Krzysztof HETMAN Krzysztof HETMAN
Krzysztof HETMAN

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Polen - Polskie Stronnictwo Ludowe (Polen)

Född : , Lublin

Hem Krzysztof HETMAN

Vice ordförande

REGI
Utskottet för regional utveckling

Ledamot

D-IN
Delegationen för förbindelserna med Indien
DACP
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen

Suppleant

EMPL
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
IMCO
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
D-CL
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Chile
DLAT
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

Senaste aktiviteter

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund EN

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650398 PE650.398v02-00 EMPL
Yttranden i egenskap av skuggföredragande
Mounir SATOURI

Turism och transport under 2020 och därefter (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020) PL

19-06-2020
Skriftliga förklaringar

Szanowni Państwo,
Głosowałem za przyjęciem rezolucji w sprawie stopniowego przywracania usług turystycznych w UE. Pandemia korona wirusa spowodowała ogromnie straty prawie we wszystkich gałęziach gospodarki, jednak najdotkliwiej dotknęła ona sektora turystyki, powodując straty sięgające nawet 90% dochodów i zagrażając utratą aż blisko 6,5 miliona miejsc pracy. Pandemia nie została jeszcze pokonana i tym samym cały czas naszym obowiązkiem jest przestrzeganie rygoru sanitarnego, aby chronić zdrowie i życie europejczyków, jednak zwalniające tempo zachorowań pozwala na stopniowe przywracanie turystki i gastronomii. W działaniach tych musimy jednak zachować właściwy balans pomiędzy z jednej strony potrzebą, zarówno ekonomiczną jak i psychiczną, uruchomienia na nowo tej gałęzi gospodarki, a z drugiej koniecznością zapobieżenia ponownej eskalacji pandemii. Niewątpliwie ważne jest przywracanie zaufania obywateli do korzystania z usług turystycznych i gastronomicznych, ale zaufanie to musi być poparte realnym zwiększeniem bezpieczeństwa. W tym kontekście ważne jest utworzenie systemu wczesnego ostrzegania, który informowałby turystów o zagrożeniach w miejscach i pobytu, czy też unijnego znaku sanitarnego, gwarantującego najwyższe standardy bezpieczeństwa. Ponadto musimy zapewnić szczególne wsparcie przedsiębiorstwom z sektora turystyki i gastronomii, w szczególności MŚP i małym firmom rodzinnym, aby pomóc im w przetrwaniu tego niezwykle trudnego okresu.

Exceptionellt tillfälligt stöd inom ramen för Ejflu för att hantera covid-19-utbrottet (ändring av förordning (EU) nr 1305/2013) (C9-0128/2020 - Norbert Lins) PL

19-06-2020
Skriftliga förklaringar

Szanowni Państwo,
Pandemia COVID-19 miała ogromny, negatywny wpływ na wiele gałęzi europejskiej gospodarki. Jednym z najciężej dotkniętych przez spowodowany nią kryzys sektorem jest bez wątpienia sektor rolnictwa. Ograniczenia w przemieszczaniu się, a także czasowe zamknięcie sklepów, targowisk i restauracji spowodowały wiele trudności ze zbyciem produktów rolnych, a co za tym idzie mniejsze wpływy ze sprzedaży. Rolnicy, a także małe wiejskie przedsiębiorstwa borykają się więc z problemami z płynnością, a część z nich stoi na krawędzi bankructwa. Obecny kryzys to sytuacja bezprecedensowa, a zaistniałe okoliczności wymagają podjęcia nadzwyczajnych środków stanowiących wsparcie dla podmiotów najbardziej dotkniętych kryzysem. Dlatego też głosowałem za przyjęciem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do szczególnych działań mających zapewnić nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach EFRROW w odpowiedzi na epidemię COVID-19. Wsparcie to przyjmie formę jednorazowej pomocy finansowej dla rolników i MŚP działających w sektorze przetwórstwa, wprowadzania do obrotu lub rozwoju produktów rolnych, które borykają się z problemami finansowymi na skutek pandemii. Taka jednorazowa, nadzwyczajna pomoc pozwoli przedsiębiorstwom na utrzymanie płynności i zaspokoi ich najpilniejsze, bieżące potrzeby i zobowiązania.

Krzysztof HETMAN
Krzysztof HETMAN

På Europaparlamentets NEWSHUB

Mało im „wojny” dotyczącej mediów z Niemcami (Fakt) to jeszcze chcą z Amerykanami (TVN) ? https://t.co/Z60sZQhbL1 

RT @Piechocinski: Czy PAD wie, że za rządów @pisorgpl liczba osób, które otrzymywały emeryturę niższą od minimalnej w danym roku zwiększyła się aż o 184,7 tys. osób? A poziom zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w grupie wiekowej 65+ wzrósł z 17,1% w 2015 do 19,8% w 2019.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg