Francisco
ASSIS

Mnenja v vlogi poročevalca v senci - 8. zakonodajno obdobje Francisco ASSIS

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume

19-11-2018 TRAN_AD(2018)627581 PE627.581v02-00 TRAN
Kosma ZŁOTOWSKI

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi vesoljskega programa Unije in ustanovitvi Agencije Evropske unije za vesoljski program ter razveljavitvi uredb (EU) št. 912/2010, 1285/2013 in 377/2014 ter Sklepa št. 541/2014/EU

11-10-2018 TRAN_AD(2018)626706 PE626.706v02-00 TRAN
Massimiliano SALINI

MNENJE s priporočili Komisiji o določbah civilnega prava o robotiki

16-11-2016 TRAN_AD(2016)589230 PE589.230v02-00 TRAN
Georg MAYER

MNENJE o pripravah na svetovni humanitarni vrh: izzivi in priložnosti za humanitarno pomoč

21-10-2015 AFET_AD(2015)565200 PE565.200v02-00 AFET
Elena VALENCIANO

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj

06-05-2015 AFET_AD(2015)549344 PE549.344v02-00 AFET
Arnaud DANJEAN