Jytte GUTELAND Jytte GUTELAND
Jytte GUTELAND

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ledamot

Sverige - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Sverige)

Född : , Brännkyrka

Hem Jytte GUTELAND

Ledamot

ENVI
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
ANIT
Undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport
D-IR
Delegationen för förbindelserna med Iran

Suppleant

AFET
Utskottet för utrikesfrågor
D-US
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

Senaste aktiviteter

Avskogning (A9-0179/2020 - Delara Burkhardt)

22-10-2020
Skriftliga förklaringar

. – För oss socialdemokrater är det grundläggande att värna mänskliga rättigheter och miljön. Den pågående globala avskogningen i tredjeland berör oss alla. Avskogningen har allvarliga sociala konsekvenser för lokalsamhällen och de många miljoner människor som bor i beskogade områden och vars leverne hotas av skogsskövling och markkonflikter. Avskogningen är också ett hot mot miljön och vår planets klimat – som också påverkar oss här i Europa.
Vi noterar att konsumtion i EU idag bidrar till uppskattningsvis 10 procent av den produktion som främst kopplas till den globala avskogningen. För oss är det en självklarhet att produkter som säljs i EU inte får bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter eller avskogning i tredjeland. Det förutsätter att företag tar ett större ansvar genom leveranskedjan.
Vi stödjer att EU-kommissionen ges i uppdrag att se över möjligheterna att ta fram en EU-rättslig ram på grundval av tillbörlig aktsamhet för företag, som bättre kan säkerställa att produkter som importeras till EU inte bidrar till den globala avskogningen eller kränkandet av mänskliga rättigheter. Vi reserverar oss dock för att Europaparlamentets betänkande i vissa delar är mer detaljerat än vad vi önskat.

Avskogning (debatt) EN

21-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-21(3-178-0000)
Inlägg i plenum

Den ekonomiska politiken i euroområdet 2020 (A9-0193/2020 - Joachim Schuster)

21-10-2020
Skriftliga förklaringar

. – Vi svenska Socialdemokrater röstade för betänkandet om den ekonomiska politiken i euroområdet. Vi noterar med oro att 2020 förväntas EU drabbas av den djupaste recessionen under hela EU:s historia, vilket förväntas öka arbetslösheten i euroområdet från 7,5 procent 2019 till 9,5 procent 2020, samtidigt som en ny topp för euroområdets samlade skuldkvot nås (102,7 procent). Därför instämmer vi i betänkandets slutsats att en översyn av det finanspolitiska ramverket efter covid-19-krisen både behöver främja tillväxtfrämjande offentliga utgifter i samband med klimatförändringarna, digitaliseringen, samt trygga social-, ekonomisk och miljömässig motståndskraft, samtidigt som en sund och långsiktigt hållbar budgetförvaltning säkerställs.
Vi vänder oss emellertid mot betänkandets inkludering av kommissionens meddelande Mot ett mer effektivt och demokratiskt beslutsfattande inom EU:s skattepolitik, vars slutsatser föreskriver en övergång från enhällighetsbeslut i skattefrågor till beslut med kvalificerad majoritet. Skattefusk och skatteundandragande är ett globalt fenomen och därför anser vi att en genomgripande reform av det internationella företagsskattesystemet helst ska verkställas inom ramen för OECD-samarbetet. Således välkomnar vi de senaste framstegen inom OECD som innebär att ny skiss presenterats för ett nytt globalt företagsskattesystem, som bland annat innebär att teknikjättar tvingas betala en större andel av sin bolagsskatt i Europa och i utvecklingsländer.

Jytte GUTELAND
Jytte GUTELAND

På Europaparlamentets NEWSHUB

RT @Parlimag: As rapporteur of the #EuropeanClimateLaw, @JytteGuteland is keenly aware of the climate struggles facing our planet. She tells Lorna Hutchinson of her determination to build a more sustainable future. #ClimateChange #ClimateJustice ➡️https://t.co/0m4NR2fvGf  https://t.co/ECtfSZmZ2D 

Sprid ordet om modiga Nasrin Sotoudeh. Hennes fight gör mig helt hudlös. Jag vill att hela världen ska höra och jag vill framförallt att Iran friger henne och lyssnar på hennes rättmätiga krav! #freeNasrin https://t.co/fi6dcpeemW 

Tala! https://t.co/EZf6DmpURe  ”låt orden flyga som svalor till fjärran land vägledda av stjärnorna som fåglar med gröna blad i näbben till våra systrar och bröder i världens fängelser de som inte kunde tiga” Helga Henschen

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg