Please fill this field
Abir AL-SAHLANI Abir AL-SAHLANI
Abir AL-SAHLANI

skupina Renew Europe

Članica

Švedska - Centerpartiet (Švedska)

Datum rojstva : , Basra

Pisne obrazložitve glasovanja Abir AL-SAHLANI

Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Nadaljevanje kazenskega pregona proti ministrskemu predsedniku Češke republike zaradi poneverbe sredstev EU in morebitnega nasprotja interesov (B9-0192/2020) SV

19-06-2020

Centerpartiet ser allvarligt på de anklagelser om korruption och intressekonflikt vad gäller Tjeckiens premiärministers mottagande av stöd från EUs jordbruksfonder. Alla sådana misstankar ska utredas och det är mycket viktigt att Andrej Babiš accepterar vad de pågående utredningarna kommer fram till och agerar i linje med vad som krävs av honom. Misstankar om den här typen av intressekonflikter på högsta politiska nivå undergräver tyvärr medborgarnas förtroende för EU, vilket är olyckligt och allvarligt för EUs legitimitet.

Bančna unija – letno poročilo za leto 2019 (A9-0026/2020 - Pedro Marques) SV

19-06-2020

Centerpartiet har i denna rapport motsatt sig förslag som förskjuter inflytande över finans- och penningpolitiken från medlemsstater och nationella riksbanker till EU-nivå och den europeiska centralbanken (ECB). Centerpartiet har röstat emot förslag som ämnar att ytterligare bredda kapitalmarknadsunionen samt bankunionen, särskilt förslag som skapar ömsesidig finansiell riksfördelning mellan unionens medlemmar. Bankunionen bör även framöver vara ett delsamarbete som Sverige ska ställa sig utanför. För Centerpartiet är det däremot viktigt att bankunionen och dess medlemmar har genomgripande och fungerande regler att förhålla sig till. Denna rapport berör generella regeltillämpningar samt specifika regulatoriska policyförslag. Centerpartiet har mot bakgrund av detta valt att ställa sig bakom rapportens andemening och generella inriktning.

Smernice za proračun za leto 2021 – oddelek III (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) SV

19-06-2020

Centerpartiet vill inte se en ökning av EUs budget, och är också kritiska till den ökning av egna resurser som slås fast i betänkandet. Dessutom vill Centerpartiet behålla det nationella självbestämmandet vad gäller sysselsättningspolitiken, varför vi inte kunnat rösta för detta betänkande.

Protirasistične demonstracije zaradi smrti Georgea Floyda (B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020) SV

19-06-2020

Att ta avstånd från alla sorters rasism, hat och våld är en självklarhet. Europaparlamentet har nu med all önskvärd tydlighet visat att vi fördömer rasismen och polisvåldet i USA. Det är dock lika viktigt att EU inte glömmer bort sin egen rasism och vårt koloniala arv. Lagstiftningen kring diskriminering ser tyvärr väldigt olika ut i EU:s medlemsländer och många lever inte ens upp till de regler som finns. Därför är jag mycket glad över att få stödja denna viktiga resolution, där vi, med tydliga och konkreta förslag på åtgärder, stakar ut vägen mot ett annat Europa.

Stanje na schengenskem območju po izbruhu pandemije covida-19 (B9-0165/2020) SV

19-06-2020

Schengensamabetet är något av det mest värdefulla vi har i EU och det är av största vikt att vi så snart som möjligt återgår till ett fungerande område för fri rörlighet. Det är olyckligt att medlemsländerna agerat och infört kontroller på egen hand och jag anser att de inte tillräckligt rättfärdigat att de åtgärder som vidtagits varit nödvändiga ur smittskyddssynvinkel. Kommissionen måste nu ta ledningen för en koordinerad återgång till öppna inre gränser samt tydligt följa upp de fall där medlemsländer inte agerat lagenligt. Vi behöver även använda de erfarenheter vi har fått denna vår till att stärka Schengen inför framtida kriser. Jag är stolt över att Europaparlamentet tagit tydlig ställning för den fria rörligheten!

Evropsko varstvo čezmejnih in sezonskih delavcev v času krize zaradi covida-19 (B9-0172/2020) SV

19-06-2020

• Renew Europe har inför plenarsession tagit ett initiativ om en rapport som fokuserar på gräns-och säsongsarbetare. Centerpartiet har varit aktiva i utformningen av rapporten för att säkerställa att principer som den fria rörligheten på arbetsmarknaden, varor och tjänster värdesätts. Centerpartiet har även betonat vikten av samarbete mellan medlemsstater vad gäller utbyte av information och hur sociala skyldigheter och rättigheter ska struktureras. Idag finns cirka 1,5 miljoner gränsarbetare i EU. Flera viktiga sektorer är beroende av gränsarbetare och säsongsarbetare för att få sina vardag att gå runt. Flera produkter som produceras från t.ex skogen används inom flera sektorer som idag är klassade som samhällsviktiga. Det handlar om bioenergi, paketering av livsmedel och läkemedel samt engångsartiklar inom sjukvården. För Centerpartiet är det viktigt att verka för en politisk inriktning som synliggör att marknader och ekonomier är sammankopplade, sätter vi stopp för vissa företag och industrier drabbar det snabbt många andra viktiga näringar.

Konferenca o prihodnosti Evrope (B9-0170/2020, B9-0179/2020) SV

18-06-2020

Konferensen om Europas Framtid kan vara ett bra tillfälle att gemensamt resonera kring vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras i EU-samarbetet- inte minst i ljuset av coronakrisen. Centerpartiet är positiva till detta, men har hela tiden understrukit att själva målet med konferensen inte ska vara att riva upp EU-fördragen eller ta fram en europeisk konstitution. I grunden är Centerpartiet nöjda med den uppdelning av makt som finns mellan EUs medlemsstater och EUs institutioner. Med det sagt är Centerpartiet öppna att diskutera alla de förslag som kan komma att läggas fram inom ramen för Konferensen.

Strategija EU o invalidnosti po letu 2020 (B9-0123/2020) SV

18-06-2020

• Under plenarsammanträdet röstade Centerpartiet för denna rapport om EU:s nya strategi för personer med funktionshinder efter år 2020, med utgångspunkt i EU:s nuvarande handikappstrategi (EDS) 2010-2020. I flera medlemsländer pågår systematisk diskriminering av personer med funktionshinder. Människor institutionaliseras istället för att få möjligheten att bidra till samhällsutvecklingen. Denna rapport tydliggör behovet av mätbara mål, regelbunden utvärdering och betonar vikten av hälsovård, sysselsättning, kollektivtrafik och bostäder för personer med funktionshinder. Ytterligare en viktig dimension är att satsningar på ökad tillgänglighet får tillräckliga medel för att kunna genomföras. EU ska vara ledande när det gäller att främja rättigheter för personer med funktionshinder. Vi behöver därför en ambitiös och omfattande strategi.

Politika konkurence – letno poročilo za leto 2019 (A9-0022/2020 - Stéphanie Yon-Courtin) SV

18-06-2020

En konkurrenskraftig Union är nödvändig för att attrahera investeringar och skapa ekonomisk och hållbar tillväxt. Denna rapport berör både generella konkurrensregler och dess effekter samt sektorsspecifika frågeställningar. Centerpartiet har tagit ställning emot enskilda förslag och ändringsförslag som flyttar makt över skatteområdet från Medlemsstaten till EU och förslag som inte går i tillräckligt grön riktning. Det gäller till exempel en konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB) samt skapandet av en ny konsumentmyndighet på EU-nivå. Centerpartiet har även motsatt sig förslag som tillåter extensiva statsstöd till fossila bränslen. Grunden till en långsiktig konkurrenskraftig europeiska industri är att främja reformer som gör det lönsamt att ställa om. Centerpartiet har stöttat förslag som främjar öppna gränser och frihandel. Vi anser att ytterligare insatser för fler handelsavtal behövs. EU behöver fortsatt vara öppet för handel, investeringar och samarbete. Centerpartiet valde därför att i den slutgiltiga omröstningen stötta rapporten.

Sklenitev Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med EU in Izraelom (A9-0085/2020 - Andor Deli) SV

17-06-2020

Sverige har haft en flygavtal med Israel sedan 1977, liksom de flesta andra EU-länder har bilaterala avtal. EU-Israel avtalet är ett sätt att harmonisera EU-ländernas flygavtal med Israel och dessutom ett sätt att få Israel följa europeiska regler för såväl flygsäkerhet som miljökrav och konsumentregler, vilket Centerpartiet tycker är bra.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg