Iuliu WINKLER Iuliu WINKLER
Iuliu WINKLER

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

România - Uniunea Democrată Maghiară din România (România)

Data nașterii : , Hunedoara

a 8-a legislatură Iuliu WINKLER

Grupuri politice

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru

Partide naționale

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Uniunea Democrată Maghiară din România (România)

Vicepreședinte

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru comerț internațional
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru comerț internațional

Membru

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Comisia pentru comerț internațional
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu India
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Comisia pentru comerț internațional

Membru supleant

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Comisia de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru dezvoltare regională

Principalele activități parlamentare

Contribuțiile la dezbaterile în plen

Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor

Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la stadiul actual al relațiilor UE-China

30-05-2018 INTA_AD(2018)619364 PE619.364v02-00 INTA
Iuliu WINKLER

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Moldova

25-06-2018 INTA_AD(2018)619163 PE619.163v02-00 INTA
David MARTIN

AVIZ referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Georgia

25-06-2018 INTA_AD(2018)619164 PE619.164v02-00 INTA
Elsi KATAINEN

AVIZ referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte

22-03-2018 INTA_AD(2018)615404 PE615.404v02-00 INTA
Elsi KATAINEN

Întrebări orale

Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Interpelări majore

Interpelări majore cu solicitare de răspuns scris și dezbatere, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații care compun Parlamentul. Articolul 139, anexa III

Alte activități parlamentare

Explicații scrise ale votului

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Educația în era digitală: dificultăți, șanse și învățăminte pentru elaborarea politicilor UE (A8-0400/2018 - Yana Toom)

11-12-2018

Am votat raportul cu privire la educația în era digitală. Raportoarea subliniază că dobândirea de competențe digitale necesită o abordare coerentă, bazată pe învățarea pe tot parcursul vieții desfășurată în contexte formale, nonformale și informale, pe o reacție la nivel de politici și intervenții specifice adaptate nevoilor diferitelor grupuri de vârstă și cursanților.
De asemenea, în raport se solicită statelor membre, Comisiei și instituțiilor de învățământ să îmbunătățească siguranța online pentru copii și să ia măsuri în privința hărțuirii pe internet, a expunerii la conținut nociv și șocant și a altor amenințări la adresa securității informatice prin dezvoltarea și punerea în aplicare de programe de prevenire și campanii de sensibilizare, încurajând statele membre să promoveze în continuare campania „#SafeInternet4EU”.
Raportoarea consideră că instituțiile de învățământ nu își pot permite să neglijeze educarea integrală a cursanților lor, cultivând dezvoltarea spiritului critic și a unei viziuni globale care să le permită să se afirme ca cetățeni activi.

Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy)

11-12-2018

Am votat raportul PE cu privire la instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE). Conform raportului, pentru a îndeplini obiectivele generale în materie de climă și mediu și angajamentele internaționale ale UE și ale statelor membre, este indispensabilă o punere în aplicare corespunzătoare a legislației și a politicii UE în domeniul mediului și al climei, combinată cu o finanțare adecvată.
Raportul consideră că pentru a compensa bugetul modest, LIFE ar trebui să faciliteze integrarea, în special în programele de finanțare mai ample ale UE. În raport se mai arată că flexibilitatea strategică și adaptabilitatea vor permite programului LIFE să îndeplinească cele mai presante priorități. LIFE este un motor important și un catalizator pentru conservarea naturii în UE, în special pentru punerea în aplicare a directivelor privind păsările și habitatele și prin gestionarea rețelei Natura 2000.

Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (A8-0142/2018 - Claude Rolin)

11-12-2018

Am votat raportul PE cu privire la propunerea de directivă a CE care vizează protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă. Scopul acesteia este de a îmbunătăți și a clarifica mediul juridic actual pentru a ameliora protecția sănătății lucrătorilor prin reducerea expunerii profesionale la agenți chimici cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, promovând în același timp condiții de concurență mai echitabile pentru operatorii economici.
Raportorul reamintește că prima cauză a mortalității profesionale în Uniunea Europeană este cancerul. Potrivit Institutului național pentru sănătate publică și mediu din Țările de Jos (RIVM) , între 91 500 și 150 500 de persoane au fost diagnosticate cu cancer nou-apărut în 2012 în Europa, cauzat de o expunere la substanțe nocive la locul de muncă. Potrivit statisticilor Comisiei Europene, între șapte și douăsprezece persoane mor de cancer de origine profesională în fiecare oră în Uniunea Europeană.

Întrebări scrise

Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Propuneri de acte ale Uniunii

Deputații pot să depună o cerere adresată Comisiei Europene prin care propun un act al Uniunii (un act nou sau o modificare la un act aflat în vigoare). Articolul 47

Propuneri de acte al Uniunii referitor la monitorizarea investițiilor străine în sectoarele strategice

26-04-2017 B8-0302/2017 Caducă
Daniel CASPARY Manfred WEBER Tokia SAÏFI Iuliu WINKLER Salvatore CICU Franck PROUST Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL Viviane REDING Andreas SCHWAB Adam SZEJNFELD

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017)

**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declarație scrisă referitoare la diferențele existente în privința componenței și a calității produselor comercializate pe piețele din estul și din vestul UE

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Caducă
Dubravka ŠUICA Zigmantas BALČYTIS Zoltán BALCZÓ Franc BOGOVIČ Biljana BORZAN Daniel BUDA Nicola CAPUTO Pál CSÁKY Andor DELI Georgios EPITIDEIOS Norbert ERDŐS Tanja FAJON Anna FOTYGA Doru-Claudian FRUNZULICĂ Elena GENTILE György HÖLVÉNYI Cătălin Sorin IVAN Ivan JAKOVČIĆ Artis PABRIKS Emilian PAVEL Alojz PETERLE Marijana PETIR Georgi PIRINSKI Julia PITERA Jozo RADOŠ Liliana RODRIGUES Dariusz ROSATI Jacek SARYUSZ-WOLSKI Branislav ŠKRIPEK Monika SMOLKOVÁ Csaba SÓGOR Michaela ŠOJDROVÁ Renate SOMMER Ivan ŠTEFANEC Davor Ivo STIER Patricija ŠULIN Pavel SVOBODA Jana ŽITŇANSKÁ Miroslav MIKOLÁŠIK Marian-Jean MARINESCU Andrejs MAMIKINS Ivana MALETIĆ Eduard KUKAN Kateřina KONEČNÁ Krišjānis KARIŅŠ Olga SEHNALOVÁ Milan ZVER Tomáš ZDECHOVSKÝ Iuliu WINKLER Ivo VAJGL Inese VAIDERE Traian UNGUREANU Adam SZEJNFELD Tibor SZANYI Eleftherios SYNADINOS Ruža TOMAŠIĆ Merja KYLLÖNEN Czesław Adam SIEKIERSKI Monica MACOVEI
Data deschiderii : 09-05-2016
Data limită : 09-08-2016
Numărul de semnatari : 141 - 28-07-2016

Declarație scrisă referitoare la borelioză

27-04-2016 P8_DCL(2016)0040 Caducă
Dominique BILDE Ivan JAKOVČIĆ Mara BIZZOTTO Rolandas PAKSAS Milan ZVER Valentinas MAZURONIS Zigmantas BALČYTIS Filiz HYUSMENOVA Lefteris CHRISTOFOROU Andrey KOVATCHEV Iuliu WINKLER Norica NICOLAI Bronis ROPĖ Daciana Octavia SÂRBU Marie-Christine BOUTONNET
Data deschiderii : 27-04-2016
Data limită : 27-07-2016
Numărul de semnatari : 109 - 27-07-2016

Declarație scrisă referitoare la protejarea și promovarea limbilor regionale și minoritare în UE

07-09-2015 P8_DCL(2015)0046 Caducă
Ivan JAKOVČIĆ Filiz HYUSMENOVA Herbert DORFMANN Ramon TREMOSA i BALCELLS Nicola CAPUTO Igor ŠOLTES Alyn SMITH Biljana BORZAN Kaja KALLAS Ilhan KYUCHYUK Jozo RADOŠ Doru-Claudian FRUNZULICĂ Elly SCHLEIN Silvia COSTA Josep-Maria TERRICABRAS Angelika MLINAR Yana TOOM Ernest URTASUN Patricija ŠULIN Ivo VAJGL Milan ZVER Kinga GÁL Pál CSÁKY József NAGY Andor DELI Iuliu WINKLER Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Josu JUARISTI ABAUNZ Danuta JAZŁOWIECKA
Data deschiderii : 07-09-2015
Data limită : 07-12-2015
Numărul de semnatari : 127 - 08-12-2015

Contact

Bruxelles

Strasbourg