Sven MIKSER Sven MIKSER
Sven MIKSER

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ledamot

Estland - Sotsiaaldemokraatlik Erakond (Estland)

Född : , Tartu

Hem Sven MIKSER

Vice ordförande

DNAT
Delegationen för förbindelserna med Natos parlamentariska församling

Ledamot

AFET
Utskottet för utrikesfrågor
SEDE
Underutskottet för säkerhet och försvar

Suppleant

IMCO
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
PETI
Utskottet för framställningar
D-UA
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Ukraina
DEPA
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest

Senaste aktiviteter

OPINION with recommendations to the Commission on framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies EN

24-06-2020 AFET_AD(2020)650401 PE650.401v02-00 AFET
Yttranden i egenskap av skuggföredragande
Urmas PAET

Makroekonomiskt stöd till utvidgnings- och grannskapsländer med anledning av den kris som uppstått till följd av covid-19-pandemin ET

15-05-2020
Skriftliga förklaringar

Toetasin. Otsus hõlmab kümmet partnerit: Albaania Vabariik, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo, Montenegro, Põhja Makedoonia Vabariik, Gruusia, Moldova Vabariik, Ukraina, Jordaania Hašimiidi Kuningriik ja Tuneesia Vabariik. Pandeemia tõttu on nende riikide maksebilanss ja eelarveseisund tugevalt nõrgenenud. Kuna olukord on jätkuva majanduslanguse tõttu vaid süvenemas, on pakiline, et EL tegutseks kiiresti ja otsustavalt partnerite majanduse toetamise nimel. Toetuse andmine on oluline, tagades partnerite ametiasutustele lühiajalise poliitilise manööverdamisruumi meetmete võtmiseks pandeemiast tingitud majanduslanguse pidurdamiseks. ELi makromajandusliku finantsabi suuruse kindlaksmääramisel lähtutakse hinnangust iga partneri täiendava välisrahastusvajaduse kohta ning võetakse arvesse asjaomase partneri suutlikkust rahastada end omavahenditest. Finantsabi andmise eeltingimuseks on, et partner järgib tulemuslikke demokraatlikke mehhanisme ja õigusriigi põhimõtet ning tagab inimõiguste austamise. Makromajanduslik finantsabi antakse partnerile laenudena. Laenude maksimaalne tähtaeg on keskmiselt 15 aastat.

Övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under år 2021 ET

15-05-2020
Skriftliga förklaringar

. – Praegust keerulist kriisiolukorda arvestades on oluline tagada põllumeestele sektori stabiilsus, mistõttu järgisin Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja soovitust hääletada selle üleminekumääruse poolt. Mõistagi oleks olnud suurepärane, kui vastu võetud määruse raames võrdsustuksid põllumajanduse otsetoetused ning vastavasisulised arutelud oleksid parlamendi suures saalis jätkunud. Paraku oleks üleminekumääruse mitte toetamine tähendanud aga ELi põllumajandustoetuste väljamaksmise viibimist, mistõttu oleks paljudel põllumeestel raske oma järgmise aasta tegevust ja investeeringuid planeerida. Pean äärmiselt oluliseks, et saavutaksime ühise põllumajanduspoliitika reformimisel ja mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimistel kauaoodatud põllumajanduse otsetoetuste võrdsustamise ning selle saavutamiseks on vaja kõigi osapoolte (parlamendiliikmete, Euroopa Liidu Nõukogu - liikmesriikide, Baltimaade põllumajandustootjate jt) koostööd, järjekindlat ja aktiivset panust.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg