Miroslav RADAČOVSKÝ Miroslav RADAČOVSKÝ
Miroslav RADAČOVSKÝ

Deputați neafiliați

Slovacia - Independent (Slovacia)

Data nașterii : , Lutina

Prima pagină Miroslav RADAČOVSKÝ

Membru

IMCO
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
D-RU
Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia
D-MD
Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE-Moldova
DEPA
Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest

Membru supleant

AFET
Comisia pentru afaceri externe

Activități recente

Descărcarea de gestiune 2018: Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (A9-0030/2020 - Joachim Stanisław Brudziński) SK

14-05-2020
Explicații scrise ale votului

Spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH) bol zriadený v máji 2008 ako verejno-súkromné partnerstvo s cieľom zamerať sa na vývoj trhových aplikácií, a teda uľahčovať ďalšie úsilie priemyslu o rýchle zavedenie technológie palivových článkov a vodíkovej technológie do praxe. Účtovník Komisie schválil účtovnú závierku a aj Dvor audítorov uviedol, že za rok 2018 boli výsledky jej operácií, peňažných tokov a zmeny v čistých aktívach v súlade s nariadením FCH2 o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami. Preto som aj svojím hlasom podporil absolutórium FCH.

Descărcarea de gestiune 2018: Întreprinderea comună Clean Sky 2 (A9-0032/2020 - Ryszard Antoni Legutko) SK

14-05-2020
Explicații scrise ale votului

Čisté nebo 2 nahradil spoločný podnik Čisté nebo v rámci programu Horizont 2020. Hlavným cieľom spoločného podniku je výrazne zlepšiť vplyv leteckých technológií na životné prostredie a posilniť konkurencieschopnosť európskeho letectva. S udelením absolutória som súhlasil, keďže Dvor audítorov schválil ročnú účtovnú závierku za rok 2018 spoločného podniku Čisté nebo 2.

Descărcarea de gestiune 2018: Întreprinderea comună pentru bioindustrii (A9-0034/2020 - Ryszard Antoni Legutko) SK

14-05-2020
Explicații scrise ale votului

Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály bol zriadený ako verejno-súkromné partnerstvo na 10 rokov s cieľom spojiť všetky významné zainteresované strany a prispieť k tomu, aby sa Únia stala kľúčovým subjektom v oblasti výskumu, demonštračných činností a zavádzania pokročilých výrobkov z biologického materiálu a biopalív. Keďže v správe sa konštatuje, že spoločný podnik fungoval efektívne a jeho priemerná výkonnosť v porovnaní s tromi hlavnými kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti programu Horizont 2020 prekračuje v roku 2018 stanovené ciele a rozpočtové prostriedky boli čerpané v rámci rozpočtových pravidiel EÚ, som toto absolutórium podporil.

Contact

Bruxelles

Strasbourg