Eric
ANDRIEU

Yttranden i egenskap av skuggföredragande - 8:e valperioden Eric ANDRIEU

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över framtiden för livsmedel och jordbruk

26-04-2018 INTA_AD(2018)618230 PE618.230v02-00 INTA
Seán KELLY

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen

01-06-2017 AGRI_AD(2017)597534 PE597.534v02-00 AGRI
Elisabeth KÖSTINGER

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009

04-05-2017 INTA_AD(2017)589228 PE589.228v02-00 INTA
Jarosław WAŁĘSA