Marie-Christine
ARNAUTU

Mnenja v vlogi poročevalca v senci - 8. zakonodajno obdobje Marie-Christine ARNAUTU

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o vojaški mobilnosti

12-10-2018 TRAN_AD(2018)626673 PE626.673v04-00 TRAN
Pavel TELIČKA

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi vesoljskega programa Unije in ustanovitvi Agencije Evropske unije za vesoljski program ter razveljavitvi uredb (EU) št. 912/2010, 1285/2013 in 377/2014 ter Sklepa št. 541/2014/EU

11-10-2018 TRAN_AD(2018)626706 PE626.706v02-00 TRAN
Massimiliano SALINI

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi ohranitve obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021

20-06-2017 TRAN_AD(2017)604687 PE604.687v02-00 TRAN
Jacqueline FOSTER

MNENJE o vesoljski strategiji za Evropo

02-06-2017 TRAN_AD(2017)601249 PE601.249v02-00 TRAN
Gesine MEISSNER

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in spremembi Uredbe (ES) št. 2012/2002, uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, EU št. 1304/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013, (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1308/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014, (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter Sklepa št. 541/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta

05-05-2017 TRAN_AD(2017)597693 PE597.693v02-00 TRAN
Wim van de CAMP

MNENJE o Evropski agendi za sodelovalno gospodarstvo

12-04-2017 TRAN_AD(2017)597749 PE597.749v02-00 TRAN
Merja KYLLÖNEN

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2015

28-02-2017 TRAN_AD(2017)595599 PE595.599v02-00 TRAN
Claudia SCHMIDT

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2015

28-02-2017 TRAN_AD(2017)595619 PE595.619v02-00 TRAN
Claudia SCHMIDT

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2015

28-02-2017 TRAN_AD(2017)595647 PE595.647v02-00 TRAN
Claudia SCHMIDT

MNENJE Poročilo o izvajanju Direktive Sveta št. 2004/113/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi

14-11-2016 TRAN_AD(2016)585500 PE585.500v02-00 TRAN
Jens NILSSON

MNENJE o letnem poročilu o politiki EU na področju konkurence

14-11-2016 TRAN_AD(2016)585808 PE585.808v02-00 TRAN
Jacqueline FOSTER

MNENJE o vlogi ribiškega turizma v diverzifikaciji ribištva

18-10-2016 TRAN_AD(2016)585780 PE585.780v02-00 TRAN
István UJHELYI

MNENJE o strategiji EU za utekočinjeni zemeljski plin in skladiščenje plina

07-09-2016 TRAN_AD(2016)583876 PE583.876v02-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

MNENJE o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017

01-09-2016 TRAN_AD(2016)584223 PE584.223v02-00 TRAN
Isabella DE MONTE

MNENJE o strategiji EU za alpsko regijo

25-05-2016 TRAN_AD(2016)575341 PE575.341v02-00 TRAN
Daniela AIUTO