Dan-Ștefan MOTREANU Dan-Ștefan MOTREANU
Dan-Ștefan MOTREANU

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

România - Partidul Național Liberal (România)

Data nașterii : , Orastie

Explicații scrise ale votului Dan-Ștefan MOTREANU

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (A9-0124/2020 - José Gusmão)

10-07-2020

. – Propunerea prevede revizuirea a patru orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre, respectiv: cea pentru stimularea cererii de forță de muncă; consolidarea ofertei de forță de muncă și îmbunătățirea accesului la locuri de muncă; consolidarea funcționării piețelor muncii și promovarea egalității de șanse pentru toți.
În raportul Parlamentului European există trimiteri specifice la grupurile vulnerabile în vederea îmbunătățirii accesului acestora la piețele forței de muncă, a combaterii sărăciei și a promovării incluziunii sociale, precum și a consolidării egalității de gen, servind drept instrument de reducere a dezechilibrelor de pe piețele forței de muncă, de asigurare a transparenței remunerării și a lacunelor în materie de pensii.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece solicită statelor membre să ia în considerare situația fără precedent care este creată pe piețele forței de muncă de criza COVID-19 și să ofere soluții pentru toți, respectiv angajatori și angajați.

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (A9-0111/2020 - Younous Omarjee) EN

08-07-2020

. – The proposal aims to increase the financial allocation of the "Youth Employment Initiative" by around € 28.3 million for 2020. Thus, the total amount for this year is up to € 145 million. Without this change, the budget increase for 2020 cannot be implemented. Moreover, the provisions introduced in 2019 to facilitate the programming of additional resources of the "Youth Employment Initiative" will be able to apply this year, thus allowing the transfer of up to 50% of additional resources to the European Social Fund.
I strongly consider young people need to be supported at the beginning of their careers, as they play a major role in the recovery of the economy affected by the current crisis.

Răpirile internaționale și pe plan intern de către unul dintre părinți ale copiilor din UE în Japonia (B9-0205/2020) EN

08-07-2020

. – This resolution is based on a series of petitions from EU citizens, citizens who are concerned about the possibility of strengthening the access and the right of EU parents to their children living in Japan.
The resolution calls on the Japanese authorities to implement court decisions on access and rights for "EU parents" in order to maintain effective contact with their children residing in Japan. The Japanese authorities are also reminded to comply with the obligations and provisions of the Vienna Convention on Consular Relations, in order to enable EU state representatives to fulfill their consular duties, in particular in the interests of children and the rights of their parents, who are citizens of the EU.
As a member of the European Parliament Delegation for relations with Japan, I voted in favor of this resolution to protect the best interests of the child because every child has the right to maintain a personal relationship and direct contact with both parents, unless this comes contrary to the child’s interests.

Măsurile specifice de acordare de sprijin temporar excepțional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia de COVID-19 [Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1305/2013] (C9-0128/2020 - Norbert Lins)

19-06-2020

Prin apelurile noastre am reușit să convingem Comisia să propună o măsură excepțională de criză prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală. În Parlament am obținut majorarea până la 7 000 de euro a ajutorului pentru fermieri. Inițial, Comisia propusese un maximum de 5 000 de euro. Mai mult, am reușit să dublăm plafonul propus de Comisie pe care statul membru îl poate aloca acestei măsuri din fondurile europene alocate programului de dezvoltare rurală. Tot prin votul din Parlamentul European s-a decis extinderea perioadei de plată a acestor sume până la 30 iunie 2021 pentru cererile de sprijin aprobate până la sfârșitul acestui an. Pentru IMM-urile din sectorul agroalimentar afectate de pandemie a fost stabilit un ajutor în valoare de până la 50 000 de euro. Sprijinul va putea fi diferențiat pe categorii de beneficiari, în conformitate cu criterii obiective și nediscriminatorii, tocmai pentru a fi direcționat către cei mai afectați de actuala criză.
Am votat în favoarea acestei propuneri de regulament. Acest ajutor este absolut necesar, având în vedere că măsurile luate de statele membre pentru limitarea pandemiei de COVID-19 au afectat și perturbat grav sectorul agroalimentar, iar fermierii și întreprinderile din acest sector se confruntă cu lipsă de lichidități.

Situația din spațiul Schengen în urma pandemiei de COVID-19 (B9-0165/2020)

19-06-2020

Rezoluția subliniază o revenire rapidă și coordonată la un spațiu Schengen pe deplin funcțional, pentru a garanta libertatea de circulație și pentru a asigura redresarea economică a Uniunii Europene. Pe termen mediu este necesară o reflecție asupra modalităților de consolidare a încrederii reciproce între statele membre și de asigurare a unei guvernanțe cu adevărat europene a spațiului Schengen.
Mai mult, având în vedere noile provocări, Parlamentul European a invitat Comisia Europeană să propună o reformă a guvernanței Schengen.
Prin votul favorabil asupra acestei rezoluții solicit Consiliului și statelor membre să își intensifice eforturile în ceea ce privește extinderea spațiului Schengen și să ia măsurile necesare pentru a admite România, alături de Bulgaria și Croația, în spațiul Schengen.

Conferință privind viitorul Europei (B9-0170/2020, B9-0179/2020)

18-06-2020

Am votat în favoarea lansării cât mai curând posibil a Conferinței privind viitorul Europei, pentru a construi o Uniune mai democratică, mai eficientă și mai rezilientă, alături de toți cetățenii europeni. Pandemia a scos în evidență deficiențe în funcționarea Uniunii. De aceea, am solicitat Consiliului să acționeze pentru implicarea reală a cetățenilor și pentru punerea în aplicare a rezultatelor acestei conferințe, fie că va fi vorba de noi propuneri legislative sau de modificări ale tratatelor. Pentru mine este important ca organizațiile societății civile și cetățenii, în special tinerii, să fie încurajați să-și exprime ideile, sugestiile și viziunea asupra a ceea ce înseamnă Europa pentru ei. Îmi doresc o implicare largă a cetățenilor, atât prin modalități tradiționale, dar și prin facilitarea de consultări online.

Modificarea Regulamentelor (UE) nr. 575/2013 și (UE) 2019/876 în ceea ce privește o serie de ajustări ca răspuns la pandemia de COVID-19 (A9-0113/2020 - Jonás Fernández)

18-06-2020

Propunerea Comisiei de modificare a cadrului de reglementare prudențială pentru instituțiile de credit și societățile de investiții conține măsuri temporare excepționale pentru a maximiza capacitatea băncilor din UE de a acorda împrumuturi întreprinderilor și persoanelor în timpul pandemiei Coronavirus. Aceasta prevede scutiri temporare și specifice de la normele prudențiale pentru băncile din UE, egalitate între bănci și autoritățile de supraveghere, asigurându-se astfel stabilitatea sistemului bancar și contrabalansarea consecințelor economice grave ale pandemiei.
Consider necesară o mai mare flexibilitate în cadrul de reglementare prudențială al băncilor din UE, care să poată oferi credite economiei afectate de pierderi importante datorită pandemiei de COVID-19. În acest sens, subliniez importanța amendamentului propus de Parlamentul European referitor la asigurarea unui tratament identic pentru emisiunile de titluri de stat în altă monedă a unui stat membru cu cel oferit emisiunilor în moneda națională, care permite României să se împrumute în aceleași condiții ca statele din zona euro.

Încheierea Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între UE și Israel (A9-0085/2020 - Andor Deli)

17-06-2020

Am votat Acordul euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între UE și Israel, acord deja ratificat de Parlamentul României în 2015. Acest acord de natură tehnică în domeniul aviației, care a obținut un sprijin unanim în cadrul Comisiei pentru transport și turism (TRAN), a fost încheiat la 10 iunie 2013 și se aplică provizoriu de la semnare. Toate parlamentele naționale ale statelor membre ale UE au ratificat deja acest acord. Evaluarea aplicării provizorii demonstrează că Acordul a generat beneficii pentru ambele părți, prin creșterea conectivității între UE și Israel. Acordul în domeniul aviației dintre UE și Israel asigură faptul că normele UE privind drepturile pasagerilor, protecția mediului și concurența vor fi respectate, ceea ce va aduce beneficii ambelor părți și mai ales cetățenilor europeni și întreprinderilor din Uniunea Europeană.

O plasă de siguranță pentru a-i proteja pe beneficiarii programelor UE: stabilirea unui plan de urgență pentru CFM (A9-0099/2020 - Jan Olbrycht, Margarida Marques)

13-05-2020

Prin acest raport din proprie inițiativă Parlamentul European solicită Comisiei Europene să prezinte un plan de contingență pentru garantarea finanțării UE dacă nu se ajunge la un acord asupra viitorului buget european pe termen lung, în timp util, pentru a fi disponibil la 1 ianuarie 2021.
Planul de urgență pentru cadrul financiar multianual (CFM) ar trebui să includă una sau mai multe propuneri legislative pentru eliminarea sau prelungirea termenelor prevăzute în actele de bază ale tuturor programelor UE în cauză, întrucât majoritatea urmează să funcționeze doar până la sfârșitul actualului CFM. Acesta trebuie să ia în considerare consecințele sociale și economice imediate ale crizei sanitare actuale, iar propunerile legislative să fie prezentate de Comisie până la 15 iunie 2020.
Am votat în favoarea acestui raport pentru a asigura continuarea fără întrerupere a programelor UE existente și protejarea beneficiarilor prin asigurarea continuității finanțării destinate cetățenilor, regiunilor, orașelor, fermierilor, zonelor rurale, întreprinderilor sau universităților. Consider că este necesară evitarea oricărui risc ca actualul CFM și programele actuale să fie întrerupte sau extinse într-un mod neuniform.

Etichetarea pneurilor: eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali (A9-0094/2020 - Henna Virkkunen)

13-05-2020

Am votat astăzi regulamentul privind noile norme de etichetare a pneurilor. Noile etichete vor fi mai vizibile și mai clare prin adăugarea de pictograme pentru aderența pe zăpadă și gheață și vor oferi mai multe informații privind zgomotul de rulare și rezistența la rulare. Consumatorii europeni au acum posibilitatea de a alege pneuri mai sigure, mai eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil și mai silențioase. În același timp, noile norme vor contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a poluării fonice în sectorul transporturilor și vor crește siguranța rutieră.

Contact

Bruxelles

Strasbourg