Please fill this field
Heléne FRITZON Heléne FRITZON
Heléne FRITZON

Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu

Podpredsednica

Švedska - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Švedska)

Datum rojstva : , Kristianstad

Pisne obrazložitve glasovanja Heléne FRITZON

Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Sklepi z izrednega zasedanja Evropskega sveta od 17. do 21. julija 2020 (B9-0229/2020) SV

23-07-2020

. – Vi står bakom uppgörelsen om långtidsbudgeten och återhämtningspaketet som kan bidra en gemensam europeisk återhämtning. Det är en uppgörelse mellan EU:s 27 medlemsstater där Sverige har spelat en viktig roll i förhandlingsarbetet. Det är en långtidsbudget som prioriterar klimat och miljöåtgärder och ett återhämtningspaket kopplat till den pågående pandemin med riktade investeringar i den gröna och digitala omställningen.
Vi välkomnar den nya mekanismen för rättsstatens principer och de grundläggande demokratiska värderingarna. Den ska dock implementeras omedelbart när den nya budgeten börjar gälla.
Vi vänder oss bestämt emot att bidragsdelen i återhämtningspaketet måste öka, samt att rabatterna föreslås att avskaffas.
Vi ser en risk med att Europaparlamentet säger nej till uppgörelsen och att det även finns en risk för att viktiga åtgärder försenas. Följaktligen kan vi inte stödja parlamentets resolution om den fleråriga budgetramen.
Vi valde därför att vid den extra sessionen 23 juli i EU-parlamentet att avstå vid omröstningen om resolutionen om slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17–21 juli 2020.

Smernice za proračun za leto 2021 – oddelek III (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) SV

19-06-2020

. – Vi svenska socialdemokrater, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Jytte Guteland och Evin Incir, valde att avstå vid omröstningen om riktlinjer för EU:s budget 2021.
Övergripande behandlar betänkandet Europaparlamentets prioriteringar för EU:s budget 2021, med fokus på de utmaningar som unionen står inför i samband med den globala covid-19-pandemin. I ett exceptionellt läge behöver unionen visa prov på solidaritet med de medlemsstater som drabbats hårdast av krisen. Därför står vi bakom resolutionens avsikt att inrätta en återhämtningsfond som kan bidra till återhämtning i en global hälsokris. Dock behöver fördelningen av lån och bidrag till medlemsstaterna ändras jämfört med kommissionens förslag.
I syfte att finansiera en återhämtningsplan som grundar sig på den gröna given och digitaliseringens utmaningar, bör systemet för egna medel breddas med intäkter från EU:s utsläppshandelssystem samt en avgift för icke-återvunnen plast. På så vis kan vi säkra en hållbar finansiering av EU:s budget.
En rättvis klimatomställning måste prioriteras under de kommande åren i EU:s budget. Som huvudregel anser vi emellertid att de satsningar som genomförs ska kompenseras genom lämpliga besparingar i lågprioriterade delar av EU:s budget. Europaparlamentets mycket expansiva budgetförslag för långtidsbudgeten frångår denna viktiga princip. Således kan vi inte heller ställa oss bakom Europaparlamentets riktlinjer för EU:s budget 2021.

Politika konkurence – letno poročilo za leto 2019 (A9-0022/2020 - Stéphanie Yon-Courtin) SV

18-06-2020

. – Vi svenska socialdemokrater valde att rösta för betänkandet om konkurrenspolitiken. Betänkandet behandlar ett flertal sektorer inom ramen för EU:s konkurrenspolitik, där åtskilliga utmaningar kvarstår. Bland annat understryker betänkandet att internationellt samarbete är av största vikt i en globaliserad värld för att säkerställa att konkurrensreglerna genomdrivs effektivt, samtidigt som kommissionen bör sträva efter att inkludera konkurrensregler i EU:s frihandelsavtal, samt inom ramen för Världshandelsorganisationens (WTO) arbete.
Gällande skrivningen om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, vill vi likväl betona att skattepolitiken fortsatt bör räknas till nationell kompetens. Vi står entydigt bakom rekommendationernas avsikt att bekämpa skatteflykt och skatteundandragande. De medlemsstater inom unionen som erbjuder fördelaktiga skattearrangemang för skatteminimering bör hamna på EU:s svarta lista över skatteparadis. Vi står även bakom OECD:s BEPS-regler mot internationell skatteflykt och skatteundandragande samt EU:s DAC-regler för obligatoriskt automatiskt informationsutbyte.
Vidare anser vi att kontaktspårningsappar kan användas i den pågående pandemin för att kartlägga och minska smittspridningen, samtidigt som det är av största vikt att användardata som samlas in hanteras i enlighet med gällande lagstiftning om integritet och dataskydd. Vid en översyn av EU:s konkurrensregler behöver en lämplig avvägning göras mellan främjandet av EU:s mål om klimatneutralitet senast 2050 och rättvisa konkurrensregler på den inre marknaden.

Sprememba Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med EU in Marokom (pristop Bolgarije in Romunije) (A9-0005/2020 - Sven Schulze) SV

17-06-2020

. – Vi svenska socialdemokrater anser att luftfartsavtal är viktiga för EU:s samarbete med tredje länder och är till fördel för både unionen och tredje länder. Vi anser också att alla EU:s medlemsländer ska behandlas lika och ingå i de avtal som union ingår, även de medlemsländer som anslutit sig till unionen efter att avtalen undertecknats. Dock accepterar vi inte länders olagliga ockupation av territorier. Därför har de svenska socialdemokraterna vid tidigare omröstningar under föregående mandatperiod valt att inte rösta för luftfartsavtalet med Marocko med anledning av ockupationen av Västsahara.

Novi večletni finančni okvir, lastna sredstva in načrt za oživitev SV

15-05-2020

. – Vi svenska socialdemokrater, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Jytte Guteland, och Evin Incir, valde att avstå vid omröstningen om resolutionen om den fleråriga budgetramen, egna medel och återhämtningsplanen.
Vi står bakom resolutionens avsikt att inrätta en återhämtningsfond som i ett exceptionellt läge kan bidra till återhämtning i en global hälsokris. Resolutionen innehåller värdefulla tydliggöranden om vikten av att EU:s nästa långtidsbudget ska utgå från principerna om den europeiska pelaren för sociala rättigheter, den gröna given som ska bidra till en hållbar och socialt rättvis omställning, samt det faktum att krisen drabbar kvinnor och minoriteter hårdast.
Vi är positiva till en breddning av unionens egna medel – närmare bestämt en avgift på icke-återvunnen plast och intäkter från försäljning av utsläppsrätter – för ändamålsenlig finansiering av EU:s nästa långtidsbudget. Samtidigt vänder vi oss kraftigt emot ett avskaffande av Sveriges rabatter på medlemsavgiften. Vi är också kritiska till återhämtningsfondens betydande storlek, fördelningen mellan bidrag och lån, samt fondens finansiering via s.k. återhämtningsobligationer.
Sammanfattningsvis kan vi inte stödja resolutionens andemening om att EU:s budget ska växa kraftigt i omfattning. Som huvudregel anser vi att budgetrestriktivitet bör utgöra en vägledande princip i utformningen av nästa långtidsbudget. Följaktligen kan vi inte stödja parlamentets resolution om den fleråriga budgetramen.

Avtomatizirana izmenjava podatkov v zvezi z daktiloskopskimi podatki v Združenem kraljestvu (A9-0100/2020 - Juan Fernando López Aguilar) SV

13-05-2020

. – Vi socialdemokrater valde att rösta med den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet och uppmana rådet att i dagsläget inte ingå ett nytt samarbete gällande fingeravtrycksuppgifter inom ramen för Prümbeslutet. Vi ser mycket positivt på fördjupat samarbete kring brottsbekämpning med Storbritannien, vilket inkluderar informationsutbyte i förebyggande syfte och utredning av brott. Det är viktigt att Storbritannien och EU tillsammans adresserar regionala och globala utmaningar. Avtal kräver ömsesidighet och respekt för de gemensamma reglerna och Storbritannien ingår sedan 2019 i Prümbeslutet rörande DNA. I nuläget ser vi dock med oro på att Storbritannien ännu inte uppfyller kraven om fullständig ömsesidighet och att man inte heller förklarat sig villig att uppfylla denna del av Prümbeslutet för det existerande samarbetet kring DNA. Skulle Storbritannien fram till den översyn som ska ske den 15 juni 2020 ha ändrat inställning är förutsättningarna för ett samarbete även kring fingeravtrycksuppgifter andra och avtal rörande fingeravtrycksuppgifter bör då ingås. Vi ser därutöver positivt på att frågor om brottsbekämpning och straffrättsligt samarbete hanteras inom ramen för det nya partnerskapsavtal (brexit) med Storbritannien som just nu förhandlas för att få ett så heltäckande avtal som möjligt.

Razlika med plačami moških in žensk (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020) SV

30-01-2020

. – Vi socialdemokrater valde att rösta för resolutionen om lönegapet mellan kvinnor och män. Resolutionen innehåller många bra skrivningar, och vi välkomnar särskilt uppmaningen till kommissionen att presentera en ny och ambitiös jämställdhetsstrategi för EU, inklusive konkreta åtgärder för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män.
Kvinnor tjänar i genomsnitt 16 % mindre än män, trots att de har högre utbildning. Det är oerhört viktigt att bekämpa lönegapet. Därför kan vi också se fördelarna med EU-reglering om lönetransparensåtgärder. I det avseendet är det emellertid viktigt att påminna om att detta inte får inkräkta på partsautonomin på arbetsmarknaden. Flera av de ändringsförslag som handlade om bindande åtgärder för insyn i lönesättningen samt om arbetsvärdering var mycket detaljerade och långtgående och därför valde vi att avstå i omröstningen om dessa ändringsförslag.

Poštena obdavčitev v digitaliziranem in globaliziranem gospodarstvu – BEPS 2.0 (B9-0238/2019) SV

18-12-2019

. – Vi svenska socialdemokrater, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Jytte Guteland, och Evin Incir, valde att avstå vid omröstningen om resolutionen om rättvis beskattning och globaliserad ekonomi: BEPS 2.0.
Vi står bakom resolutionens syfte att bekämpa företagens aggressiva skatteplanering, skadliga skattekonkurrens, skatteflykt och skatteundandragande. De medlemsstater inom unionen och andra stater som erbjuder fördelaktiga skattearrangemang för skatteminimering för företag och privatpersoner bör hamna på EU:s svarta lista över skatteparadis. Vi står även bakom arbetet med OECD:s BEPS-regler mot internationell skatteflykt och skatteundandragande, samt EU:s DAC6-regler för obligatoriskt, automatiskt informationsutbyte mellan nationella skattemyndigheter i syfte att komma åt skattefusk och skatteundandragande.
Samtidigt är vi generellt emot EU-koordination inom ramen för OECD:s BEPS-arbete. Vidare anser vi inte att medlemsstaternas beskattningsrätt ska flyttas till EU. Enhällighetsregeln om skattefrågor i ministerrådet bör således kvarstå i syfte att bejaka subsidiaritetsprincipen, samt för att bevara legitimiteten för skattesystemen bland medborgarna i EU:s medlemsstater.

Izredne podnebne in okoljske razmere (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) SV

28-11-2019

. – Vi socialdemokrater har varit drivande i Europaparlamentets process att utlysa ett nödläge för klimatet och miljön. Europa måste omedelbart öka sina åtaganden för att minska klimatutsläppen mer och snabbare än i dagsläget. Vi välkomnar därför att kammaren antagit denna resolution. För att inte äventyra resolutionen i sin helhet röstade den socialdemokratiska gruppen emot samtliga ändringsförslag från den konservativa partigruppen, inklusive ett ändringsförslag om att Europaparlamentet ska ha ett enda säte. Vi stöder självklart detta krav i sak, men röstade emot sagda ändringsförslag för att inte äventyra resolutionen.

Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2019 (COP25) (B9-0174/2019) SV

28-11-2019

. – Vi socialdemokrater välkomnar att Europaparlamentet antagit en progressiv resolution, som kommer att ge parlamentets delegation till COP25 ett starkt mandat att verka utifrån. Vi stöder att kärnkraften fasas ut och ersätts med el från förnybara källor samt ökad energieffektivisering. Sverige och Europa har goda förutsättningar och måste framöver satsa mer på miljö- och klimatvänlig energi från bland annat vind, vatten och skog. Vi stödjer Sveriges mål om 100 procent förnybar energiproduktion men konstaterar att kärnkraften i dag utgör en betydande del av elproduktionen och att utfasningen måste beakta sysselsättning, elpriser och elsystemets konkurrenskraft.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg