Please fill this field
Costas MAVRIDES Costas MAVRIDES
Costas MAVRIDES

Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu

Član

Ciper - Democratic Party (Ciper)

Datum rojstva : , Kato Dhikomo

Pisne obrazložitve glasovanja Costas MAVRIDES

Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Sklenitev Sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom (resolucija) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) EL

12-02-2020

Τάσσομαι υπέρ της σύναψης συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και Βιετνάμ. Αντιπροσωπεύει ένα φιλόδοξο μοντέλο ανάπτυξης για την εμπορική πολιτική της ΕΕ έναντι των αναδυόμενων οικονομιών στη Νοτιοδυτική Ασία. Πρόκειται για ένα υπόδειγμα σύμφωνα με το οποίο διαπραγματευόμαστε ως εταίροι, επί ίσοις όροις, με κοινή ατζέντα και κοινές αξίες. Στοχεύει στην τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην εδραίωση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Η συμφωνία αποσκοπεί στην επίτευξη αμοιβαίας επωφελούς εταιρικής σχέσης.

Sporazum o zaščiti naložb med EU in Vietnamom (resolucija) (A9-0014/2020 - Geert Bourgeois) EL

12-02-2020

Στηρίζω τη συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ, που θα συμβάλει στην προώθηση επενδύσεων υψηλής ποιότητας και των δυο πλευρών. Η επικαιροποιημένη προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την προστασία των επενδύσεων επιτυγχάνει καλύτερη ισορροπία μεταξύ της τόνωσης και της προστασίας των επενδύσεων που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Επιπλέον, προστατεύει το δικαίωμα των κυβερνήσεων να εφαρμόζουν πολιτικές με μοναδικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.

Nasprotovanje v skladu s členom 111 Poslovnika: seznam projektov skupnega interesa Unije (B9-0091/2020) EL

12-02-2020

Τάσσομαι υπέρ του ενωσιακού καταλόγου έργων κοινού ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Ζητείται η αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές τεχνολογίες πριν από την έγκριση του επόμενου καταλόγου έργων κοινού ενδιαφέροντος, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί το νομοθετικό πλαίσιο με την προτεραιότητα της ανάπτυξης ευφυών δικτύων και να αποτραπεί ο εγκλωβισμός σε επενδύσεις υψηλής έντασης άνθρακα. Στην εν λόγω αξιολόγηση, η Επιτροπή εξετάζει —μεταξύ άλλων— τους στόχους της Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030, τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της ΕΕ για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και την αρχή της προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση.

Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: svinec in njegove spojine (B9-0089/2020) EL

12-02-2020

Έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 («Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας») και τα σχετικά θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα, στηρίζω την προσπάθεια να τηρηθούν οι προθεσμίες που καθορίζονται στον κανονισμό REACH.

Strategija EU za odpravo pohabljanja ženskih spolovil po svetu (B9-0090/2020, B9-0092/2020) EL

12-02-2020

Στηρίζω το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τον τερματισμό του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε όλο τον κόσμο. Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων αποτελεί σοβαρή μορφή ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας και συμπεριλαμβάνεται στους λόγους που πρέπει να συνεκτιμώνται για την παροχή διεθνούς προστασίας. Σύμφωνα με το άρθρο 38 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να ποινικοποιήσουν τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, καθώς και την υποκίνηση, τον εξαναγκασμό ή την εξώθηση ενός κοριτσιού να υποβληθεί σε ακρωτηριασμό. Η Σύμβαση προστατεύει τα ανήλικα κορίτσια και τις γυναίκες που κινδυνεύουν από ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων και μετέπειτα υποφέρουν εφ’ όρου ζωής από τις συνέπειες αυτής της σκληρής πρακτικής.

Avtomatizirano sprejemanje odločitev: zagotavljanje varstva potrošnikov ter prostega pretoka blaga in storitev (B9-0094/2020) EL

12-02-2020

Τάσσομαι υπέρ του πλαισίου της ΕΕ για την ασφάλεια των προϊόντων, που υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να διασφαλίζουν ότι μόνο ασφαλή και συμμορφούμενα προϊόντα διατίθενται στην αγορά. Αναγνωρίζει, επίσης, ότι η εμφάνιση προϊόντων με ικανότητες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων παρουσιάζει νέες προκλήσεις, δεδομένου ότι τα προϊόντα αυτά μπορούν να εξελιχθούν και να δράσουν με τρόπους που δεν είχαν προβλεφθεί όταν διατέθηκαν πρώτη φορά στην αγορά. Παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την προσαρμογή των κανόνων ασφάλειας της ΕΕ που αφορούν προϊόντα που καλύπτονται από ειδική νομοθεσία της ΕΕ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι νέοι κανόνες είναι κατάλληλοι για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Οι χρήστες και οι καταναλωτές προστατεύονται από τις επιβλαβείς επιπτώσεις και οι κατασκευαστές έχουν σαφήνεια όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους και τον τρόπο χρήσης προϊόντων.

Predlagani mandat za pogajanja o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska (B9-0098/2020) EL

12-02-2020

Στηρίζω τη διατήρηση της ακεραιότητας της τελωνειακής ένωσης, καθώς και των κανόνων και των διαδικασιών της, στον τομέα που θα πρέπει να καθιερωθεί εγκαίρως μια αποτελεσματική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η συμφωνία μεταξύ της δημοκρατίας της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας περιλαμβάνεται στο νομικό πλαίσιο που διατηρεί η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής στο σύνολό της, καθώς και τα δικαιώματα του λαού της Βόρειας Ιρλανδίας, και διασφαλίζει την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και την οικονομία ολόκληρης της νήσου, αποτρέποντας με τον τρόπο αυτό τη δημιουργία σκληρών συνόρων, με την προϋπόθεση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα διασφαλίσει την εφαρμογή της συμφωνίας. Η ΕΕ πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια στις διαπραγματεύσεις της με το Ηνωμένο Βασίλειο για να εγγυάται τα συμφέροντα της ΕΕ και να διασφαλίζει ότι θα διατηρείται ανά πάσα στιγμή η επιρροή της και θα διαφυλάσσεται η ενότητα, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με τους όρους της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Η ενότητα αυτή πρέπει να διαφυλαχθεί κατά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη μελλοντική εταιρική σχέση.

Nezakonita trgovina s hišnimi živalmi v EU (B9-0088/2020) EL

12-02-2020

Τάσσομαι υπέρ του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προστασία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και των δικαιωμάτων των καταναλωτών από τις αρνητικές συνέπειες του παράνομου εμπορίου ζώων. Η παράνομη εκτροφή γατών και σκύλων συχνά γίνεται με όσο το δυνατόν πιο χαμηλό κόστος και λαμβάνει χώρα κάτω από φριχτές συνθήκες. Μετέπειτα, τα νεογέννητα ζώα που έχουν εκτραφεί παράνομα συχνά απομακρύνονται από τις μητέρες τους πάρα πολύ νωρίς, χωρίς να έχουν κοινωνικοποιηθεί, και είναι επιρρεπή σε ασθένειες, υποφέρουν από άγχος, υποσιτισμό, αφυδάτωση και διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο υποθερμίας για όσο διάστημα υπόκεινται σε μακρά διασυνοριακά ταξίδια σε συνθήκες έλλειψης χώρου και κακής υγιεινής, χωρίς τροφή, νερό ή κλιματισμό και χωρίς διαλείμματα κατά τη διαδρομή. Τα κουτάβια και οι μικρές γάτες συνήθως φτάνουν στη χώρα προορισμού μη απογαλακτισμένα, ψυχολογικά κακοποιημένα και χωρίς να διαθέτουν βασικές δεξιότητες κοινωνικοποίησης.

Razmere v Venezueli po nezakonitih volitvah novega predsednika in novega predsedstva nacionalne skupščine (parlamentarni državni udar) (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020) EL

16-01-2020

Καταδικάζω απερίφραστα την απόπειρα κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος, καθώς επίσης και την παράνομη εκλογή νέου προέδρου και νέου προεδρείου της Εθνοσυνέλευσης στη Βενεζουέλα. Η ΕΕ, τα κράτη μέλη της και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν επανειλημμένως δηλώσει ότι η Εθνοσυνέλευση είναι το μόνο νόμιμο και δημοκρατικά εκλεγμένο σώμα στη χώρα. Μετά τις εκλογές του 2013, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα έχουν επιδεινωθεί και οξυνθεί σημαντικά. Αυτή η πρωτοφανή οικονομική, θεσμική, κοινωνική και πολυδιάστατη ανθρωπιστική κρίση μαστίζει μέχρι και σήμερα τη χώρα, και οδήγησε τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες στην εξαθλίωση και τη μετανάστευση.

Potekajoče predstavitve v skladu s členom 7(1) PEU, primera Poljske in Madžarske (B9-0032/2020) EL

16-01-2020

Η Ένωση στηρίζει τις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και βασίζεται σε αυτές, ενώ λειτουργεί ως ασπίδα για την προάσπιση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Τάσσομαι κατά της ρητορικής μίσους εις βάρος των ατόμων ΛΟΑΔΜ, και ταυτόχρονα εκφράζω τη λύπη μου για το γεγονός ότι οι ακροάσεις δεν έχουν οδηγήσει ακόμη σε σημαντική πρόοδο από τα δύο εν λόγω κράτη μέλη όσον αφορά την αντιμετώπιση των σαφών κινδύνων σοβαρής παραβίασης των αξιών. Τα κράτη μέλη οφείλουν και είναι υποχρεωμένα να υπηρετούν τις αξίες της ΕΕ, αποτελώντας πρότυπο για τον υπόλοιπο κόσμο.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg