Heléne FRITZON Heléne FRITZON
Heléne FRITZON

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Vice ordförande

Sverige - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Sverige)

Född : , Kristianstad

Hem Heléne FRITZON

Ledamot

EMPL
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
FEMM
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
DACP
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen

Suppleant

CULT
Utskottet för kultur och utbildning
D-ZA
Delegationen för förbindelserna med Sydafrika

Senaste aktiviteter

Jämställdhet i EU:s utrikes- och säkerhetspolitik (debatt)

22-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-22(4-038-0000)
Inlägg i plenum

Den ekonomiska politiken i euroområdet 2020 (A9-0193/2020 - Joachim Schuster)

21-10-2020
Skriftliga förklaringar

. – Vi svenska Socialdemokrater röstade för betänkandet om den ekonomiska politiken i euroområdet. Vi noterar med oro att 2020 förväntas EU drabbas av den djupaste recessionen under hela EU:s historia, vilket förväntas öka arbetslösheten i euroområdet från 7,5 procent 2019 till 9,5 procent 2020, samtidigt som en ny topp för euroområdets samlade skuldkvot nås (102,7 procent). Därför instämmer vi i betänkandets slutsats att en översyn av det finanspolitiska ramverket efter covid-19-krisen både behöver främja tillväxtfrämjande offentliga utgifter i samband med klimatförändringarna, digitaliseringen, samt trygga social-, ekonomisk och miljömässig motståndskraft, samtidigt som en sund och långsiktigt hållbar budgetförvaltning säkerställs.
Vi vänder oss emellertid mot betänkandets inkludering av kommissionens meddelande Mot ett mer effektivt och demokratiskt beslutsfattande inom EU:s skattepolitik, vars slutsatser föreskriver en övergång från enhällighetsbeslut i skattefrågor till beslut med kvalificerad majoritet. Skattefusk och skatteundandragande är ett globalt fenomen och därför anser vi att en genomgripande reform av det internationella företagsskattesystemet helst ska verkställas inom ramen för OECD-samarbetet. Således välkomnar vi de senaste framstegen inom OECD som innebär att ny skiss presenterats för ett nytt globalt företagsskattesystem, som bland annat innebär att teknikjättar tvingas betala en större andel av sin bolagsskatt i Europa och i utvecklingsländer.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg