of the Council of Europe Convention on Data Protection. Data protection does not stand in the way of better police and judicial cooperation, but is a pre-condition for it.

Cadrul pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană (A8-0198/2018 - Franck Proust) EN

14-02-2019

Voted in favour. The Regulation shows that the EU can still make good progress where needed. In the present context of steep increases of FDI from China in cutting-edge technology, which raise questions of security and public order, the EU responds with more coordination and information exchange between Member States and with the Commission. This will contribute to a more consistent and strategic approach of the EU. Autocratic countries increasingly invest in key technological sectors as a way to get access to such technology. This can create monopolistic structures under the direct control of undemocratic regimes, as well as strengthen control over their citizens and the possibility to crack down on human and fundamental rights. Though being limited to security and public order dimensions, this Regulation can also be linked to the current debate on reforming EU competition rules, insofar as this could also entail security considerations.

Întrebări scrise

Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Întrebări adresate BCE, referitoare la MUS și MUR

Deputații pot să-i adreseze BCE întrebări cu solicitare de răspuns scris sau întrebări privind mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție. Aceste întrebări sunt transmise inițial președintelui comisiei competente. Articolul 140, articolul 141, anexa III

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017)

**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declarație scrisă referitoare la discriminarea în sport

12-09-2016 P8_DCL(2016)0098 Caducă
Santiago FISAS AYXELÀ Marc TARABELLA Virginie ROZIÈRE Hannu TAKKULA Bogdan Brunon WENTA Esteban GONZÁLEZ PONS Rosa ESTARÀS FERRAGUT Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Carlos ITURGAIZ Hugues BAYET Ivo BELET Soraya POST Ernest URTASUN José BLANCO LÓPEZ Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA
Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 76 - 13-12-2016

Declarație scrisă referitoare la taxarea produselor de igienă pentru femei, cum ar fi tampoanele igienice

12-09-2016 P8_DCL(2016)0089 Caducă
Karima DELLI Linnéa ENGSTRÖM Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Molly SCOTT CATO Josep-Maria TERRICABRAS Ernest URTASUN Monika VANA Ángela VALLINA Merja KYLLÖNEN Laura AGEA Fabio Massimo CASTALDO Marisa MATIAS Eleonora EVI Anneliese DODDS
Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 109 - 13-12-2016

Declarație scrisă referitoare la condițiile de muncă ale personalului de curățenie din hoteluri în Uniunea Europeană

12-09-2016 P8_DCL(2016)0076 Caducă
Tania GONZÁLEZ PEÑAS Enrique CALVET CHAMBON Brando BENIFEI Thomas HÄNDEL Siôn SIMON Laura AGEA Jean LAMBERT Kostadinka KUNEVA Ernest URTASUN Merja KYLLÖNEN Eleonora FORENZA
Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 76 - 13-12-2016

Declarații

Declarația în original, semnată/datată, arhivată de Parlamentul European.

Contact

Bruxelles

Strasbourg