Claudette ABELA BALDACCHINO Claudette ABELA BALDACCHINO
Claudette ABELA BALDACCHINO
Malta

Född : ,

7:e valperioden Claudette ABELA BALDACCHINO

Politiska grupper

  • 25-04-2013 / 30-06-2014 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier

  • 25-04-2013 / 30-06-2014 : Partit Laburista (Malta)

Ledamot

  • 21-05-2013 / 30-06-2014 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
  • 21-05-2013 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland

Suppleant

  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Budgetutskottet
  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Albanien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro och Kosovo
  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet
  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

all-activities

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över Solvit

17-12-2013 EMPL_AD(2013)519559 PE 519.559v02-00 EMPL
Martin KASTLER

Parlamentsfrågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Women in the green economy EN

23-04-2014 E-005286/2014 Kommissionen

Household WEEE targets EN

23-04-2014 E-005285/2014 Kommissionen

Gender and SMEs EN

23-04-2014 E-005284/2014 Kommissionen

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017)

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om bekämpning av den höga förekomsten av icke-överförbara sjukdomar bland öbefolkningar

13-01-2014 P7_DCL(2014)0002 Bortfaller
Claudette ABELA BALDACCHINO Nuno TEIXEIRA Pavel POC François ALFONSI Christel SCHALDEMOSE Antigoni PAPADOPOULOU Nessa CHILDERS Susy DE MARTINI Marisa MATIAS Francesca BARRACCIU Antonyia PARVANOVA
Ingiven : 13-01-2014
Frist : 13-04-2014
Antal undertecknare : 61 - 14-04-2014

Skriftlig förklaring om bekämpning av prostatacancer i Europeiska unionen

13-01-2014 P7_DCL(2014)0001 Bortfaller
Pavel POC Alojz PETERLE Nessa CHILDERS Seán KELLY Heinz K. BECKER Claudette ABELA BALDACCHINO Minodora CLIVETI Edit HERCZOG Sirpa PIETIKÄINEN Bart STAES Susy DE MARTINI Piotr BORYS Fiona HALL Marian HARKIN Olga SEHNALOVÁ Danuta JAZŁOWIECKA Csaba SÓGOR
Ingiven : 13-01-2014
Frist : 13-04-2014
Antal undertecknare : 162 - 14-04-2014

Förklaringar

Europaparlamentet har arkiverat det undertecknade originalet/den daterade anmälan.