Amelia
ANDERSDOTTER

Yttranden i egenskap av skuggföredragande - 7:e valperioden Amelia ANDERSDOTTER

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännandekrav för montering av fordonsbaserade e-callsystem och om ändring av direktiv 2007/46/EG

09-01-2014 ITRE_AD(2014)522901 PE 522.901v03-00 ITRE
Adina-Ioana VĂLEAN

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att säkerställa en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen

19-12-2013 ITRE_AD(2013)519596 PE 519.596v02-00 ITRE
Pilar del CASTILLO VERA

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om införande av ett interoperabelt EU-omfattande eCall

04-12-2013 ITRE_AD(2013)519838 PE 519.838v02-00 ITRE
Adina-Ioana VĂLEAN

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken

15-10-2013 INTA_AD(2013)514625 PE 514.625v03-00 INTA
George Sabin CUTAȘ

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (omarbetning)

15-10-2013 INTA_AD(2013)514611 PE 514.611v04-00 INTA
George Sabin CUTAȘ

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om konsumentprodukters säkerhet och om upphävande av rådets direktiv 87/357/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG

02-10-2013 ITRE_AD(2013)514880 PE 514.880v02-00 ITRE
Patrizia TOIA

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden

24-06-2013 ITRE_AD(2013)508223 PE 508.223v02-00 ITRE
Luigi BERLINGUER

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden

19-06-2013 INTA_AD(2013)508022 PE 508.022v02-00 INTA
Helmut SCHOLZ

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning).

26-02-2013 ITRE_AD(2013)496562 PE 496.562v02-00 ITRE
Seán KELLY

YTTRANDE över utvecklingsaspekter av immaterialrätt när det gäller genetiska resurser: inverkan på fattigdomsminskningen i utvecklingsländer

27-11-2012 INTA_AD(2012)497979 PE 497.979v02-00 INTA
Helmut SCHOLZ

YTTRANDE över att fullborda en inre e-marknad

10-09-2012 ITRE_AD(2012)489602 PE 489.602v02-00 ITRE
Aldo PATRICIELLO

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ”ERASMUS FÖR ALLA” Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott

17-07-2012 ITRE_AD(2012)487940 PE 487.940v02-00 ITRE
Silvia-Adriana ȚICĂU

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett partnerskapsinstrument för samarbete med tredjeländer

26-06-2012 ITRE_AD(2012)485932 PE 485.932v03-00 ITRE
Niki TZAVELA

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa

12-06-2012 ITRE_AD(2012)483700 PE 483.700v02-00 ITRE
Silvia-Adriana ȚICĂU