Clara
AGUILERA

Mnenja v vlogi poročevalca v senci - 8. zakonodajno obdobje Clara AGUILERA

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za enotni trg, konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji, in evropsko statistiko ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 99/2013, (EU) št. 1287/2013, (EU) št. 254/2014, (EU) št. 258/2014, (EU) št. 652/2014 in (EU) 2017/826

15-01-2019 AGRI_AD(2019)623920 PE623.920v02-00 AGRI
Sofia RIBEIRO

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

10-01-2019 PECH_AD(2019)628713 PE628.713v02-00 PECH
Alain CADEC

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani

29-11-2018 AGRI_AD(2018)626968 PE626.968v03-00 AGRI
Michel DANTIN

MNENJE o letnem poročilu o politiki konkurence

23-11-2018 AGRI_AD(2018)626781 PE626.781v02-00 AGRI
Angélique DELAHAYE

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani

14-11-2018 AGRI_AD(2018)627628 PE627.628v02-00 AGRI
Michel DANTIN

MNENJE o naslednjem večletnem finančnem okviru: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020

26-01-2018 AGRI_AD(2018)612377 PE612.377v02-00 AGRI
Sofia RIBEIRO

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o dostopnosti na trgu gnojilnih proizvodov z oznako CE ter o spremembi uredb (ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009

09-06-2017 AGRI_AD(2017)599577 PE599.577v02-00 AGRI
Jan HUITEMA

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in spremembi Uredbe (ES) št. 2012/2002, uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, EU št. 1304/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013, (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1308/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014, (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter Sklepa št. 541/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta

24-03-2017 PECH_AD(2017)599707 PE599.707v02-00 PECH
Carlos ITURGAIZ

MNENJE o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017

01-09-2016 PECH_AD(2016)582079 PE582.079v02-00 PECH
Nils TORVALDS

MNENJE o pripravah na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije

08-06-2016 AGRI_AD(2016)577060 PE577.060v02-00 AGRI
Peter JAHR

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek III – Komisija

14-01-2016 PECH_AD(2016)571470 PE571.470v02-00 PECH
João FERREIRA

MNENJE o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016

04-09-2015 PECH_AD(2015)560748 PE560.748v02-00 PECH
Alain CADEC

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

25-02-2015 PECH_AD(2015)541680 PE541.680v02-00 PECH
Alain CADEC

MNENJE o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015

04-09-2014 PECH_AD(2014)536030 PE536.030v03-00 PECH
António MARINHO E PINTO