Jean-Pierre
AUDY

Mnenja v vlogi poročevalca - Šesti parlamentarni mandat Jean-Pierre AUDY

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o EMU10: dosežki in izzivi po desetih letih obstoja ekonomske in monetarne unije

10-09-2008 INTA_AD(2008)409416 PE 409.416v02-00 INTA
Jean-Pierre AUDY

MNENJE o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 515/97 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje

18-07-2007 CONT_AD(2007)388541 PE 388.541v02-00 CONT
Jean-Pierre AUDY

MNENJE o zunanji razsežnosti evropske energetske politike

02-03-2007 INTA_AD(2007)382546 PE 382.546v02-00 INTA
Jean-Pierre AUDY

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Carinskem zakoniku Skupnosti (Posodobljeni carinski zakonik)

17-10-2006 INTA_AD(2006)378665 PE 378.665v02-00 INTA
Jean-Pierre AUDY

MNENJE o strategiji za biomaso in biogoriva

21-09-2006 INTA_AD(2006)374166 PE 374.166v03-00 INTA
Jean-Pierre AUDY